Právní poradna: Praktické problémy při získávání odborné kvalifikace pedagogického pracovníka

by katesheets (flickr.com) (CC BY-NC-SA 2.0)

Publikujeme první ze čtyř částí informačního seriálu o tom, co přináší do života škol novela zákona o pedagogických pracovnících, která začne platit již brzy – 1.1.2015. První díl se věnuje zarámování situace a zákonným úpravám, které definují požadavky na kvalifikaci pedagogických pracovníků. Text pro EDUin připravil JUDr. Ivan Rada. Na jaře se vedla poměrně živá debata o pedagogických pracovnících (ZDE), komentář učitelky z waldorfské školy, Jany Petrů, k novele, která byla v létě schválená, najdete ZDE. Aktuální znění zákona o pedagogických pracovnících sei můžete přečíst ZDE. Metodický výklad k novele zákona o pedagogických pracovnících si můžete stáhnout ZDE.

Odborná kvalifikace pedagogů – stručný exkurs

Pro učitele a další pedagogické pracovníky je z hlediska kvalifikačních předpokladů hlavním právním předpisem zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů („Zákon“), společně s prováděcími vyhláškami č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků (dále jen „Vyhláška“), a č. 1/2006 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a způsob jeho ukončení pro pedagogické pracovníky škol zřizovaných Ministerstvem vnitra.

Zákon vstoupil v účinnost k 1.1.2005, přičemž hlavní odůvodnění změn v získávání odbornosti tkvělo dle důvodové zprávy ve zvýšení profesionální úrovně pedagogických pracovníků a zlepšení kvality školství. Ve svých přechodných a závěrečných ustanoveních stanovil pro nekvalifikované zaměstnance škol a školských zařízení v ust. § 32 mj. výjimku, podle níž (v původním znění bez novel) může nekvalifikovaný pedagog vykonávat přímou pedagogickou činnost nejdéle po dobu pěti let, pokud v této době nezahájí studium, kterým potřebný předpoklad získá, a toto studium úspěšně ukončí.

V důsledku novelizací Zákona došlo kromě zavedení některých nových pravidel pro posuzování odborné kvalifikace především k prodloužení lhůty, po kterou mohou na školách vykonávat přímou pedagogickou činnost nekvalifikovaní pedagogičtí pracovníci, nezahájí-li potřebné studium, na deset let, tj. do 1. 1. 2015, a dále k zavedení další výjimky pro pedagogy, kteří ke dni účinnosti Zákona dosáhli věku 50 let a vykonávají přímou pedagogickou činnost na příslušném druhu nebo typu školy nejméně 15 let.

Pro úplnost je nutno uvést, že v září byla ve Sbírce zákonů publikována – poté co téma „nekvalifikovaní pedagogové“ bylo široce diskutováno veřejností –  další novela Zákona účinná od 1. 1. 2015, která mimo jiného (např. nová pravidla pro rodilé mluvčí) obsahuje následující ustanovení (§ 22 odst. 7 Zákona):

„Právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení může zajišťovat výchovu a vzdělávání po nezbytnou dobu a v nezbytném rozsahu pedagogickým pracovníkem, který nesplňuje předpoklad odborné kvalifikace, pokud prokazatelně nemůže tyto činnosti zajistit pedagogickým pracovníkem s odbornou kvalifikací.“

Podle důvodové zprávy[1] k této novele působí v resortu školství 11 090 učitelů, kteří nesplňují předpoklad odborné kvalifikace anebo ještě nezahájili studium, kterým tento předpoklad získají.

Řešení zvolené v novele Zákona není rozhodně výjimkou na úrovni přechodného ustanovení § 32 odst. 1 písm. b) Zákona a má být použito jen ve výjimečných případech, kdy ředitelé škol přes veškerou snahu, včetně inzerce volných míst na Úřadu práce, nejsou schopni zajistit výuku pedagogem s potřebnou kvalifikací.

Ředitelé škol tak budou muset při zaměstnávání nekvalifikovaných pedagogů zohlednit dočasnost řešení. Zřejmě bude možné postupovat obdobně jako u tzv. náhrad za zaměstnance, na jejichž straně jsou dány překážky výkonu práce (mateřská/rodičovská dovolená, nemoc apod.), tj. uzavření pracovní smlouvy na dobu určitou[2], s určením ukončení „do nástupu zaměstnance s potřebnou kvalifikací, nejdéle však na [… roky]“.[3]  Případně by bylo možné uvažovat o uzavření některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.[1] Důvodová zpráva k zákonu č. 197/2014 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=206

[2] Puškinová, M. Kvalifikace pedagogů, In Řízení školy (Wolters Kluwer), 2014, č. 7, str. 16: „Zcela výjimečně může ředitel školy zaměstnat jako pedagogického pracovníka odborně nekvalifikovaného pedagogického pracovníka na přechodnou dobu. Podmínkou takového postupu je však to, že ředitel prokazatelně aktivně přistupuje k zajištění vzdělávání odborně kvalifikovanými pedagogy (např. nahlášení volného pracovního místa na úřad práce, inzeráty v médiích, na webových stránkách školy atd.) a přesto nezajistil odborně kvalifikovaného pedagogického pracovníka. Předpokládá se, že toto výjimečné dočasné řešení se bude týkat např. některých hůře dopravně dostupných lokalit, malotřídních škol. Z úhlu pohledu pracovní práva lze dovodit, že s odborně nekvalifikovaným pedagogickým pracovníkem bude uzavřen pracovní poměr na dobu určitou. I když ředitel školy přistoupí k výše popsanému zaměstnávání odborně nekvalifikovaného pedagogického pracovníka na přechodnou dobu, stále musí pokračovat v aktivním vyhledávání odborně kvalifikovaného pedagogického pracovníka.

[3] Srov. Rozsudek NS sp. zn. 21 Cdo 1990/2000 ze dne 5.9.2001; dostupné z: http://www.nsoud.cz/

Google+Tweet about this on TwitterShare on Facebook

Přidat komentář

4 komentářů k "Právní poradna: Praktické problémy při získávání odborné kvalifikace pedagogického pracovníka"

Upozorňovat mě na
avatar
Seřadit dle:   nejnovějších | nejstarších | nejoblíbenějších
wpDiscuz