Aktivity a projekty

Činnost společnosti se dělí na tři hlavní směry. Základní činností je práce komunikační sekce. Nejedná se v našem případě o pouhou podporu, ale o jednu z hlavních činností, kterou společnost vykonává. Druhou oblast činnosti zajišťuje sekce programová, v níž se snažíme o propojení různých skupin, které by na rozvoji vzdělávání měly spolupracovat. Třetí oblastí naší činnosti jsou služby, v nichž nabízíme naši expertizu partnerům, realizujeme soutěže a provozujeme online služby. Stručný přehled aktivit naleznete níže. Podrobněji, co se v jednotlivých letech v těchto aktivitách odehrálo naleznete v našich výročních zprávách.

EDUinfo

Sledujeme aktuální dění ve školství a ve vzdělávání a pravidelně jej komentujeme. Vydáváme tiskové zprávy, tisková prohlášení, píšeme komentáře, kontaktujeme média, připravujeme multimediální sdělení. Usilujeme o aktuálnost informací a nestrannost pohledů. Naší cílovou skupinou jsou novináři, kterým poskytujeme informační servis, a širší veřejnost, pro kterou připravujeme různé typy mediálních sdělení, např. pravidelný týdenní zpravodaj beduin.

Česko mluví o vzdělávání

Kampaň, která probíhala od ledna do června 2013, vytvořila příležitosti pro veřejnou diskusi o vzdělávání v České republice. Smyslem kampaně bylo podpořit zpřesnění cílů vzdělávání v ČR a větší stabilitu vzdělávací politiky tak, aby se neměnila s každým novým ministrem či ministryní školství. Během kampaně probíhali nejrůznější typy akcí (kulaté stoly, workshopy, open akce, informační kampaně atd.) určené různým cílovým skupinám (veřejnost, odborníci, vzdělavatelé, politici atd.). Vrcholem kampaně bylo doporučení vhodných opatření komunikované s politiky a MŠMT. Více o kampani najdete zde.

Vši ve škole

Pořad Vši ve škole vysílala ve školním roce 2014/2015 Stream.cz a je postaven na krátkých čtyřminutových epizodách, kdy se každá z nich věnuje jednomu jasně vymezenému tématu a nabízí návod, co lze ve škole a při vyučování zlepšit a jak to udělat. Pořad vznikl za dramaturgického vedení a spolupráce Stream.cz (šéfproducent Lukáš Záhoř), pořadem provázejí jako moderátoři učitelé Vítek Březka a Ivana Málková, režisérem a kameramanem je Jiří Novotný, scénáře připravil tým: Tomáš Feřtek, Tamara Kováčová, Vítek Březka. Všechny odvysílané díly pořadu najdete zde.

Chci učit

Projekt Chci učit měl podpořit učitelskou profesi, pomoci učitelům lépe učit a hledat cesty, jak udělat z učitelské profese prestižní a ceněné povolání. Web chciucit.cz představoval formou filmových medailonků inspirativní učitelské osobnosti. Do jisté se obsah projektu podařilo včlenit do Ceny Global Teacher Prize, kterou pořádáme od roku 2017.

Otevřené vzdělávání

Otevřené vzdělávání je příležitostí, jak zpřístupnit vzdělávací obsah všem bez rozdílu. Podporujeme tento fenomén spojený s internetem a novými technologiemi a snažíme se jej popularizovat a získávat podporu napříč sektory. O činnosti se dozvíte na webu www.otevrenevzdelavani.cz.

Edupointy

EDUpoint je místem pro získávání informací, síťování, diskuzi a řešení problémů v oblasti vzdělávání. EDUin provozuje tento prostor ve Skautském institutu na Staroměstkém náměstí, kde každé úterý v měsíci od 17 do 19 hodin probíhá zajímavý program pro veřejnost. Postupně se podobná místa s naší asistencí začínají objevovat různě po republice – Kyjov, Pelhřimov, Kutná Hora, Dvůr Králové nad Labem, Brno, Klatovy. Více informací získáte zde.

Kulaté stoly ke vzdělávací politice

Od počátku spolupracujeme se Stálou konferencí asociací ve vzdělávání v pořádání pravidelných kulatých stolů věnujících se aktuálním tématům vzdělávací politiky. Zveme přední odborníky na daná témata a snažíme se získat co nejplastičtější obraz daného tématu. Z jednotlivých setkání pořizujeme i videozáznamy, které jsou následně k dispozici. Přehled shrnutí i témat si můžete prohlednout na webu skav.cz

Rodiče vítáni

Projekt určený školám a rodičům. Jeho smyslem je podpořit rozvoj kvalitní spolupráce a komunikace škol s rodiči svých žáků a nabízet inspiraci a příklady dobré praxe z terénu. EDUin uděluje školám splňujícím určitá kritéria značku Rodiče vítáni a motivuje je k další práci na tomto tématu. Více o projektu, mapu zapojených škol a další informace najdete zde.

Extra třída

Program pro všechny školy v ČR. Žáci 7.-9. tříd těchto škol mají možnost získat grant na vytvoření a realizaci vlastního projektu, který obohatí život místní komunity a bude mít pozitivní dopad na život v jejich obci či městě. Žáci projekt sami vymýšlí, plánují a realizují, za pomoci svého učitele, patrona projektu. Program disponuje vlastní, zcela originální propracovanou metodikou pro školy. Více o programu najdete zde.

Města vzdělávání

Projekt, který má za cíl zlepšit kvalitu vzdělávání v regionech. Chceme pomoci představitelům municipalit zpřesnit priority v oblasti vzdělávání a najít strategie, jak je postupně naplňovat. Pomůžeme propojit jednotlivé významné zástupce různých sektorů a vytvořit lokální partnerství, která by měla v dlouhodobém horizontu řešit nastavenou strategii vzdělávání. Projekt se zaměřuje na téma vzdělávání v nejširším slova smyslu (formální i neformální) a využívá všech mechanismů a institucí, které ve vzdělávání fungují (školy, knihovny, DDM, divadla, vzdělávací organizace atd.). Podrobnější informace o metodice projektu najdete zde.

Eduína

Cena Eduína byla založena v roce 2013 oceňuje inovativní projekty a přístupy ve vzdělávání. Nezaměřuje se pouze na oblast formálního vzdělávání, nominovat je možné jakýkoli projekt či iniciativu, která přináší něco nového, ale zároveň již prověřeného nejméně ročním úspěšným fungováním. Ceny jsou vyhlašovány v několika kategoriích: Cena odborné poroty, Cena veřejnosti a Aula slávy. Na podmínky soutěže a výsledky proběhlých tří ročníku se můžete podívat zde. Další ročník bude vyhlášen vždy na podzim daného roku.

sCOOL web

Soutěž školních webů sCOOL web je určena pro všechny základní a střední školy především proto, aby jim nabídla návod, jak rozvíjet školní webové stránky.  Soutěž probíhá podle odborníky sestavených pravidel dobrého školního webu a pro přihlášené školy je zajištěno i robotické technické testování na optimalizaci pro vyhledávače, úroveň bezpečnosti nebo korektnost zdrojového kódu. O výsledky z těchto běžně nedostupných služeb je mezi školami velký zájem a organizátoři chystají na tomto poli další zlepšování nabídky. Soutěžní kritéria zároveň slouží jako návod k tomu, co mohou na svém webu školy vylepšovat a jakým směrem se mají ubírat. Podrobnější informace najdete zde.

Co umím

Co umím je on-line aplikace vytvořená pro děti, jejich rodiče a učitele, určená ke sledování a zaznamenání rozvoje dovedností dítěte. Nejdůležitějším cílem je pozitivní motivace k dalšímu seberozvoji. Hlavním prvkem je portfolio, do kterého si dítě ukládá “důkazy”o svých výkonech ze všech oblastí, tedy ze školního i z mimoškolního prostředí. Tento důkaz může mít různou podobu: fotografie, video, textový dokument, audionahrávka, ale i digitální odznak. Nástroj pracuje se sebehodnocením i plánováním. Z uložených důkazů může dítě vytvářet výběry pro různé příležitosti (např. pro prarodiče, k přijímacím zkouškám apod.). Nástroj obsahuje i diagnostický modul, který na grafu ukazuje rovnoměrnost rozvoje osobnosti v osmi sledovaných oblastech. Více zde.

Veriod

Projekt Veriod (zkratka verifikační odznak) byl v roce 2014 spuštěn jako společný projekt organizací Gameleon, EDUin 
a Navreme Boheme. Jedná se o platformu pro vydávání a sbírání digitálních verifikačních odznaků. Ty fungují jako potvrzení, univerzální způsob, jak poznat, doložit, zaznamenat a sdílet životní úspěchy – a to mezi jednotlivci nebo mezi organizací a jejími klienty, mezi spolupracovníky či partnery. Začít využívat digitální odznaky můžete na veriod.cz

DVPP.info

Portál DVPP.info mapuje nabídku vzdělavatelů. Pedagogové mají možnost na tomto portálu vyhledávat akce dle vlastního zaměření. Portál je unikátní tím, že shromažďuje vzdělávací nabídku na jednom místě.