Pomozte maturantům hlídat korektnost státní maturity

Publikujeme výzvu Oldřicha Botlíka, která vyšla v Učitelských novinách (13/2013) a vyzývá pedagogy, aby spolu se studenty hlídali kvalitu a korektnost státní maturity. Na tuto pomoc maturantům se v následujících týdnech zaměří i stránky eduin.cz. Nechápeme to jako krok proti státní maturitě. Naopak, během uplynulých dvou let se ukázalo, že právě jasná a vyargumentovaná opozice a upozorňování na pochybení při přípravě státních maturit, vedly k větší otevřenosti (publikování úloh a klíčů správných řešení) a k nápravě chyb. Doufáme tedy, že příležitostí k tomu, co na státní maturitě kritizovat, bude letos pokud možno co nejméně.

Maturantka, která si nenechala líbit porušování zákona provázející státní maturitu, vyhrála soudní při s ministerstvem školství. Podle pravomocného rozsudku mají žáci nárok, aby testy byly v souladu s tzv. Katalogy požadavků. Na posouzení souladu však znalosti většiny maturantů nestačí. Stře­doškolští učitelé mají tedy příležitost předvést svým žákům v praxi, že posláním státních a veřejných institucí není jen represe, ale i podpora a pomoc. Nejde o nic obtížného.

Státní maturita proběhne letos už potřetí. I tentokrát vytvoříme centrálu první pomoci pro maturanty a jejich učitele. Působí v ní přátelé a kolegové spolupracující s obecně prospěšnou společností EDUin. V centrále naleznou zastání ti, kdo pomoc nenajdou tam, kde by měla být dostupná přede­vším: v Cermatu, na ministerstvu školství nebo na krajském úřadě.

Pomoc a přísnost se nevylučují

Svým žákům ovšem pomáhá zvládnout první životní srážku s mašinerií státu také řada středoškolských pedagogů. Obětavě a nezištně. Chci k pomoci maturantům vyzvat i všechny ostatní učitele a ředitele středních škol. Takovou pomoc školy předpokládá školský zákon (§ 21 odst. 1 písm. f), je ale především věcí profesionální etiky a lidskosti. Někteří učitelé zaujímají spíše postoj „konečně mám na své žáky pořádný bič“. Jistě mají na takový postoj právo, pokud to tak cítí. Avšak i maturitní bič musí práskat podle zákona.

Zatím práskal jinak. Lze snadno dokázat, že minulé testy státní maturity a jejich „úřední“ správné odpovědi obsahují chyby, které Cermat navzdory mnoha upozorněním neopravil. Opakovaně tím porušil školský zákon. Několik rozsudků soudů rovněž potvrdilo, že nezákonně si po dva roky počínalo i ministerstvo školství, na něž se tisíce maturantů obracely se žádostmi o přezkoumání svého výsledku v testu.

Co na to říkají soudy

V lednu 2013 zamítl Nejvyšší správní soud tzv. kasační stížnost ministerstva školství proti rozsudku Městského soudu v Praze ze srpna 2012 ve věci správní žaloby maturantky A. K. Žalovala ministerstvo za to, jak vyřídilo její žádost o přezkoumání výsledku v testu nižší obtížnosti z českého jazyka na jaře 2011. Dosáhnout spravedlnosti v tak prosté záležitosti u nás bohužel trvá dlouho.

Je například velmi smutné, že Nejvyšší správní soud (NSS) musí upozorňovat ministerstvo školství na slabiny tzv. validace. Výsledky tohoto statistického postupu Cermat interpretoval absurdně. Nelze prý zpochybnit objektivní správnost odpovědi A (správnou podle Cermatu), pokud ji vybralo více maturantů než zbývající odpovědi B, C a D v nabídce. Jako kdyby se třeba v matematice dokazovala pravda hlasováním, navíc hlasováním laiků! Rozsudek NSS však má i další důsledky.

Za prvé z něho vyplývá, že státní maturita je součástí vzdělávání a jako taková musí splňovat všechny požadavky, které zákon na vzdělávání na školách klade. Nesmí tedy mj. působit proti obecným cílům vzdělávání uvedeným v § 2 odst. 2 školského zákona. Její testové úlohy a klíče správných odpovědí nesmějí odporovat stavu vědeckého poznání. Úlohy s chybami (v zadání nebo v klíči) nesmějí být použity k hodnocení výkonů žáků.

Za druhé, žák má právo požadovat, aby každý maturitní test měl veškeré náležitosti uvedené v Katalogu požadavků. V testu tedy například nesmějí chybět úlohy z některé předepsané části učiva (první maturitní test z lehčí matematiky měl jen jedinou úlohu ze stereometrie, ačkoli Katalog předepisoval nejméně tři). Především však není možné, aby tzv. výběrová úloha, která smí mít jedinou správnou odpověď, neměla žádnou takovou, případně jich nabízela více než jednu (častý omyl v zadáních úloh z lehčí češtiny). Test také nesmí obsahovat úlohy ve formátech, které nejsou explicitně uvedeny v Katalogu. NSS navíc výslovně uvedl, že spory o soulad testu s Katalogem požadavků jsou sice spory odbornými, ovšem soudy dokážou v případném sporu rozhodnout. Odbornými spory se totiž zabývají běžně. Předmětem soudního přezkumu může být každý verdikt Cermatu, včetně interpretací výsledků validace.

Za třetí, hodnocení žáka ve společné části maturitní zkoušky má podle NSS zásadní význam pro žákův další životní osud. Ministerstvo školství se proto musí jeho žádostí o přezkoumání výsledku v testu zabývat tak důkladně, jak stanoví správní řád. Musí se mj. podrobně vypořádat s každým argumentem žádosti a svá stanoviska musí přesně zdůvodňovat, aby konečné rozhodnutí bylo takzvaně přezkoumatelné (v tomto případě soudem). Nesmí přitom argumentovat názorem Cermatu jako nezpochybnitelnou odbornou autoritou.

Vynucené pozitivní změny

Ministerstvo uvedlo v reakci na rozsudek, že se jím bude řídit a zohlední jeho závěry při organizaci přezkumu výsledků didaktických testů. Změny oznámené v posledním březnovém týdnu ukazují, že to myslelo vážně. Zpřístupnění anonymizovaných dat až na úroveň žáka je výrazným posunem směrem k transparentnosti procedur státní maturity. Stejně jako vystoupení členů validační komise z anonymity. Musíme si však neustále připomínat, že jde o změny vynucené. Zasloužila se o ně jak neodbytnost maturantky A. K. (a několika dalších), tak dobrá práce právníků z advokátní kanceláře HVH Legal a bohemistů, kteří se na přípravě žalob podíleli. Kdyby si maturanti nechali postup Cermatu a ministerstva líbit, učitelé by nejspíš dodnes pokoutně skenovali testová zadání, aby se jejich žáci vůbec mohli bránit. Přestože se podařilo donutit Cermat, aby vzal zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím na vědomí, zůstaly zatím některé zásadní otázky bez odpovědi.

Kdo stanovuje náročnost testů?

Stále nevíme, podle jakých kritérií se určuje náročnost maturitních testů. A kdo o tom rozhodl. Cermat jistě umí připravit každý test tak, aby dosáhl předem stanovené průměrné úspěšnosti. V demokratickém státě je však rozhodně nepřípustné, aby o náročnosti testů (a v důsledku o životních osudech desetitisíců maturantů) svévolně rozhodovalo několik zaměstnanců Cermatu. Z Katalogů náročnost nevyplývá. Není problém připravit testovou úlohu, kterou vyřeší čtyři z pěti žáků, a není ani problém připravit úlohu, kterou vyřeší jen každý pátý žák. Použití Pythagorovy věty přitom můžou vyžadovat obě. Pokud vím, ke stanovení náročnosti testů v minulých dvou ročnících se na ministerstvu nepodařilo najít žádnou průvodní dokumentaci. Což mi sice opravdu hodně vadí, ale nepřekvapuje mě to – na Úřadu vlády ČR taky dosud nenašli průvodní dokumenty k podpisu premiéra pod prezidentskou amnestií.

Přívalu žádostí lze předejít

Chápu však, že maturantům i jejich učitelům je bližší košile než kabát. Proto si myslím, že dalším postupným cílem u testů státní maturity má být, aby letos už hodnocení výkonů maturantů v testech nevycházelo ani z jediné nesprávně „správné“ odpovědi, ani z úloh, které podle příslušného Katalogu do didaktického testu nepatří. Takové nedostatky státní maturity jsou porušením zákona. Každý, kdo je vědomě toleruje, tím ztrácí část svého odborného a morálního kreditu.

Pokud ministerstvo nechce být žádostmi o přezkoumání zavaleno, mělo by nechat zveřejnit také autorské odůvodnění správných odpovědí. To jistě existuje a je možné, že bude součástí ohlášené validační zprávy. Cermat totiž neupřesnil, co má být jejím obsahem. Nebude-li odůvodnění zveřejněno, musí ministerstvo počítat s tím, že kromě případných oprávněných žádostí o přezkoumání výsledku v testu obdrží i značné množství žádostí neoprávněných. Rozsudek NSS totiž dodal maturantům naději, že ministerstvo se bude jejich žádostí opravdu zabývat. A všichni víme, kolik toho někteří maturanti ve skutečnosti umějí…

Jak postupovat

Na stránkách www.eduin.cz bude připraven návod pro maturanty, který uvede typy případných nedostatků maturitních testů, o něž mohou svou žádost o přezkoumání výsledku opřít. A jistě se tam znovu rozproudí odborné diskuse o jednotlivých testech a jejich úlohách. Testů je jen pár, tak se snad podaří zajistit, aby diskuse zůstaly přehledné. Uvítám, když učitelé upozorní své žáky na návod a sami se aktivně zapojí do posuzování maturitních testů.

Nejsem příznivcem státní maturity, ale jednu přednost jí přiznat musím: lepší projekt výchovy k aktivnímu občanství a výuky zásad občanské sebeobrany snad ani nešlo pro středoškoláky vymyslet. Bude jen dobře, když se do něj aktivně zapojí i další maturanti a jejich učitelé.

Připojit se sOdebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments