Historie EDUin

EDUin za prvních 10 let své existence realizoval nebo inicioval řadu pozoruhodných projektů či iniciativ. Některé již skončily, jiné EDUin předal svým partnerům a existují dál.

Česko mluví o vzdělávání

Kampaň probíhala od ledna do června 2013. Smyslem bylo podpořit zpřesnění cílů vzdělávání v ČR a větší stabilitu vzdělávací politiky tak, aby se neměnila s každým novým ministrem či ministryní školství. 

Během kampaně probíhaly nejrůznější typy akcí (kulaté stoly, workshopy, open akce, informační kampaně atd.) určené různým cílovým skupinám (veřejnost, odborníci, vzdělavatelé, politici atd.). Vrcholem kampaně bylo doporučení vhodných opatření komunikované s politiky a MŠMT. 

Web Ceskomluvi.cz je už pouze přesměrovaný do archivu textů na eduin.cz.

Vši ve škole

Pořad Vši ve škole vysílal ve školním roce 2014/2015 Stream.cz a dodnes je k dispozici na Televizi Seznam. Každá z čtyřminutových epizod se věnuje jednomu jasně vymezenému tématu a nabízí návod, co lze ve škole a při vyučování zlepšit a jak to udělat. 

Pořad vznikl za dramaturgického vedení a spolupráce Stream.cz (šéfproducent Lukáš Záhoř), jako moderátoři ho provázeli učitelé Vítek Březka a Ivana Málková, režisérem a kameramanem byl Jiří Novotný, scénáře připravil tým: Tomáš Feřtek, Tamara Kováčová, Vítek Březka. 

Otevřené vzdělávání

Otevřené vzdělávání je příležitostí, jak zpřístupnit vzdělávací obsah všem bez rozdílu. Podpořili jsme tento fenomén spojený s internetem a novými technologiemi. Web www.otevrenevzdelavani.cz od podzimu 2019 spravuje a dále rozvíjí Katedra informačních studií a knihovnictví Masarykovy univerzity.

Rodiče vítáni – certifikace škol

Projekt určený školám a rodičům vznikl ve spolupráci s reklamní agenturou Yinachi. Jeho smyslem je podpořit rozvoj kvalitní spolupráce a komunikace škol s rodiči svých žáků a nabízet inspiraci a příklady dobré praxe z terénu. EDUin vytvořil a uděloval školám splňujícím určitá kritéria značku Rodiče vítáni a motivoval je k další spolupráci s otevíráním škol (nejen) rodičům. 

Projekt certifikace převzala v srpnu 2020 do správy společnost Wolters Kluwer a. s.

Extra třída

Program vznikl pro všechny školy v České republice. Žáci 7. až 9. tříd usilovali o grant na vytvoření a realizaci vlastního projektu, který obohatí život místní komunity. 

Žáci projekt za pomoci svého učitele, patrona projektu, vytvořili, naplánovali a zrealizovali. Program disponuje vlastní, zcela originální propracovanou metodikou pro školy. 

V srpnu 2020 byla Extra třída předána jedné ze škol, které web a metodiku aktivně využívaly. Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání pokračuje v dalším rozvoji programu.

Města vzdělávání

Projekt, který měl za cíl zlepšit kvalitu vzdělávání v regionech. Pomáhali jsme představitelům měst a obcí zpřesnit priority v oblasti vzdělávání a najít strategie, jak je postupně naplňovat. 

Dobře to shrnul Marián Bystroň jako náměstek primátora města Chomutova: „Největším přínosem Měst vzdělávání je pro mě základní myšlenka, že vzdělávání není jen problémem škol, ale celé komunity města.”

Projekt se zaměřil na téma vzdělávání v nejširším slova smyslu (formální i neformální) a využil všech mechanismů a institucí, které ve vzdělávání fungují (školy, knihovny, DDM, divadla, vzdělávací organizace atd.). 

Původní web už není zcela aktuální, protože gró projektu EDUin transformoval do ustavení a nabídky Klubu zřizovatelů

sCOOL web

Soutěž školních webů sCOOL web byla určena pro základní a střední školy především proto, aby jim nabídla návod, jak rozvíjet školní webové stránky.  Soutěž probíhala podle odborníky sestavených pravidel dobrého školního webu a pro přihlášené školy je zajištěno i robotické technické testování na optimalizaci pro vyhledávače, úroveň bezpečnosti nebo korektnost zdrojového kódu. 

Co umím

Co umím je on-line aplikace vytvořená pro děti, jejich rodiče a učitele, určená ke sledování a zaznamenání rozvoje dovedností dítěte. Na vzniku se konzultačně podílel i současný správce aplikace Centrum kompetencí, z. s.

Hlavním prvkem aplikace je portfolio, do kterého si dítě ukládá “důkazy”o svých výkonech ze všech oblastí, tedy ze školního i z mimoškolního prostředí. Důkaz může mít různou podobu: fotografie, video, textový dokument, audionahrávka, ale i digitální odznak. 

Web pracuje se sebehodnocením i plánováním. Z uložených důkazů může dítě vytvářet výběry pro různé příležitosti (např. pro prarodiče, k přijímacím zkouškám apod.). K dispozici je i diagnostický modul, který na grafu ukazuje rovnoměrnost rozvoje osobnosti v osmi sledovaných oblastech. 

Veriod

Projekt Veriod (zkratka verifikační odznak) byl v roce 2014 spuštěn jako společný projekt organizací EDUin, Gameleon a Navreme Boheme. Jedná se o platformu pro vydávání a sbírání digitálních verifikačních odznaků, které fungují jako potvrzení, univerzální způsob, jak poznat, doložit, zaznamenat a sdílet životní úspěchy – a to mezi jednotlivci nebo mezi organizací a jejími klienty, mezi spolupracovníky či partnery. Začít využívat digitální odznaky můžete na veriod.cz.

DVPP.info

Portál DVPP.info mapuje nabídku vzdělavatelů. Pedagogové mají možnost na tomto portálu vyhledávat akce dle vlastního zaměření. Portál je unikátní tím, že shromažďuje vzdělávací nabídku na jednom místě. Od ledna 2020 provozuje Wolters Kluwer ČR, a. s.

EDUjob

Pracovní portál zaměřený na vzdělávací oblast, vyvinul EDUin, o. p. s., ve spolupráci s řediteli škol a učiteli. Od května 2018 pracovní portál EDUjob provozuje redakce školství Wolters Kluwer ČR, a. s.