Lokální vzdělávací strategie

Vzdělávací strategie, které zpracovává společnost EDUin, jsou šité na míru městům, které se zapojí do programu Města vzdělávání. Jedním ze specifik těchto vzdělávacích strategií je participativní forma jejich zpracování. Do tvorby strategie jsou zapojeni sami aktéři vzdělávání v daném regionu, tedy odborníci s reálnými, detailními lokálními zkušenostmi.  V roli tvůrců strategie jsou poté více motivováni při jejím reálném naplňování.

Důležitým předpokladem a zároveň i výstupem Měst vzdělávání je vtažení různorodých organizací formálního i neformálního vzdělávání a firem do intenzivnější a užší spolupráce, do tzv. lokálního partnerství. Města vzdělávání tak poukazují na propojenost mezi světem formálního a neformálního vzdělávání a zdůrazňují důležitost volnočasového vzdělávání pro všechny generace. Vzdělávání je tak chápáno v nejširším slova svého smyslu. Síťování a sdílení zkušeností vede v rámci Měst vzdělávání k rozšíření spolupráce mezi jednotlivými organizacemi, k určení slabých a silných stránek a navržení konkrétních opatření a kroků vedoucích ke zlepšení a sladění nabídky vzdělávacích a volnočasových aktivit. Na společných moderovaných setkáních se potkávají zástupci vzdělávacích a participujících organizací daného města. Často se stává, že ač existují v rámci města vedle sebe, teprve tady navzájem poznají svůj potenciál a zrodí se nové možnosti spolupráce

EDUin vzdělávací strategie stanovují cíle v regionálním vzdělávání, ale také navrhují konkrétní aktivity a příklady dobré praxe, jak cílů dosáhnout.

Níže najdete jako příklad několik výňatků ze zpracovaných lokálních strategií stávajících měst vzdělávání:

Dvůr Králové nad Labem:

dvur

Kutná Hora:

kh    kh7

Svitavy:

svit