Expertní panel

Ing. Bořivoj Brdička Ph.D.

odborný asistent na katedře informačních technologií a technické výchovy PedF UK v Praze, kde se již 15 let zabývá přípravou budoucích učitelů a věnuje se i mnoha dalším výzkumným a mezinárodním aktivitám. Je spojen s historií zavádění osobních počítačů do našich škol již od samého počátku v roce 1984. Působil na různých pracovištích touto problematikou se zabývajících (Komenium, VUIS, InfoCentrum UIV). Veřejnosti je znám hlavně jako autor, editor a správce stojící v pozadí informačních služeb z oboru vzdělávacích technologií poskytovaných Metodickým portálem RVP v rámci modulu Učitelský spomocník.

Doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D.

docent na Masarykově univerzitě Brno, Katedra environmentálních studií. Spolupracuje se středisky ekologické výchovy na evaluacích programů a podílí se na dalších výzkumných projektech s domácimi i zahraničními partnery. Hlavní autor Akčního plánu Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj a Doporučených očekávaných výstupů Průřezového tématu environmentální výchova Rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání. Člen redakční rady časopisu Envigogika, recenzent v několika časopisech. Autor několika publikací o teorii a metodice environmentální výchovy, recenzovaných článků a dalších textů.

Daniel Franc, MSA

ředitel společnosti Unisona Studio. Vystudoval sociologii a sociální politiku na UK a HR management na West Chester University v USA. Pracoval a pracuje v oblasti vzdělávání dospělých – lektor a konzultant pro oblasti projektového řízení, týmové spolupráce, e-learningu a online komunikace. Zaměřuje se na tvorbu online komunit.

PhDr. David Greger, Ph.D.

výzkumný pracovník v Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání, Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (www.pedf.cuni.cz/uvrv). Věnuje se především oblastem sociologie vzdělávání, srovnávací pedagogiky a vzdělávací politiky, v nichž se zaměřuje zejména na otázky spravedlivosti ve vzdělávání, vzdělávací dráhy žáků a studentů, mezinárodní výzkumy výsledků vzdělávání a problematice evaluace obecně, dále se věnuje výzkumům kurikula a učebnic. V těchto oblastech vedl několik mezinárodních i domácích výzkumů a na řadě dalších výzkumných projektů participoval jako spoluřešitel. Je členem expertní skupiny pro sociální aspekty vzdělávání (NESET) při Evropské komisi.

Doc. Jaroslav Kalous Ph.D.

docent pedagogiky, učí vzdělávací politiku a management vzdělávání na Karlově Univerzitě v Praze. Má za sebou 30 let praxe v různých oblastech; ve výzkumu (Československý ústav práce a sociálních věcí, Pedagogický ústav JAK ČSAV, Ústav výzkumu a rozvoje školství PedF UK, CESES FSV UK) i ve veřejné správě na úrovni národní (poradce ministra školství ČR) i mezinárodní (Zástupce ředitele pro vzdělávání, kulturu a sport Rady Evropy). Jako mezinárodní konzultant pracoval v různých zemích pro Světovou banku, OECD, Evropskou komisi, Evropskou vzdělávací nadaci aj.

Doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc.

pracuje na Katedře pedagogiky Filozofické fakulty UK, kde se věnuje výuce několika předmětů i výzkumu výuky, je zde i garantem pro učitelské programy. Specializuje se na problematiku kooperativního učení ve školních i jiných podmínkách, na tematiku rozmanitosti žákovské populace a nastavení školních podmínek pro tuto rozmanitost. Je autorkou řady publikací týkajících se inovativních přístupů ve výuce a učitelského vzdělávání, konzultantkou pro školy a učitele, lektorkou vzdělávání dospělých, působí v redakční radě časopisu Pedagogická orientace a Tvořivá dramatika.

RNDr. Jindřich Kitzberger

generální ředitel sítě soukromých škol Duhovka a zároveň působí na Pedagogické fakultě UK v Centru školského managementu. Vystudoval obor učitelství biologie a matematiky na Přírodovědecké fakultě, 16 let pracoval jako ředitel základní školy v Praze 6, působil ve vedení APZŠ, byl předsedou SKAV a v letech 2007 – 2010 zastával funkci náměstka ministra školství.

Stanislava Křížová

Projektová manažerka občanského sdružení AISIS v projektech zaměřených na vzdělávání pedagogů v oblastech finanční gramotnosti a zvyšování kvality a efektivity škol. Lektorka pro oblasti finanční gramotnost, týmová spolupráce, přeměna a evaluace školy. Od roku 2006 se spolupodílí na přípravě a realizaci projektu Rozumíme penězům, který je zaměřen na finanční vzdělávání pedagogů a žáků základních škol. Působila jako vychovatelka školní družiny, učitelka v mateřské škole, učitelka na základní škole a čtyři roky jako zástupkyně ředitelky základní školy.

Dana Moree

Vystudovala obor Pastorační a sociální práce na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a dále pak obor Obecná antropologie na Fakultě Humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.
Pracovala nejprve na Jaboku – Vyšší sociálně pedagogické a teologické škole. V roce 2004 nastoupila na Fakultu humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze na katedru studií občanské společnosti. V roce 2008 ukončila doktorské studium na Univerzitě humanistiky v Utrechtu. Je editorkou portálu pro multikulturní výchovu www.czechkid.cz. Co se výzkumných aktivit týče, zaměřuje se na oblast propojení společenských změn a školského systému – např. v publikaci How Teachers Cope with Social and Educational Transformation.
Kromě akademické činnosti se věnuje tématu setkávání kultur i v rámci kurzů a seminářů zaměřených hlavně na česko-německou oblast v Institutu PONTES.

RNDr. Jana Palečková

výzkumná pracovnice. Vystudovala matematicko-fyzikální fakultu UK. Zabývá se problematikou vzdělávání zejména v kontextu mezinárodního srovnávání výstupů vzdělávacích systémů. Pracuje v Ústavu pro informace ve vzdělávání v Praze jako vedoucí Oddělení mezinárodních výzkumů, které realizuje a vyhodnocuje výzkumy organizací IEA (International Association for Evaluation of Educational Achievement) a OECD zaměřené na měření výsledků vzdělávání. Od roku 2002 do současnosti je koordinátorkou výzkumu OECD PISA v ČR.

RNDr. Pavla Polechová, CSc.

výzkumná pracovnice a expertka ve vzdělávací politice. Působila v Ústavu výzkumu a rozvoje školství, řídila analyticko-koncepční odbor MŠMT a působila ve Výzkumném ústavu pedagogickém v Praze. Kandidátkou věd se stala v oboru matematika a fyzika. Publikuje články a monografie s pedagogickou tematikou, například z oblasti interkulturní výchovy a inovativních vyučovacích metod. Její specializací je téma inkluze.

Ing. Miloš Rathouský

ředitel sekce RLZ SP ČR. 13 let učitel na SOŠ a VOŠ, 4 roky odborný pracovník NÚOV (Europass, projekty ESF, ReferNet), 2009 – 2010 ředitel odboru středního a vyššího odborného vzdělávání MŠMT. Věnuje se strategii vývoje středního vzdělávání, zavádění státních maturit, podpoře odborného vzdělávání a spolupráci se zaměstnavateli, koncepci dalšího vývoje VOŠ.

Mgr. Lenka Říhová

speciální pedagog ve Speciální základní škole v Poděbradech, v současné době jako zástupce ředitelky. Jejím zaměřením je zejména problematika alternativní komunikace u dětí, které z různých důvodů nemohou funkčně používat mluvenou řeč a práce s žáky s těžšími formami vývojových poruch učení. Zabývám se využitím moderních technologií v oblasti alternativní komunikace a vzdělávání těchto žáků. Externě spolupracuji s Metodickým portálem.

RNDr. Jana Straková, Ph.D.

výzkumná pracovnice. Vystudovala matematicko-fyzikální fakultu UK. V profesním životě se zaměřila na problematiku úrovně vzdělávání, zejména na úrovni základní a střední školy, a faktorů, které ji ovlivňují. Koordinovala řadu mezinárodních výzkumů v oblasti měření výsledků vzdělávání, nejprve na Výzkumném ústavu pedagogickém, později v Ústavu pro informace ve vzdělávání v Praze, kde pracovala jako vedoucí oddělení mezinárodních výzkumů. Zastupovala ČR ve valném shromáždení Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání (International Association for Evaluation of Educational Achievement – IEA) a v Networku A programu INES Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Působila v řadě mezinárodních expertních skupin ustanovených k dílčím problémům souvisejícím s uvedenou problematikou.

RNDr. Ondřej Šteffl, CSc.

ředitel společnosti Scio. Absolvoval matematicko-fyzikální fakultu a je kandidátem věd ze sociologie. V roce 1990 založil první soukromou školu u nás – PORG. Založil společnost Scio, která se zabývá testováním vzdělávacích výsledků škol i jednoltivců, od roku 1998 také využíváním internetu ve vzdělávání. Společnost Scio se významně podílí na přijímacím řízení na vysoké školy, její zkoušky využívá v přijímacím řízení 53 fakult vysokých škol.

Doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.

docent na katedře pedagogiky Filozofikcé fakulty UK a katedře výchovné dramatiky DAMU. Zaměřuje se na – pedagogiku/didaktiku osobnostně sociálního rozvoje a na témata „well-being“ z pohledu pedagogiky, integraci životních dovedností do různých předmětů, pedagogiku chování, efektivní komunikaci, veřejné vystupování a scénologie mimodivadelního chování.

Doc. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.