Novela školského zákona omezí možnost kontroly kvality státní maturity

EDUin nabízí novinářům vládní znění novely školského zákona s připomínkami k problematickým pasážím, které znesnadňují existenci zahraničních škol a omezují možnosti veřejné kontroly přípravy státní maturity

 

Praha 29. dubna 2011 – Vláda při svém nedávném jednání o znění novely školského zákona změnila nejproblematičtější část textu, která by potenciálně umožňovala omezit autonomii škol a zavést znovu povinné vyučovací osnovy. Novela přesto stále obsahuje mnohá sporná místa.

 

Nejsledovanější část novely momentálně z ní takto: Při zpracování školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání může škola vycházet také z obsahu vybraných vzdělávacích oblastí, který stanoví ministerstvo a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Komentář: Konečné znění je vlastně zbytečné a zavádějící, protože nevymezuje školám žádnou jasnou povinnost a i po jejím vypuštění by faktický stav věcí zůstal nezměněn. Ministerstvo doporučuje školám mnohé, co není uvedeno přímo v zákoně, není tedy jasné, proč toto „doporučení“ má zákon obsahovat. Slovo „může“ navíc lze při schvalování zákona velmi snadno změnit na „musí“. Tento fakt, v našem legislativním procesu nijak výjimečný, je třeba mít stále na paměti. A konečně, samotný pojem „obsah vybraných vzdělávacích oblastí“ je natolik vágní (viz jeho definice z dílny MŠMT v příloze pro editory), že jeho prostřednictvím může každý příští ministr školám „doporučit“, co se mu zlíbí. Takto neurčité znění považujeme za nepřijatelné v zákoně, který má naopak usilovat o přesnost vyjádření.

 

Za problematickou považujeme i pasáž zabývající se mezinárodními školami – viz žlutě označený text na straně 8 novely, kterou najdete ZDE. Dokumentace, kterou nově požaduje stát po mezinárodních školách působících v České republice, jim velmi komplikují existenci. Podrobnější informace najdete ve starší tiskové zprávě ZDE.

 

Třetí velmi problematickou pasáží je text na straně patnáct (opět označen žlutě), na jehož základě může CERMAT zásadně omezit možnosti veřejnosti a médií kontrolovat kvalitu přípravy státní maturity. Což v současné situaci především znamená faktickou nemožnost zjistit příčiny její nekvalitní přípravy a vyskytujících se chyb. Tato část školského zákona fakticky vyjímá to, co „centrum“ určí, ze zákona o veřejném přístupu k informacím. Vzhledem k již dnes existujícím vážným pochybnostem o kvalitě již spuštěné státní maturity a neochotě současného vedení CERMAT podávat jakékoli přesnější a detailnější informace o způsobu její přípravy, je nepřijatelné, aby novela umožnila zákulisí projektu za stovky milionů utajovat před veřejností na základě pouhé libovůle vedení „centra“.

 

Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin, řekl: „Zmíněné pasáže zákona považujeme za natolik problematické, že v této věci vyzveme poslance, aby v rámci projednávání ve výborech a v plénu Sněmovny ještě uvažovali o změně znění novely. Ve všech třech případech jde o části školského zákona, které mohou v budoucnosti poškodit kvalitu našeho vzdělávacího systému. Omezit jeho autonomii, přirozené propojení s kvalitními mezinárodními školami a možnost veřejnosti získávat informace o důležitých a nákladných vzdělávacích projektech.“

Kontakty:

· Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin o.p.s.
e-mail: tomas.fertek@eduin.cz, mobil: 602687016

 

Poznámky pro editory:

  • Starší tiskové zprávy EDUin zabývající se novelou školského zákona najdete ZDE a ZDE a ZDE.

  • Plné znění vládního návrhu novely školského zákona najdete v příloze této tiskové zprávy. Problematická místa jsme označili žlutě.

  • Pojem „obsah vybraných vzdělávacích oblastí“ definuje ministerstvo školství těmito slovy:

Pojem „vzdělávací oblast“ není zákonem striktně definován, a proto vymezení oblastí záleží na MŠMT. Stejně tak nebude zákonem dáno, že stanovení obsahu musí být pro danou „vzdělávací oblast“ provedeno s jednotnou mírou podrobnosti. MŠMT na základě nového znění § 5 odst. 1 školského zákona hodlá upravit pouze oblasti, v nichž si sjednocení úrovně vzdělávání vyžaduje aktuální stav zjištěný mimo jiné v mezinárodním srovnání výsledků vzdělávání. Rozhodující je proto věcná potřeba metodického sjednocení vzdělávání, která se může týkat třeba jen části učiva v tom kterém předmětu nebo jít i napříč předměty. MŠMT ovšem bude dbát toho, aby možnosti škol samostatně profilovat školní vzdělávací programy nebyly neúčelně omezovány.

Připojit se s

Odebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
10 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Zdeněk Slejška
12 years ago

Otázka EDUin pro čtenáře: Považujete provedenou úpravu za dostačující?

Alena
Alena
12 years ago

definice z dílny MŠMT v příloze pro editory), že jeho prostřednictvím může každý příští ministr školám „doporučit“, co se mu zlíbí. Takto neurčité znění považujeme za nepřijatelné v zákoně, který má naopak usilovat o přesnost vyjádření. – souhlasím se všemi názory a zdůvodněním. Novela školského zákona v takovémto vypracování se dá hodnotit velmi slabě. Po zkušenostech našich i zahraničních, by měli zákonodárci být více zodpovědnější. Přeji si, aby Novela byla prospěšná a umožňovala pozitivní postoj studentům a pedagogům. Aby měla jasná a srozumitelná pravidla pro všechny.

Zdeněk Bělecký
Zdeněk Bělecký
12 years ago

Navrhované znění §5 odst. 1 je v příkrém rozporu s principem dvoustupňového kurikula. Snahu státu dohlížet na vzdělávání v tzv. zahraničních školách na našem území považuji za legitimní, pravidla by měla být pro všechny stejná. Je ovšem možné jít opačnou cestou, tj. odbourávat státní dirigismus ve školách, které jsou v našem rejstříku. Pokud jde o státní maturity, myslím si, že je nutné stále vyvíjet tlak na jejich úplné zrušení včetně zrušení Cermatu.

Magaléna Vančatová Spáčilová
Magaléna Vančatová Spáčilová
12 years ago

Zcela souhlasím s komentářem pana Tomáše Feřteka a zároveň znovu zvýrazňuji, že formulace zákona se slovy „může“ a „doporučujeje“ je zcela nesmyslná,
ale bohužel i nebezpečná.
Magdaléna Vančatová

Eva Rottová
Eva Rottová
12 years ago

Naprosto souhlasím s panem Feřtkem a nechápu, jak je možné dát do novely tato vágní vyjádření („mohou, doporučujeme“). Děkuji za iniciativu a plně Vás podporuji. Přeji mnoho sil. Eva Rottová

Jaroslava Mazáčová
Jaroslava Mazáčová
12 years ago

Dobrý den. Všichni se zabývají mateřskými školami, protože je jich nedostatek, základními školami, protože z nich ubývají děti na víceletá gymnázia, středními školami v souvislisti se státní maturitou, ale nikdo se nezajímá o učňovské školství. Nevím, kdo rozhodl, že budou státní jednotné závěrečné zkoušky, ale nepíše li se písemná část ve stejný den, hodnotí li učitelé a učitelé odborného výcviku výkon žáka, jak písemný, tak praktický a ústní, je to jen návod, jak asi. Po školení na toto téma jsme se shodli, že všechny školy měli zajištěné závěrečné zkoušky na vyšší úrovni než je tento paskvil. Proč není každé škole… Více »

Jan Korda
12 years ago

Dobrý den, posílám stanovisko Asociace profese učitele, na kterém se Rada (děkani pedagogických fakult a ředitele škol) APU shodla, a které bylo předáno MŠMT. Dle mého v tuto chvíli nejde vůbec o změnu formulací školského zákona! Pokud nevznikne trvalá a moderní vzdělávací koncepce, jde o záplatování starých nemoderních kalhot!? Až bude koncepce vytvořena, pak dle toho upravme školský zákon! Raději začněme volat po koncepci, která se nebude každé tři roky novelizovat s novým ministrem, a na které se shodne odborná a laická věřejnost! Pojmenujeme kvalitu obsahu vzdělávání, kvalitu školy, kvalitu učitelů, kvalitu ředitelů. Pak začněme tuto kvalitu realizovat a kontrolovat!… Více »

Jitka Brunclíková
Jitka Brunclíková
12 years ago

Text v návrhu zákona
paragraf 38a, odst.5b)
činnost zahraniční školy není nezbytná k zajištění plnění povinné školní docházky

je jasná záminka k redukci vydávání povolení plnění povinné školní docházky zahraničním školám ( či odebrání stávajícím.).

Vladimír Václavík
Vladimír Václavík
12 years ago

Potěšilo mě, že vláda jednala s rozmyslem a původní návrh MŠMT přeformulovala. Myslím, že cca 500 podpisů pod peticí také mělo určitou váhu (pokud se informace k členům vlády donesla). Z tohoto hlediska patří iniciátorům dík.
A co dál? I tento doplněk § 6 by měl zmizet. Stávající text vyhovuje. MŠMT má ze zákona danou možnost RVP měnit (§ 4 odst 4) a navržený doplněk zákon „zapleveluje“.

Jindřich Kitzberger
Jindřich Kitzberger
12 years ago

Některé body připravené novelizace jsou opravdu na pováženou a rozhodně přinesou přinejmenším znejistění uživatelů zákona a v některých případech změní dění ve vzdělávací soustavě ze stavu, který nemáme popsaný, na stav, který předem netušíme. Zcela se ztotožňuji se stanoviskem EDU.in ve věci úpravy §5. Nejde jen o zaplevelení zákona nadbytečnostmi (právní síla té věty je nulová), ale také o zcela nesystémovou úpravu v užívání vzdělávacích programů. Ministerstvo je oprávněno vydávat jakákoli doporučení, návody, vzorové ŠVP, části vzdělávacích programů atp., ale to vše v rámci obecné metodické podpory škol, nikoli na základě zvláštního určení tohoto typu v zákonu. Pokud jde o… Více »