ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví, jakým způsobem jsou používány a chráněny osobní údaje, které poskytujete EDUinu v souvislosti s využívaním jeho služeb, při podpoře jeho činnosti, účastí na jeho akcích či používáním webové stránky www.eduin.cz (dále jen „Webová stránka”).

EDUin uchovává a zpracovává získané osobní údaje, které mu umožňují kvalitně poskytovat zejména informační a mediální servis zájemcům o tyto služby. Osobní údaje také shromažďuje za účelem získávání finančních zdrojů. 

Při zpracovávání a uchovávání osobních údajů jednáme pouze v souladu s těmito zásadami a v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění (dále jako „Zákon“).

Tyto Zásady ochrany osobních údajů splňují informační povinnost správce vůči návštěvníkům Webové stránky a dalším osobám v komunikace s EDUin ve smyslu Článku 13 Nařízení.

I. Základní ustanovení:

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je EDUin, o. p. s. IČ 24706370 se sídlem EDUin, o. p. s., Bucharova 2928/14a, 158 00 Praha 5 – Stodůlky (dále jen: „EDUin“).

Kontaktní údaje EDUin:
korespondenční adresa: Staroměstské náměstí 4/1, 110 00 Praha 1
e-mailová: info@eduin.cz

Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované a identifikovatelné osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména s odkazem na určitý identifikátor (například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

II. Jak Vaše osobní údaje získáváme?

Obecně platí, že shromažďujeme a získáváme osobní údaje, které jste nám poskytli nebo v důsledku Vašeho využívání našich služeb nebo v důsledku Vaší účasti na či podpoře naší činnosti, a to zejména při:

 • využívání placených i neplacených služeb EDUinu (informační servis, konzultační činnost, účast na vzdělávacích akcích či konferencích, návštěva webových stránek spravovaných EDUin)
  seznam webových stránek: eduin.cz, eduina.cz, eduzin.cz, gtpcr.cz
 • projevení zájmu o účast ve výzvách v souvislosti s cenami EDUína nebo Global Teacher Prize 
 • dárcovství a podpoře činnosti EDUin
 • projevení zájmu o práci, externí spolupráci nebo dobrovolnickou činnost
  v EDUin
 • přihlášení se k odběru elektronického zpravodaje – bEDUin a EDUzín.

Technická data mohou být získávána Vaší návštěvou Webové stránky způsobem níže popsaným v sekci  Technická data a údaje o návštěvě Webové stránky těchto zásad.

Berete na vědomí, že odepření poskytnutí osobních údajů v případech, kdy je jejich poskytnutí nezbytné k uzavření a plnění smlouvy mezi námi nebo v případech, kdy jsme povinni Vaše osobní údaje zpracovávat k plnění námi uložené zákonné povinnosti, může mít za následek neuzavření našeho smluvního vztahu a neposkytnutí příslušné služby.

III. Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Nejčastěji shromažďujeme a zpracováváme tyto Vše osobní údaje:

 • Identifikační údaje, tyto údaje zejména zahrnují: jméno, příjmení, uživatelské jméno, titul, datum narození, rodné číslo,
 • Kontaktní údaje, tyto údaje zejména zahrnují: korespondenční / fakturační adresu, email, telefonní číslo;
 • Platební a transakční údaje tyto údaje zejména zahrnují: bankovní a platební údaje, historii objednávek, plateb a pohledávek, údaje o zdravotní pojišťovně;
 • Technická data, tyto údaje zejména zahrnují: Informace o Vašich návštěvách Webové stránky a o zdrojích, ze kterých jste se k ní připojili;
 • Profilové údaje tyto údaje se týkají dárců a podporovatelů EDUin a zahrnují zejména: informace o dárcovství, informace o účasti na akcích pořádaných EDUin, monitoring komunikace a plateb, zpětnou vazbu;
 • Obrazový záznam (audiovizuální záztnam např. s pořádání kulatých stolů a jiných vzdělávacích a odborných akcí)

IV. Důvody zpracování osobních údajů

Hlavním důvodem, proč zpracováváme Vaše osobní údaje, je, abychom Vám mohli  poskytovat naše služby, o které jste projevili zájem, informovali Vás o naší činnosti a umožnili Vám účast na našich akcích, které pořádáme, a abychom mohli zajistit a neustále zvyšovat bezpečnost a kvalitu našich služeb.

V. Účely a právní základ zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů

a) bez souhlasu

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu v souladu s platnými právními předpisy, a to v případě

 • zpracování, které je nezbytné pro plnění smlouvy anebo jednání směřující k uzavření smlouvy (předsmluvní vztahy) – (potvrzení objednávky, zpracování platby a dodání služeb; naši komunikaci ohledně stavu čerpání služeb; reklamační řízení v případě uplatnění nároku z vad, abychom mohli zpracovat Vaše dary a platby,
 • zpracování, které je nezbytné pro splnění právních (zákonných) povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů (např. zákon o účetnictví, zákoník práce apod.).
 • zpracování je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů, kterým je:
 • náš zájem Vás informovat o našich službách a poskytovat Vám cílené a relevantní informace – tj. abychom Vám mohli nabídnout obdobné služby, které Vás mohou zajímat; podrobnosti jsou uvedeny v sekci Přímý marketing těchto zásad
 • náš zájem zabezpečit naši vzájemnou komunikaci – tj. abychom Vám mohli odpovědět na Vaše otázky či požadavek, v případě, budete-li nás kontaktovat;
 • náš zájem zlepšovat kvalitu našich služeb a aktivit;
 • náš zájem na propagaci aktivit zaměřených na získávání finančních prostředků;
 • náš zájem na ochraně a uplatňování našich práv – tj. abychom zamezili podvodným jednáním, ve snaze předcházet a zabránit porušení našich smluvních podmínek, pro účely vymáhání případných pohledávek a k zajištění ochrany našich zákonných práv).

b) se souhlasem

V případě zpracování, které nelze podřadit pod účely uvedené výše, můžeme provádět zpracování na základě uděleného platného souhlasu se zpracováním osobních údajů, který si od Vás vyžádáme.

Na tento druh zpracování budete vždy upozorněni a bude Vám umožněno vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas s tímto zpracováním. Udělení souhlasu je vždy projevem svobodné a dobrovolné vůle a máte právo udělený souhlas kdykoli zčásti nebo zcela odvolat s účinky do budoucna. Bez odpovídajícího souhlasu dané zpracování nebudeme provádět.

EDUin si vyžádá Váš souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů zejména v následujících případech:

 • při Vaší registraci k odběru našeho zpravodaje – bEDUin EDUZín
 • při registraci do seznamu dárců nebo dobrovolníků
 • při zpracování Vašich zvláštních osobních údajů (nad rámec zpracování dle právních předpisů).

VI. Přímý marketing

Jste-li náš odběratel služeb nebo jste-li v našem seznamu dárců, mohou být Vaše identifikační a kontaktní údaje použity pro účely vyhodnocení toho, co je pro Vás relevantní a co Vás zajímá. Na základě našeho oprávněného zájmu Vám můžeme prostřednictvím e-mailu zasílat nabídky ohledně služeb či našich benefičních akcí a aktivit zaměřených na získávání finančních prostředků, případně informace, které jste si od nás vyžádali.  Z odběru zasílání sdělení elektronickou cestou se můžete kdykoli odhlásit.

Vaše identifikační a kontaktní údaje mohou být použity pro výše uvedené účely též tehdy, přihlásíte-li se samostatně k odběru našeho zpravodaje,

PROTI ZPRACOVÁNÍ PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU MŮŽETE KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU, A VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NEBUDOU PRO DANÝ ÚČEL NADÁLE ZPRACOVÁNY.

Doba uchovávání údajů

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou pro poskytování služeb a plnění smlouvy a po dobu stanovenou příslušným zákonem (např. zákon o účetnictví apod.).

Technická data a údaje o návštěvě webové stránky

Webové stránky využívají službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. k analýze návštěv našich Webových Stránek a jejich vylepšení. Google Analytics automaticky sbírá anonymní informace o návštěvách na těchto stránkách pomocí cookies.

Webová stránka může obsahovat odkazy na různé internetové stránky, zejména na sociální sítě jako jsou Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, apod. Tyto odkazy nejsou součástí Webové stránky, ale internetových stránek třetích osob, které mohou používat cookies sledující Vaši činnost na internetu. Cookies třetích osob se řídí zásadami ochrany osobních údajů těchto třetích osob. Cookies můžete zablokovat v nastavení Vašeho internetového prohlížeče.

Naše webové stránky obsahují také technická cookies, které jsou nezbytné k jejich fungování.

Zabezpečení osobních údajů

Osobní údaje jsou námi zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem, a to zaměstnanci a pracovníky EDUinu a zaměstnanci pověřených zpracovatelů.

Osobní údaje jsou uchovávány na zabezpečených serverech v IT systémech a nedochází ani nebude docházet k jejich předávání do států mimo Evropskou Unii (není-li uvedeno jinak). Přijali jsme odpovídající technická a organizační opatření proti ztrátě a zničení osobních údajů, proti přístupu neoprávněných osob k  údajům, jejich pozměňování či rozšiřování.  Zaměstnanci a spolupracovníci jsou poučeni, jak s osobními údaji bezpečně a diskrétně zacházet a jsou vázáni mlčenlivostí; každý zaměstnanec je navíc seznámen s obsahem interní směrnice o ochraně osobních údajů. Všechny písemnosti uchováváme v uzamykatelných skříních a celý prostor je chráněn.

Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje bez Vašeho souhlasu nezpřístupníme třetí straně, s výjimkou osob, které s námi spolupracují na základě živnostenského oprávnění. Může se jednat o případné externí IT správce a servisní techniky nebo správce účetní a mzdové agendy.

Pro zpracování Vašich osobních údajů může využívat online služeb např. společnosti Google LLC či Microsoft Corporation nebo e-mailingových služeb společnosti The Rocket Science Group, LLC (známá pod značkou MailChimp). Tyto společnosti se nacházejí USA, a jsou zapsány v tzv. štítu EU-USA na ochranu soukromí, tudíž takové předávání osobních údajů nevyžaduje zvláštní povolení.

Přístup těchto osob a zpracování osobních údajů třetí stranou bude vždy prováděno za podmínek stanovených právními předpisy.

Práva subjektů údajů

Při shromažďování, zpracovávání a uchovávání Vašich osobních údajů dbáme v plném rozsahu ochrany Vašich práv tak, jak vyplývají z příslušných ustanovení právních předpisů. V souvislosti se zpracováním osobních údaj Vám náleží níže specifikovaná práva, která můžete dle Vašeho uvážení využít, právo na:

 • přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • uplatnění námitky proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • odvolání souhlasu se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. I těchto Zásad.
  Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

V případě, pokud se domníváte, že jsme porušili právní předpisy na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.

V souvislosti s výkonem svých práv a v případě jakýchkoli otázek či informací ohledně nakládání s osobními údaji v rámci EDUinu, kontaktujte správce na: info@eduin.cz.cz nebo písemně na: EDUin, o. p. s., se sídlem Bucharova 2928/14a, 158 00 Praha 5 – Stodůlky.

VII. Platnost a aktualizace

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 25. 5. 2018.

Naše procesy zpracování a ochrany osobních údajů pravidelně kontrolujeme a revidujeme a proto můžeme podle potřeby Zásady ochrany osobních údajů aktualizovat. Pokud taková aktualizace bude zahrnovat podstatné změny, budeme Vás o tom informovat. Aktuálně platná verze zásad ochrany osobních údajů bude vždy zveřejněna na naší Webové stránce eduin.cz/oou