Projekt Města vzdělávání podporoval v letech 2013-2018 přesvědčení, že vzdělávání je nejlepší investicí, kterou může dát rodič dítěti, ale i zastupitelé svému regionu.

V pilotních městech Dvůr Králové nad Labem, Kutná Hora, Svitavy a Žďár nad Sázavou hledal participativním způsobem odpovědi na otázky:

  • Řešíte nezájem obyvatel o veřejný prostor?
  • Nevíte, jak zapojit mladé lidi do dění ve městě?
  • Tíží vás vzájemné soužití různých skupin obyvatel?
  • Chcete kvalitnější a pestřejší možnosti vzdělávání?
  • Potřebujete více inovativních nápadů a lidí s podnikatelským duchem?
Mesta vzdelavani

„Největším přínosem Měst vzdělávání je pro mě základní myšlenka,
že vzdělávání není jen problémem škol, ale celé komunity města.”

Marián Bystroň, náměstek primátora města Chomutova

Značka Město vzdělávání nabízela zástupcům měst

Certifikaci (rychlý audit na základě kritérií, která certifikovaná města musela splňovat a nabídku konzultací pro naplnění kritérií).

Členství v Klubu zřizovatelů včetně účasti na konferencích Lepší škola.

Přednostní pomoc od expertů EDUinu a propojení s obcemi a městy, které přistupují ke vzdělávání aktivně.

Tipy k pedagogickému vedení škol.

Veřejnost mohla diskutovat v různých formátech

EDUpointy (besedy, panelové diskuze a otevřené třídy o tématu vzdělávání)

Podpora spolupráce školy s rodiči v rámci programu Rodiče vítáni

Ad hoc prostor pro sdílení, síťování i k načerpání inspirace

Balíček pro MAPY obsahoval

Místní akční plány vzdělávání neboli MAP, je projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Hlavní myšlenka projektu je zaměřena na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformální vzdělávání. EDUin pro MAPy v městech vzdělávání nabízel:

Pomoc budovat jejich vlastní trvalé lokální kapacity a lokální sítě podpory (zaměřené na klíčové stakeholdery – zřizovatele, rodiče, ředitele škol atd.).

Spolupráci a školení při komunikaci s veřejností, médii a při spravování profilů na sociálních sítí MAPu.

Základní zorientování se v problematice změn ve vzdělávání, podpora rovnosti a desegregace ve školství.

Edukaci zřizovatelů, aby vnímali důležitost agendy školství a nestarali se o pouhou provozní stránku svých škol, ale především o změny uvnitř.

Elektronický čtvrtletník o vzdělávací politice zaměřený na potřeby zřizovatelů.

Seminář MAP a jeho public realtions – jak se propagovat, zásady práce s novináři, zákonitosti světa médií.

Seminář Jak na Facebook – sociální sítě pro komunikaci s veřejností.

Seminář Jak napsat dobrou tiskovou zprávu.

EDUpoint
Místo pro společné setkávání nad aktuálními tématy v oblasti vzdělávání a výchovy pro odbornou i širší veřejnost. Komunita lidí, kteří mají zájem o vzdělávání, se kterou se dá následně pracovat.

EDUakademie
Odborné vzdělávání zástupců MAP a samospráv, kteří chtějí znát trendy a vývoj ve vzdělávání nebo třeba to, jak se dnes pozná dobrá škola. Hlavní náplní vedle expertních vstupů je diskuze mezi účastníky ve společné skupině MAP i zřizovatelů.

EDUkonzultace
Odborné konzultace v oblasti vzdělávání. Specializujeme se na koncepční oblast, sféru rozvoje a diverzifikace vzdělávání a komunikaci. Neposkytujeme právní a ekonomické poradenství.

Vzdělávací strategie pro města (krok za krokem)

1. Zmapování aktuálního stavu
Vyhledat klíčové aktéry v místě a popsat lokální situaci ve vzdělávání, včetně zpracování průzkumu mezi obyvateli.

2. Představení „vesmíru vzdělávání“
Vytváření institucionální mapy vzdělávání v daném městě a její porovnání s demografickým výhledem počtu rezidentů.

3. Porovnání souladu místních vzdělavatelů s potřebami zaměstnavatelů
Které kompetence místní zaměstnavatelé od svých zaměstnanců potřebují? Srovnání s tím, co nabízejí vzdělávací instituce v regionu.

4. Vznik lokálního partnerství
Propojení zástupců nejrůznějších institucí a firem se školami a zastupiteli a vznik sítě vztahů, které vedou ke zlepšení nabídky, kvality a možností vzdělávání ve městě.

5. Nabídka odborného know how
Pomoc představitelům města zpřesnit priority v oblasti vzdělávání a najít postupy, jak je naplňovat.

6. Kontinuální dialog
Moderování a facilitování setkání odborníků i dalších osob, které se chtějí na zpracování strategie podílet. Zpracování nové vzdělávací strategie pro město participativní formou.

7. Dlouhodobá udržitelnost strategie
Pomoc v realizaci vzniklé strategie a postupné naplňování stanovených kroků v praxi prostřednictvím ambasadorů, kteří v každém městě vzdělávání trvale spolupracují.

Pilotní města měla možnost získat:

  • Audit vzdělávacího i podnikatelského prostředí.
  • Analýzu slabých a silných stránek lokální vzdělávací sítě a navržení konkrétních opatření a kroků vedoucích k vzájemné propojenosti.
  • Propojení různorodých organizací formálního i neformálního vzdělávání a firem do intenzivnější a užší spolupráce, do tzv. lokálního partnerství.
  • Kontinuální akční plán, do jehož zpracování jsou zapojeni sami aktéři vzdělávání v daném městě, tedy odborníci s reálnými, detailními lokálními zkušenostmi.
  • Novou čtyřletou vzdělávací strategii města.

„Je to úžasná šance, protože ve Svitavách nejsou jenom školy, ale i kulturní a sportovní zařízení. Možná o sobě nevíme a třeba se ani nedokážeme nějak synchronizovat. Slibujeme si od toho, že se některé akce nebudou dublovat, ale budeme je třeba připravovat společně.“

Blanka Čuhelová, ředitelka svitavského muzea

Inspirace z pilotních měst vzdělávání: Studenti dvou kutnohorských škol spolupracovali na zajímavém projektu, Svitavy mají svou vlastní knihobudku, Dvůr Králové protnuly on-line naučné stezky a náměstí ozdobil šachový stolek, Chomutovští studenti vytvořili počítačovou hru pro nadaci.

Města vzdělávání