Agentura pro sociální začleňování: Prostředky na podporu inkluzivního vzdělávání existují už dnes

9. 2. 2015
EDUin
zac_z

Praha, 9.2.2015 – Agentura pro sociální začleňování zveřejňuje prohlášení, ve kterém vysvětluje, jak byly ve Strategii boje proti sociálnímu vyloučení spočítány náklady na vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách hlavního vzdělávacího proudu.

Poslanecká sněmovna aktuálně projednává novelu školského zákona, která má přinést řadu změn v českém základním vzdělávání. Některé z nich se týkají i vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. V diskusi  nad novelou zákona se v médiích stále častěji objevují i názory upozorňující na finanční náročnost inkluzivního vzdělávání, zejména vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách hlavního vzdělávacího proudu. 

Někteří kritici novely uvádějí, že potřebná podpora škol tak, aby byly připravené i na práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, by byla tak nákladná, že přesahuje aktuální proporce rozpočtu regionálního školství. Odvolávají se přitom i na náklady na proinkluzivní opatření uvedená Agenturou pro sociální začleňování ve Strategii boje proti sociálnímu vyloučení pro roky 2011-2015 (její vyhodnocení v nejbližší době projedná vláda). Ta uvádí potřebné náklady ve výši 10 až 18 miliard. 

K tomu dále uvádíme: 

Tyto náklady byly v době přípravy strategie v roce 2010 počítány ve vztahu ke všem 33 opatřením, které v oblasti vzdělávání obsahovala a které pokrývaly velice široké spektrum oblastí, tedy nejen podporu inkluzivního vzdělávání v základních školách, ale také např. problematiku předškolního vzdělávání, pedagogicko-psychologického poradenství, pregraduálního a dalšího vzdělávání pedagogů, atd. Jednou z významných částí strategie byl také návrh na změny ve financování regionálního školství a změny financování podpory vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami. Mezi předpokládané zdroje byly významně zařazeny i prostředky EU, a to pro krátkodobé využití (při náběhu nových systémových opatření). 

S odvoláním na analýzy a doporučení Národní ekonomické rady vlády strategie uváděla, že změna ve financování zvýší nákladnost systému pouze dílčím způsobem. Přinese však zároveň významnou úsporu v nákladech, které státu vznikají v důsledku nedostatečné podpory vzdělávání dětí zejm. se sociálním znevýhodněním, kteří často nejsou po ukončení vzdělávání uplatnitelní na trhu práce a zůstávají ekonomicky pasivní. Vedle toho strategie upozornila na fakt, že české školství ve srovnání s ostatními zeměmi Evropy nejméně podporuje sociální mobilitu chudých a sociálně znevýhodněných dětí. 

Při předpokládané reformě financování regionálního školství strategie předpokládala také narovnání finanční podpory individuální a skupinové integrace dětí v celé ČR, což je v současné době v jednotlivých krajích zcela odlišné. Ve většině krajů je přitom výrazně více finančně podporována skupinová integrace dětí (tedy ve specializovaných skupinách, třídách či školách) oproti individuální integraci dětí (tedy zařazením do škol hlavního vzdělávacího proudu). 

Řada škol vzdělávající děti se speciálními vzdělávacími potřebami nečekala na změny ve financování ze státního rozpočtu a začala příkladně využívat prostředky EU, zejména operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost (v letech 2007-2014). Díky projektům dokázaly tyto školy zajistit prostředky na asistenty pedagogů, školní psychology, logopedy a další specialisty, zavádět progresivní metody ve vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávat a připravovat na to samotné učitele. 

V uplynulém období takto MŠMT prostřednictvím projektů podporovalo rozvoj školních poradenských pracovišť a např. školní psychologové, kteří se ve školách rozšířili právě díky prostředkům EU, se velmi brzy stali žádanou oporou učitelských sborů. 
. ´ 
V následujícím programovém období evropských strukturálních a investičních fondů počítá ministerstvo prostřednictvím programu OP VVV s podporou vzdělávání dětí se speciálními potřebami ve výši 258,82 milionů eur (podíl EU 220 milionů eur, ČR bude spolufinancovat ve výši 38,82 milionů eur, tj. tato částka k dnešnímu dni tvoří cca 7,2 miliardy korun.

Pro školskou soustavu představuje nový program OP VVV mimořádnou a neopakovatelnou příležitost, jak až do roku 2023 využít dodatečné prostředky pro podfinancované školství a zajistit doběh původního „normativního“ systému financování a start nového, založeného na financování podpůrných opatření u jednotlivých žáků, které přináší projednávaná novela školského zákona. Žáci budou podle svých potřeb podpořeni v různé intenzitě v pěti stupních, přičemž první stupeň podpory nepředstavuje zvýšené ekonomické náklady na vzdělávání dítěte. Stupně 2-5 předpokládají dodatečný příspěvek na vzdělávání dítěte podle tzv. katalogu podpůrných opatření, jež pro ministerstvo aktuálně zpracovávají externí dodavatelé 

Je zřejmé, že proces nacenění jednotlivých podpůrných opatření v jednotlivých stupních bude nutné po pilotním prověření korigovat, a to i s ohledem na zjištění, jak velké počty děti v jednotlivých stupních potřebují podporu. Zejména ve vztahu k dětem se sociálním a zdravotním znevýhodněním nemá ČR v současné době dostatečná data k přesnému určení jejich počtu. 

Případné vyšší nároky na financování určitých opatření lze dočasně pokrýt právě ze strukturálních fondů, které by tak naplnily svůj hlavní účel – napomohly by strukturální změně směrem ke kvalitě a spravedlnosti ve vzdělávací soustavě. 
MŠMT si je této možnosti dobře vědomo a připravilo program OP VVV pro toto využití. 

Dalším nezanedbatelnou změnu přinese samotná změna financování regionálního školství , jež bude provedena v rámci navazující novely školského zákona, která má být vládě předložena k projednání ještě v letošním roce. V současné době je podpora inkluze (individuální a skupinové integrace) dětí ve školách řešena krajově velmi rozdílně a často z mimonormativních částí rozpočtu. Tyto prostředky představují významný základ na vznik finančního zázemí pro financování podpůrných opatření. O Katalogu podpůrných opatření se dozvíte více zde: 
http://www.inkluze.upol.cz/portal/wp-content/uploads/2013/08/schema-po.pdf 
a zde: 
http://www.inkluze.upol.cz/portal/wp-content/uploads/2013/08/tabulka-po.pdf

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemy články