Co se děti ve škole učí? To v médiích nenajdete

11. 11. 2014
EDUin
TV_z

Přinášíme hlavní závěry shrnující poznatky z výzkumu Petry Budnikovové, která si pro svou diplomovou práci vybrala téma Média a způsob, jakým pojednávají o vzdělávání. Hypotéza stanovená na začátku, tedy že média se zabývají margináliemi namísto zásadních otázek, byla potvrzena. Zveřejněné závěry výzkumu najdete ZDE.

S pojmem vzdělávání se v médiích setkáváme poměrně často a většina z nás si ani neuvědomuje, že je to primárně ve spojitosti s nejrůznější administrativou, činnostmi ministerstva školství a dalšími dílčími tématy. Ne však ve spojitosti s tím, co bychom na první pohled očekávali – co se děti ve škole učí, jaká je náplň jednotlivých předmětů.

V rámci diplomové práce byly kvantitativní obsahové analýze podrobeny čtyři celostátní deníky, konkrétně MF Dnes, deník Právo, Hospodářské noviny a Lidové noviny. Dále čtyři televizní stanice, ČT1, ČT2, ČT24 a televize Nova. Vše za období roku 2012. Výsledky kvantitativní obsahové analýzy potvrdily hypotézu, která předpokládala, že mediální pokrytí školství a vzdělávání není dostačující. Média se až neúměrně zabývají tématy, která nemají co dočinění s tím, co se žáci učí ve škole v rámci jednotlivých předmětů. Výsledky této analýzy byly porovnány s očekáváním zástupců cílové skupiny – rodičů. Proběhlo dotazníkové šetření a série polostrukturovaných rozhovorů, ze kterých vyplynulo, že rodiče téma vzdělávání v médiích zajímá, ale nemají dostatek informací nebo o tom nikdy nepřemýšleli. Výsledky kvantitativní obsahové analýzy potvrdily hypotézu, že i když vzdělávání a školství patří mezi témata, o něž mediální konzumenti – alespoň deklarativně – projevují zájem, média je pokrývají pouze částečně, a že se soustředí na dílčí, relativně izolovaná témata. Široké spektrum témat, které vzdělávání představuje, zužují jen na určité oblasti, jako je administrativa, činnost ministerstva školství, reforma vysokých škol a na sezónní témata jakým je například maturitní zkouška na konci středoškolského vzdělání. Ve sledované mediální agendě se projevil velmi silný sezónní charakter.

Když už se média tématu školy věnují, jen zlomek výskytů patří tomu, co se děti ve škole učí, jak probíhá výuka a co jim škola přináší. Zmiňovány jsou jen některé předměty, o matematice a fyzice se mluví a píše kvůli tomu, že žáky výuka moc nebaví a učitelé přemýšlí, jak jim ji zpestřit. Pozornost je částečně věnována i dějepisu, protože do škol pronikají nové způsoby výuky moderních dějin. Názvy ostatních předmětů se v médiích objevují jen zřídka, např. biologie či chemie. Nebývají dávány do souvislosti se školou, jedná se o jazykovou homonymii a zmiňovaná substantiva reprezentují v daném mediálním kontextu jinou oblast (např. chemické zbraně, výzkumy, léčiva atd.).

Různá média se zaměřují na různá témata. Například soukromá TV Nova pojímá své referování o školství formou infotainmentu, oproti tomu veřejnoprávní ČT24 je více zaměřena na politická témata a souvislosti. Lidové noviny se například jasně staví proti testování žáků, což je patrné z titulků a frekvence článků na toto téma. Hospodářské noviny, ekonomicky zaměřené, se logicky relativně více věnují uplatnění absolventů a situaci na vysokých školách. MF DNES má síť regionálních zpravodajů a přináší čtenářům regionální informace z místních škol. Pouze 2, 26 % příspěvků napříč sledovanými deníky se týká toho, jaká je náplň předmětů, co se žáci ve škole skutečně učí.

Z provedeného dotazníkového šetření vyplynulo, že pouze 2 % rodičů si myslí, že se z médií dozvídá informace o tom, jak kvalitně školy připravují děti do života. Téměř polovina rodičů se vyjádřila, že nikdy nepřemýšleli nad tím, zda média vůbec referují dostatečně o vzdělávání. Bylo potvrzeno, že se média zabývají administrativou, financováním školství a záležitostmi kolem ministra školství, což je v rozporu s tím, jak vzdělávání tematizují vybraní názoroví vůdci. Články a reportáže o tom, co se žáci učí ve škole, jakou formou a co dětem dává škola do života, diváci a čtenáři najdou jen zřídka. Přesto podle statistik z Google Trends patří vzdělávání mezi nejhledanější témata.

 graf

 

 

 

 

 

 

 

 

Porovnání výskytů pojmů ve sledovaných novinách a televizích a poměr počtu výskytů týkajících se toho, co se děti ve škole opravdu učí.

https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/139383/ – příloha č. 42

BUDNIKOVOVÁ, Petra. Jak vybrané celostátní deníky a televize informují veřejnost o vzdělávání a školství a zda je to dostačující pro rodiče školáků. Praha, 2014. 194 s. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí diplomové práce Mgr. Bohumil Kartous, Ph.D.

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články