Důležitá informace pro rodiče uchazečů o studium na osmiletých gymnáziích

ilustrační foto CC0 License

Publikujeme doporučení Oldřicha Botlíka, jak postupovat při případném odvolání proti výsledkům přijímacích zkoušek na střední školy. Vedle toho Oldřich Botlík podrobně popisuje nesrovnalosti v pokynech kolem uveřejňování zadání samotných testů.

Doporučuji všem rodičům těch páťáků, kteří nebudou na osmileté gymnázium přijati, ať se poradí s právníky, jak mohou využít při případném odvolání problém, o němž píšu na konci. Na stránce Maturitní data – odtajněno, v záložce Ke stažení, najdou vzory žádostí a mohou IHNED požádat o testové sešity podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Budou je tak mít k dispozici, až se dozvědí výsledky svého dítěte. A to o 14 dní dříve, než nabízí Cermat.

Následující text jsem prostě napsat musel. Pokládám za velmi důležité, aby lidé ve vedení Cermatu a MŠMT věděli, že se vždycky najde někdo, kdo si nenechá líbit vytáčky ani mlčení ve chvílích, kdy je jejich odbornou i politickou povinností vyjádřit se jasně, věcně správně a k věci. Někdo, kdo se ozve, když zjistí, že nás „vrchnost“ buď záměrně vodí za nos, vůbec netuší, která bije, anebo to naopak dobře ví, ale kvůli svým osobním zájmům mlčí nebo mlží.

Můj výklad musí být postupný, protože to není úplně jednoduchá záležitost. Ujišťuji vás ale, že text graduje a poměrně přímočaře se dostaneme dokonce i k žalobám.

V tuto chvíli si zájemci o přijímací testy stahují ze stránky Maturitní data – odtajněno vzory žádostí o poskytnutí všech 12 přijímacích testů. Zákon o svobodném přístupu k informacím zaručuje, že je budou mít v ruce ještě před 12. květnem 2017, což je termín, do kterého ředitel Cermatu Jiří Zíka hodlal testy utajovat-neutajovat. Údajně kvůli tomu, aby nezvýhodnil žáky, kteří by u náhradních termínů už znali testy z termínů řádných. Všichni žáci, ačkoli nejsou zletilí, přitom mohli už dávno požádat například o testy prvního řádného termínu pro deváťáky. Třeba z mobilu, když se 12. dubna vraceli od přijímaček. Nebo když leželi v nemocnici a lékaři jim řekli, že jiné než náhradní termíny nestihnou. Stát by jim musel vyhovět – a je to správně. A já chci, aby věděli, že na to mají právo, a příště to udělali sami.

Cermat neodvedl kvalitní práci. A jeho ředitel Jiří Zíka se pořád ještě chová podobně jako ředitel United Airlines poté, co nechal zmlátit „přebytečného“ cestujícího a vytáhnout ho z letadla. Jsme to my všichni, komu pan Zíka vzkazuje: „Vlezte nám na záda, vážení, my máme své priority.“ My si to ale nemáme nechat líbit. Stát totiž neprozřetelně umožnil hrstce lidí v Cermatu a externistům ovlivňovat životní osudy mladých Češek a Čechů. A to plošně, po celých ročnících. Česko ale nic cennějšího než mladou generaci nemá.

Jeden rodič mi přeposlal e-mail, podle kterého se prý bude moci seznámit se zadáním přijímacích testů v rámci tzv. nahlížení do spisu. Ovšem prý nikoli hned – až po 28. dubnu. Poslal mu ho mluvčí Cermatu Jan Pohanka. Přijímací řízení, uvedl Pohanka, je správním řízením ve smyslu správního řádu. Podle ustanovení § 38 (Nahlížení do spisu) ovšem mohou účastníci správního řízení a jejich zástupci do spisu nahlížet – nikoli nahlížet od nějakého data.

Nejsem právník, ale přemýšlel jsem, kdy asi přijímací řízení začíná. Usoudil jsem, že když dítě dostane od zadávajícího učitele testový sešit, už účastníkem svého vlastního přijímacího řízení nepochybně je. Sešit tím okamžikem přestal být podle právních předpisů veřejně nepřístupnou informací a dítě v tu chvíli vlastně „nahlíží“ do části svého spisu. A podle správního řádu do ní může nahlížet i nadále. Jeho zástupce může uplatnit stejné právo, zjevně však až po ukončení zkoušky, neboť dříve ho do učebny nepustí.

POKYNY PRO ŘEDITELE ŠKOLY k zajištění organizace jednotné přijímací zkoušky 2017 platné od 1. 4. 2017 ovšem uvádějí v bodě C (Činnosti vykonávané po zadávání testu) a jeho kroku 5 toto: S testovými sešity ředitel školy naloží dle svého uvážení. Jiří Zíka potvrdil pokyn ve svém e-mailu ředitelům středních škol z 10. dubna 2017 slovy Uchazečům, kteří budou ve Vaší škole jednotné testy konat, můžete testové sešity poskytnout. To je zvláštní, nemyslíte?

Oficiální pokyny Cermatu i jeho ředitel totiž sdělují řediteli školy, že může nezletilým, dokonce i jedenáctiletým dětem, vydat dokument, který je podle zákona součástí spisu. Účastník a jeho zástupce si z něj podle zákona může pořizovat výpisy, má dokonce právo na to, aby mu škola pořídila kopii. Ovšem nikoli kopii libovolného testového sešitu, nýbrž přesně toho, který dítě dostalo od zadávajícího učitele. Protože matka dítěte může například namítat, že její páťák pracoval podle sešitu, ve kterém byla nečitelně vytištěná stránka. Domů ho nepřinesl a fňukal, že se ve škole bál cokoli říct. Matka se chce přesvědčit, jak to vlastně bylo…

Část ředitelů středních škol ovšem správně nedala na Zíkovo doporučení a testy ponechala ve škole. Představme si teď jiného rodiče, řekněme otce, který si testový sešit svého dítěte nechá ve škole zkopírovat, a to bezprostředně po zkoušce. Jak jsme si vysvětlili, má na to zákonný nárok. Přijde domů a začne mít pochybnosti, zda si opravdu přinesl kopii autentického zadání. Zjistil například, že sešit nebyl předepsaným způsobem označen za veřejně nepřístupnou informaci. Co má dělat? Čekat patnáct dní, než mu autorizovanou verzi vydají na základě zákona o svobodném přístupu k informacím, což udělat musejí? Má volat do Cermatu na horkou linku? Napsat Pohankovi? Nebo dokonce Zíkovi? Otec si řekne, že schůdnější asi bude porovnat kopii s autorizovanou verzí na stránkách Cermatu. A tam narazí na sdělení, ať si pěkně počká do 12. května.

Takže teď konečně přejděme k žalobám. Před několika dny mi Cermat začal vyhrožovat žalobou za to, že iniciativa Maturitní data – odtajněno zveřejnila testy prvního kola přijímacích zkoušek na čtyřleté střední školy. A to za údajné porušení autorského práva. Argument Cermatu, že nejsilnějším veřejným zájmem je neposkytnout výhodu uchazečům v náhradním termínu, jsem vyvrátil hned na začátku. Kdyby totiž takový veřejný zájem vůbec existoval, nesmělo by být možné, aby se tito uchazeči dostali k použitým testům zákonnou cestou. Snad jsem rovněž dostatečně vysvětlil, že je naopak velmi silným veřejným zájmem, aby tyto testy byly z ochrany podle autorského zákona vyloučeny podle § 3 písm. a). Jako úřední dílo.

V tiskové zprávě z 18. 4. 2017 obvinil Cermat „strůjce zveřejnění“ testů na stránce Maturitní data – odtajněno z toho, že „navíc zadání pozměnili tím, že z originálu odstranili některé údaje, zejména pak copyright“. Protože se mezi „strůjce zveřejnění“ počítám, žádám od Cermatu, aby své tvrzení doložil důkazy. Každý účastník přijímacího řízení si totiž mohl legálně vyžádat kopii zadání, a některým z nich dokonce školy rozdaly jeho originály. A to na základě protizákonného pokynu Cermatu a jeho ředitele. Já osobně jsem přitom neměl žádnou možnost zjistit, jak originál zadání vypadá – nebyl jsem totiž účastníkem řízení ani zástupcem žádného účastníka. A možnost ověřit to porovnáním s autorizovanou verzí mi Cermat upřel, ačkoli jsem ho k tomu veřejně vyzval dne 13. dubna v závěru tiskové zprávy EDUin. Pokud Cermat do 2. května 2017 do 16.00 takové důkazy nepředloží, zvážím své další kroky v této záležitosti.

Jsem pouhým právním laikem. Pokud ale testová zadání nejsou chráněna autorským zákonem, nesměl na ně Cermat podle mého názoru umístit upozornění, jehož součástí prý je – jak mi sdělil mluvčí Pohanka – také věta Jakékoli jeho užití, jakož i užití jakékoli jeho části pro komerční účely či pro jejich přímou i nepřímou podporu bez předchozího explicitního písemného souhlasu CZVV bude ve smyslu obecně závazných právních norem považováno za porušení autorských práv. Tato věta by totiž potom nebyla pravdivá, a především by protizákonným způsobem omezovala užití testu. Test, který stát využívá jako nástroj povinné zkoušky, nesmí být – poté, co již byl u takové zkoušky nasazen – chráněn například proti tomu, aby ho kdokoli zveřejnil. Důvody jsem snad vysvětlil dostatečně.

Pokračujme svižně k dalším možnostem žalob, které už se mě netýkají. Můžou se však týkat KAŽDÉHO UCHAZEČE O STUDIUM NA OSMILETÉM GYMNÁZIU. Souvisejí s oběma větami uvedenými níže.

Informace veřejně nepřístupná podle §80b zákona 561/2004 Sb.
Veřejně nepřístupná informace podle § 60b odst. 3 a § 80b školského zákona.

Ty dvě věty nejsou zcela jistě stejné. A zcela jistě nevyjadřují totéž. První je vytištěna na obou testových sešitech v obou kolech pro páťáky – aspoň podle jejích skenů a informací, které jsem dostal od dalšího rodiče. Druhá věta je z vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání (§ 8 Ochrana informací veřejně nepřístupných, odst. 1). Doslova se tam uvádí: Informací veřejně nepřístupnou je část zadání jednotné zkoušky, která je označena textem „Veřejně nepřístupná informace podle § 60b odst. 3 a § 80b školského zákona“.

Důvod pro delší znění druhé, správné věty, je jasný: § 80b – jako takový – se týká pouze společné části maturitní zkoušky, § 60b odst. 3 na něj odkazuje. Ovšem školský zákon právě v § 80b odst. 2 výslovně říká, že pokud Cermat označuje některé informace za veřejně nepřístupné, musí to provést způsobem stanoveným prováděcím předpisem. Tímto předpisem je výše uvedená vyhláška.

Jako právní laik se domnívám, že testové sešity přijímaček pro páťáky nebyly předepsaným způsobem označeny za veřejně nepřístupnou informaci, ačkoli za ni označeny být měly. Stále nevím, jak vypadá autorizovaná verze. Mám totiž jen skeny věty, která na nich podle mých zdrojů byla, zatímco na nich měla být věta jiná.

Cermat a Ministerstvo školství ovšem ignorují VEŘEJNÝ ZÁJEM na tom, aby každý mohl IHNED SÁM ZJISTIT, jak to vlastně je. A mohl případně okamžitě začít podnikat příslušné kroky. Nemůžu to zjistit ani já, neboť Cermat stále odmítá zveřejnit autorizované verze již použitých testů. Proto prosím pokládejte následující řádky za upozornění na možnost – nikoli za nesporný fakt. Nechci být obviněn z šíření poplašné zprávy.

A zde je slíbený problém. Pokud jsou skeny jedné jediné věty ze všech čtyř testových zadání autentické (a já zatím nemám důvod o tom pochybovat), může z toho podle mého názoru vyplývat zajímavý závěr. Týká se ochrany znění testových úloh. Ze zřejmých důvodů měly úlohy zůstat veřejně nepřístupné až do okamžiku, kdy zadávající učitelé rozdají testy uchazečům. Pokud ovšem kdokoli prozradil obsah těchto testů komukoli ještě před zkouškou, asi nemůže být postižen za to, že zveřejnil veřejně nepřístupnou informaci. Takže ani neměl právní důvod tu informaci chránit. I kdyby Cermat rozesílal krabice s testy páťákům za doprovodu samopalníků, nejspíš by nikomu nic nehrozilo za to, že je otevřel dříve než měl.

Jako by tohle všechno nestačilo, je prý na všech testových sešitech pro páťáky vytištěno velmi malým písmem ještě toto: INFORMACE VEŘEJNĚ NEPŘÍSTUPNÁ! Obsah testového sešitu je považován ve smyslu platných právních předpisů za informaci veřejně nepřístupnou do okamžiku zahájení administrace příslušné zkoušky dle jednotného zkušebního schématu stanoveného MŠMT pro příslušné zkušební období maturitní zkoušky. (zatučnění jsem provedl já)

Snad Cermat aspoň nenechal rozdat páťákům testové sešity s úlohami pro maturanty, kteří je mají dostat až v květnu. Mohl byste to prosím někdo zkontrolovat?

 

Připojit se s

Odebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
9 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Ivana
Ivana
6 years ago

Máme originály, děti si je mohly po zkoušce vzít domů. Vše na nich je tak, jak uvádíte.

Oldrich Botlik
Oldrich Botlik
6 years ago
Reply to  Ivana

Díky. Takže když to zrekapituluji, víme zatím o šesti testech z celkem dvanácti použitých, že neobsahovaly správné ochranné upozornění. Protože ty dva testy pro deváťáky zveřejněné na stránkách Maturitní data — odtajněno je také neobsahovaly. Nejméně polovina testů použitých v prvních dvou řádných termínech tedy nebyla řádným způsobem (podle zákona a prováděcí vyhlášky) chráněna proti předčasnému vyzrazení svého obsahu.

Mohl byste se prosím někdo vyjádřit ještě k těm zbývajícím šesti? Tedy k oběma testům pro deváťáky použitým ve druhém řádném termínu a ke všem čtyřem testům použitým u přijímaček uchazečů o studium na šestiletém gymnáziu?

Oldrich Botlik
Oldrich Botlik
6 years ago

A co obsah? Odpovídá páťákům, anebo spíš maturantům? Ve všech čtyřech testech?
Děkuji.
OB

Ivana
Ivana
6 years ago
Reply to  Oldrich Botlik

Obsah ČJ i M z 18.4. odpovidá páťákům. Já osobně jsem hodně zvědavá na výsledky z matematiky. Mám syna s IVP (mimořádné nadání), ale podle našich odhadů dá tak 29 – 35 bodů. Stres bych nezmiňovala, je zvyklý z účastí na různých olympiádách. Zkoušel si verze z minulých dvou let (spíš jen kvůli zápisu do záznamového archu), ale jinak jsme ho nijak nepřipravovali. V předešlých verzích se dostal někde mezi 42- 46 body, ale v letošní verzi se mu nedařilo. S pochopením zadání některých úloh jsem měla i já. Takže by mě hodně zajímalo, jak si děti z pátých tříd… Více »

Dohnal
Dohnal
6 years ago
Reply to  Ivana

U nás byla matematika (páťák)bez problémů az na dvě drobne chybky.

Martina Vejvodova
Martina Vejvodova
6 years ago

Dobrý den,
nepřipadá Vám neetické a nespravedlivé zveřejnit zadání i řešení aktuálních přijímaček, když ještě neproběhlo náhradní kolo?
Tímto byli znevýhodněni všichni žáci, kteří šli k přijímacím zkouškám v řádných termínech.
Vím, že zadání v jednotlivých termínech se liší, nicméně zveřejněním testů bylo poskytnuto cenné vodítko pro ty, kteří (třeba i záměrně) půjdou v náhradním termínu.
Bylo by fér zveřejnit letošní ostré testy až po konání náhradních termínů.

Tomáš Feřtek
Editor
6 years ago

Zdravím, odpovídal jsem na to na jiném místě diskuse. Tak tu odpověď kopíruji i pro Vás. Opravdu si nemyslím, že to je neetické, právě naopak. Výhodu, že kromě ilustračního testu a testů z minulých ročníků, bude mít navíc ještě jeden ostrý test, případně dva, pokud jdu na náhradní termín, mají potenciálně všichni, protože většina žáků dělá ty přijímačky dvakrát, obvykle na různých školách. Ostatně je to dobrá strategie přístupná každému, pokud se počítá ten lepší výsledek. Proto považuji za nejlepší řešení, stejně jako u maturity, v den zadání testů je také zveřejnit s klíčem správných odpovědí. Kromě jiného to tak… Více »

L L
L L
6 years ago

V současných podmínkách je zveřejnění testů hned po zkouškách asi nejlepší. Ale není šance tento nevyhovující systém změnit? Například ponechat výběr lepšího testu ze dvou pokusů (snížení nervozity u dětí), ale dát mezi nimi rozestup alespoň 14 dní, raději více. Tím by alespoň jeden pokus měli i ti, kteří na první termín onemocní. Samozřejmě, díky jednomu pokusu budou mít nevýhodu, ale je otázka, jestli je možné vymyslet něco lepšího. Současný systém opravdu svádí k tomu si testy odložit až na náhradní termín. Tzn. zvýhodňuje „podvodníky“.

Václav Votruba
Václav Votruba
6 years ago

Nebojte se jít ještě dál – zveřejnění zadání a odpovědí ještě před zkouškou, ať se mohou žáci dobře připravit! Bude to spravedlivé ke všem, na náhradní termín půjdou ti opravdu nemocní, výsledky prokáží, jak se žáci na test připravili.