Dva učitelé píší ministrovi dopis na obranu CERMATu

8. 6. 2012
EDUin

Publikujeme dva otevřené dopisy, které včera zaslali médiím učitelé Andrea Baumanová a Vladimír Stanzel. Zastávají se v nich jak CERMATu, tak současného systému hodnocení maturitních prací a její kritiku označují za mediální a difamační kampaň.

 Vážený pane ministře,

 

obracím se na Vás v souvislosti s mediální kampaní namířenou proti hodnocení písemných prací z JČ (dále jen PP). Jsem pedagog z praxe, 17 let učím na víceletém gymnáziu, řadu let působím také jako vzdělavatel v rámci DVPP a v současné době jsem vedoucí hodnotitelského týmu pro hodnocení PP.

Společně se svými kolegy, čímž mám na mysli centrální hodnotitele i ostatní vedoucí hodnotitelských týmů, se od počátku května usilovně snažíme zvládat náročné úkoly spojené s kvalitním hodnocením PP. Než jsme se do této práce pustili, věnovali jsme spoustu svého času a energie tomu, abychom v tomto oboru (v oboru hodnocení PP) byli odborníky. Tím chci naznačit jednu zásadní věc: není odborníkem na hodnocení PP každý, kdo umí česky, a není odborníkem na hodnocení PP ani každý češtinář, při vší úctě ke kolegům. To tvrdím s veškerou odpovědností. Kdyby si to uměli ti, kteří se do naší práce trefují, uvědomit, pracovalo by se nám výrazně lépe.

Chci se zásadně ohradit proti nařčením typu „Hodnotitelé dostávali výhružné maily, že musí znovu otevřít práce, které ohodnotili 12 body, a byli nuceni k tomu, aby svá hodnocení přitvrdili.“ , tvrzení tohoto typu jsou zcela jasným projevem hysterie, za níž se skrývají ty nejnižší lidské pudy. Pravda je, že jsme o průběžných výsledcích diskutovali a byli jsme upozorněni na jev, který na pomezí 11 a 12 bodů nastává. Nikdo nenutil nikoho paušálně přehodnocovat. Ono to ani dost dobře nejde…nutit svobodného, svéprávného odborníka k něčemu, co není v souladu s jeho odbornou ctí. Tímto se dostávám k dalšímu aspektu současné mediální situace. Velmi mě mrzí, že se dopřává sluchu těm, kteří mají poloviční, zprostředkované nebo pokroucené informace.

Jsem hluboce přesvědčena, že pro kvalitu naší práce budou jasně promlouvat výsledky hodnocení PP. Je zřejmé, že nespokojených a neúspěšných bude více , než tomu bylo v loňském roce. Očekávali jsme to. Výsledky hodnocení PP v loňském roce jasně ukázaly, že zaujaté a závislé hodnocení bylo častou praxí. Já i mí kolegové jsme se do této práce dali právě proto, abychom pomohli zvýšení profesionality v hodnocení PP. Máme srozumitelná kritéria, umíme pojmenovat problémy i pozitiva v PP, umíme PP vyhodnotit. Neumíme si zajistit spokojenost těch, kterým jsou určeny výsledky. Ale to není překvapivé. U zkoušek tomu tak bývá, někomu se daří víc a někomu méně. Máme systém i pro tyto případy nespokojenosti. Každý má legitimní právo na odvolání, na základě odvolání je hodnocení přezkoumáno jiným nezávislým odborníkem a ten hodnocení potvrdí nebo vyvrátí. Já osobně v tom nevidím problém. Maturita je závažná zkouška, která potvrzuje určitou úroveň vzdělání, neměli bychom si nechat vnutit, že by měla vypadat tak, aby se její průběh líbil každému. To by byla maturita laciné zboží.

Lidé, kteří se na hodnocení PP podílí, se ze všech sil snaží, aby pro tento stát odvedli dobrou práci. Tito lidé si zaslouží, aby jim jejich ministr věřil, i když na ně z některých míst padají ne zrovna voňavé kousky. Ono není ani tak důležité, co to na nás padá, ale spíše kdo to hází…

S úctou

Mgr. Andrea Baumannová

Kontakt:

Mgr. Andrea Baumannová

Břeclav

BaumannovaAndrea@centrum.cz

—————————————————————-

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás touto veřejnou formou, protože považuji za nutné čelit difamační kampani rozpoutané v současnosti některými médií a zájmovými uskupeními, kampani zaměřené proti hodnocení a hodnotitelům maturitní písemné práce z českého jazyka.

Jsem jedním z dvaceti tzv. VHT, tedy vedoucích hodnotitelských týmů, kteří dbají na regulérnost práce centrálních hodnotitelů a dodržování centrálně stanovené metodiky hodnocení maturitních písemných prací z českého jazyka. Je proto logické, že se danou kampaní cítím být odborně i lidsky poškozen, neboť v ní je soustavně zpochybňována odbornost a kvality hodnotitelů, potažmo celý projekt centrálního hodnocení písemných prací. Věřte, že snižování odborné (a nyní již bohužel i lidské) úrovně hodnotitelů a úrovně hodnocení samotného je naprosto nepodložené, jde o bezskrupulózní manipulaci s veřejným míněním ve velmi citlivé a komplikované problematice, jednu z mnoha, které se ve vztahu k nové podobě maturitní zkoušky v masmédiích poslední dobou objevily.

Za sebe mohu uvést, že učím již devatenáctým rokem na gymnáziu, v r. 2005 jsem získal ocenění Výrazná pedagogická osobnost Moravskoslezského kraje, byl jsem odborným garantem pro český jazyk společného metodického projektu devíti gymnázií Moravskoslezského kraje s názvem EUROgymnázia, jsem vedoucím okresní komise pro olympiádu v českém jazyce, autorem více než šesti desítek v odborných periodicích publikovaných recenzí a statí o literatuře a její výuce a autorsky jsem zastoupen v antologii básníků Jesenicka Krajina žulových křížů. Neuvádím to proto, že bych se chtěl jakýmkoliv způsobem vyvyšovat a dovolávat se nějakých zásluh, ale proto, aby bylo zřejmé, že o psaní a stylistice něco vím – jak teoreticky, tak prakticky – a že snad mohu své hodnotící soudy a názory Vám v tomto dopise předestřené opřít o relativně solidní odborný fundus. Nejsem žádná anonymní stvůra stvořená CERMATem, ukájející své komplexy a osobní malost na nebohých studentech, ale člověk s jasnou a ověřitelnou minulostí. Věřte, že za projektem CeHoPP stojí takových a mnohem lepších lidí víc – například autor vynikající řady učebnic českého jazyka pro gymnázia a renomovaný bohemista, kolegyně, která se svým týmem dvakrát zvítězila v celostátním finále Debatní ligy a jednou obsadila 3. místo, a další jim podobní (jména záměrně neuvádím, protože tento dopis je mou soukromou iniciativou a nechci čekat na jejich souhlas).

Všichni jsme prošli náročným výcvikem pro pozici, kterou nyní vykonáváme a do níž jsme byli vybráni na základě složení nelehké certifikační zkoušky, pečlivě sledovaných parametrů konzistence a „metodické čistoty“ hodnocení, pochopitelně i růstu míry shody v nahlížení na hodnocené jevy – tedy v růstu míry objektivizace hodnocení. V další fázi jsme vyškolili své týmy, které prošly stejně náročnou přípravou a výběrem jako my, a během samotného opravování důsledně kontrolovali jejich hodnocení – hlavně u těch prací, jejichž bodový součet nedosáhl hranice úspěšnosti. Tyto práce tedy finálně prošly de facto trojí kontrolou, neboť je revidovala i vedoucí hodnotitelka předmětu. Protože nikdo z nás není neomylný, nelze vyloučit (navzdory enormní snaze tomu předejít) chybný soud, ale právě proto je zde institut odvolání, který případnou chybu napraví.

Ujišťuji Vás, že nikdo – CERMAT, potažmo my, vedoucí hodnotitelských týmů či vedoucí hodnotitelka předmětu – nikdy nevyvíjel na hodnotitele nátlak, v jehož důsledku by museli přehodnocovat práce, jež získaly 12 bodů, směrem dolů pod cut-off score. Stejně tak nikdo z nás nikomu nevyhrožoval finančními sankcemi v případě, že tak neučiní. Jsou to sprosté lži a my jsme odhodláni proti jejich šiřitelům podniknout veškeré právní kroky, včetně možné žaloby.

Chci Vás dále ujistit o tom, že centrální metodika hodnocení písemných prací je krokem vpřed i v oblasti školské praxe – dosud totiž u nás neexistovala metodická publikace, která by se hodnocením slohových prací důsledně a důkladně zabývala; i ve zřejmě nejrespektovanější metodice českého jazyka prof. M. Čechové a dr. V. Styblíka Čeština a její vyučování jí jsou věnovány pouhé tři stránky. V souvislosti s projektem CeHoPP však vznikla publikace Český jazyk a literatura – písemná práce, jejíž autorky G. Baumgartnerová a A. Kapustová jsou zároveň metodičkami CERMATu a spolutvůrkyněmi koncepce centrálního hodnocení. Kvalitu dané publikace pozitivně ohodnotil i pan Feřtek, jinak jeden z nejhlasitějších kritiků CERMATu a nové maturity. Zrod této knihy je dle mého soudu důkazem toho, že navzdory všem problémům, které projekt centrálního hodnocení písemných prací provázejí, je tento správným krokem vpřed.

Systém šesti kritérií umožňuje dostatečně odstínit kvalitu písemného projevu žáka ve všech oblastech, které jsou pro tvorbu a následné hodnocení každého stylistického útvaru důležité. Objektivita hodnocení jistě nebude stoprocentní, neboť hodnocení slohu je vždy do jisté míry subjektivní záležitostí, ale z logiky věci vyplývá, že menší počet jednotně školených hodnotitelů musí přinést nárůst objektivity, neboť odpadá rovnice „jiný hodnotitel + jiná škola = jiné hodnocení“. Nemohu proto souhlasit s argumentací těch kolegů a kolegyň, kteří tvrdí opak (zaštiťujíce se přitom vzletnými slovy o odpovědnosti, citu a pokoře), protože centrální způsob hodnocení hodnotí totéž, co se hodnotilo i v dobách dřívějších a co naleznete v již zmiňované metodice prof. Čechové a dr. Styblíka – stránku tematicko-obsahovou, stránku slohovou a stránku jazykovou.

Věřím, že můj hlas není osamoceným hlasem volajícího na poušti, věřím, že Vy jako vědec a zralý člověk s bohatými pedagogickými zkušenostmi nepodlehnete mediálním atakům a pečlivě zvážíte všechny další kroky, které ve věci nové maturity a centrálního hodnocení písemných prací z českého jazyka podniknete. Apeluji na Vás v tomto směru jménem několika set hodnotitelů a jejich vedoucích, jejichž práce je nyní vláčena blátem a vystavena veřejnému lynči na základě veskrze lživých obvinění.

S úctou

Vladimír Stanzel,

vedoucí hodnotitelského týmu C-18

Rudé armády 31

795 01 Rýmařov

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články