Hodnotíme Programové prohlášení vlády v oblasti školství a vzdělávání

9. 1. 2022
EDUin
Screenshot_1-4

Vláda 6. ledna schválila znění Programového prohlášení vlády. Zaměřujeme se na část věnovanou vzdělávání a komentujeme jeho pozitiva a limity. Níže naleznete celé znění prohlášení věnované oblasti vzdělávání a sportu.

V programovém prohlášení vlády se odráží aktuální problémy českého vzdělávání. Nejdůležitějším pozitivem je příslib vyššího podílu financí z HDP směřujících do školství a udržení platů učitelů na 130 % průměrné mzdy, protože výzkumy ukazují, že kvůli finanční stránce přicházíme o mnoho zájemců o učitelství.

Program obsahuje body zaměřené na kvalitu výuky. Při revizi RVP by se vláda měla významně zaměřit na fázi její implementace.

S kvalitními učiteli souvisí plán vlády na posílení role ředitele jako pedagogického lídra.

Jako důležité považujeme také záměr úpravy financování vysokých škol pro větší zohlednění kvalitní výuky a vzdělávání v profesně orientovaných studijních programech.

HROZBY

Neshoda mezi aktéry vzdělávání

 • Odborné vzdělávání: V otázce podpory prvků duálního systému bude muset vláda vysvětlit školám i zaměstnavatelům, že se jim změna vyplatí. Je o ní třeba komunikovat s celou řadou aktérů od svazů zaměstnavatelů až po mistry ve školách.
 • Systém profesního růstu pedagogů se bude muset na prvním místě řešit na vysokých školách, je třeba, aby se vzdělavatelé budoucích učitelů dohodli na jeho jednotné podobě, což už několikrát v průběhu let selhalo.

Nedostatek kapacit

 • Podpora učitelů –  budou třeba mentoři pro začínající učitele i vzdělávání zaměřené na to, jak být dobrým provázejícím učitelem absolventů.
 • Legislativní ukotvení podpůrných pozic – nebude snadné naplnit poptávku po podpůrných pozicích ve školách. Např. v případě školních psychologů.

V PROGRAMU CHYBÍ

 • Řešení nedostatku učitelů – učitelé stárnou a zájem o učitelské obory není dostatečný. Podle posledního šetření z roku 2019 chybí například učitelé fyziky na 2. stupních ZŠ.
  1) Potřebujeme registr učitelů, kde bude vidět každá změna, aby mohl systém včas reagovat.
  2) Na školách chybí učitelé předmětů, které je náročné vystudovat. Navíc matematici, fyzikové, informatici využijí své dovednosti i jinde než ve školním prostředí. Problém nevyřeší jen schválení zákona o pedagogických pracovnících, který usnadní nástup a dovzdělání lidem se zájmem o učení z jiných oborů. Je potřeba změna vzdělávacích programů na vysokých školách, aby školu například opustil učitel/ka, který umí učit vědy v rozsahu 1 – 9. třídy, a tím se rozšíří jeho možnosti uplatnění v rámci výuky ve škole.
 • Nedostatečná specifikace podoby maturity a zkoušek v uzlových bodech vzdělávání: Je třeba, aby došlo k výrazné změně maturitní zkoušky, která se zaměří na ověřování znalostí vhodným způsobem u různorodých skupin žáků.

Znění Programového prohlášení vlády

Vzdělávání a sport

Preambule

Budoucnost každé vyspělé země je úzce spjata s kvalitou vzdělávání. Náš vzdělávací systém proto musí umět reagovat na výzvy, které před ním stojí, a mít takové školy, které dokážou připravit naše děti a mladé občany pro život ve společnosti 21. století. Klíčovým dokumentem je v tomto směru Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+, která byla připravena ve spolupráci jak s odbornou veřejností, tak na bázi shody napříč politickým spektrem. Před koaliční vládou stojí zásadní úkol, kterým je uvést tento strategický dokument do života a do podoby, která se dotkne každodenního života každé vzdělávací instituce v České republice.

Důležitým úkolem koaliční vlády je získat pro školství více finančních prostředků tak, aby veřejné výdaje na vzdělávání a školské služby odpovídaly v poměru k HDP alespoň úrovni průměru zemí OECD. To zajistí zvyšování kvality vzdělávání od mateřských, základních, základních uměleckých, středních, vyšších odborných a vysokých škol a konzervatoří až po instituce poskytující celoživotní vzdělávání. Vzdělávání, základní i aplikovaný výzkum a uplatňování jeho výsledků ve společnosti přispívá k řešení globálních a lokálních výzev v oblastech zdraví a kvalitního života, historického a kulturního dědictví, udržitelného rozvoje, technického pokroku, bezpečnosti, práv a rovnosti ve společnosti. Česká republika musí reagovat na tyto výzvy současného světa, demografický vývoj a být sebevědomou a konkurenceschopnou zemí. Klíčem, jak to dokázat, je pro koaliční vládu právě důraz na vzdělávání a výzkum.

Podpora škol a pedagogických pracovníků

 • Garantujeme kvalitní platové ohodnocení pedagogických pracovníků a udržíme jejich platy na úrovni 130 % průměrné hrubé měsíční mzdy. Důraz budeme klást na udržení 20% podílu nadtarifních složek platu a jejich efektivní využívání. Připravíme a zavedeme systém profesního růstu pedagogů jako nástroje profesní podpory.
 • Výrazně zlepšíme podmínky pro výkon učitelského povolání, zejména dostatečným rozšířením odborné podpory učitelů ve školách, včetně podpory začínajících učitelů do konce roku 2022.
 • Ve spolupráci s pedagogickými fakultami a fakultami připravujícími učitele posílíme motivaci pro výběr učitelského povolání a zasadíme se o reformu profesní přípravy učitelů s důrazem na praktické dovednosti.
 • Legislativně ukotvíme a více zpřístupníme podpůrné pozice na školách do konce roku 2024.
 • Podpoříme učitele v individualizaci výuky, práci s různorodými kolektivy dětí a žáků, rozvíjení potenciálu žáků se sociálním a jiným znevýhodněním. Zvláštní pozornost budeme věnovat rozvoji talentů a práci s mimořádně nadanými žáky.
 • Vytvoříme podmínky pro posílení klíčové role ředitele školy – pedagogického lídra, včetně snížení administrativní zátěže mj. díky rozvoji informačního systému veřejné správy s termínem do září 2023.
 • Zajistíme investice do výstavby a rekonstrukce vzdělávací infrastruktury, i s maximálním využitím evropských fondů. Zajistíme dostatečné finanční prostředky na pořízení a rozšíření nabídky digitálních učebních pomůcek (včetně ICT techniky), ale stejně tak na rozvoj digitálních dovedností učitelů i dětí, žáků a studentů.
 • Mateřské školy podpoříme zkvalitněním metodického vedení a institucionálním zavedením pozic podpůrných pracovníků.

Kvalita vzdělávání

 • Zlepšíme kvalitu výuky na základních a středních školách tím, že do konce roku 2023 dokončíme revize rámcových vzdělávacích programů s důrazem na objem, obsah a aktuálnost učiva a zajistíme podmínky pro jejich implementaci ve školách, čímž dosáhneme zlepšení kvality výuky na základních a středních školách, zvětšení prostoru pro týmovou spolupráci, rozvoj kreativity žáků a individuální přístup k nim.
 • Zaměříme se na snížení celkového objemu učiva a podpoříme kvalitu (porozumění) před kvantitou (memorováním).
 • Budeme klást důraz na rozvoj gramotností, znalostí a dovedností potřebných v každodenním životě. Zaměříme se na podporu občanského vzdělávání, etické výchovy, finanční i mediální gramotnosti a kritického myšlení. Promění se výuka dějin 20. století s důrazem na nedemokratické režimy a společenský extremismus.
 • Budeme aktivně řešit regionální rozdíly v kvalitě vzdělávání. Podpoříme školy v regionech s podprůměrnými výsledky vzdělávání pomocí intervenčních programů. Budeme rovněž podporovat práci s rodinami dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí a dětí s odlišným mateřským jazykem. Systém společného vzdělávání zachováme a podrobíme jej pečlivé revizi, aby opravdu odrážel potřeby žáka i možnosti škol. V zařízeních ústavní a ochranné výchovy posílíme prevenci a upravíme podobu náhradní péče o děti tak, aby se co nejvíce přiblížila rodinnému prostředí.
 • Zaměříme se na ověřování získaných kompetencí a gramotností v uzlových bodech vzdělávání a na základě toho připravíme změny v přijímacích, maturitních i závěrečných zkouškách, včetně důrazu na jejich digitalizaci.
 • Další prioritou je podpora gymnázií a všeobecného vzdělávání. V odborném vzdělávání chceme rozvíjet celostátně ukotvené modely spolupráce škol s firemní sférou a legislativně upravit další prvky podporující duální vzdělávání v modifikované podobě přizpůsobené podmínkám v ČR, tzn. s využitím co nejširších možností a forem dobrovolné spolupráce škol a firem, včetně podpory pro firmy, které se do tohoto systému rozhodnou vstoupit.
 • Podpoříme kvalitní vzdělávání na základních uměleckých školách a v konzervatořích.
 • Zvýšíme podporu celoživotního učení na základě partnerské spolupráce státu, zaměstnavatelů a odborů. Upravíme legislativní rámec pro celoživotní učení a nastavíme role a odpovědnost partnerů v systému. Ve spolupráci se zaměstnavateli a jejich sektorovými radami zaktualizujeme Národní soustavu kvalifikací a zásadně posílíme meziresortní spolupráci v této oblasti, a to i s ohledem na propojení s Národní soustavou povolání.
 • Oblast dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků posílíme o nabídku kvalitních a vzájemně propojitelných vzdělávacích programů, včetně online vzdělávání. Připravíme nástroje pro hodnocení jejich kvality.
 • Budeme rozvíjet ucelený systém digitálních vzdělávacích zdrojů a posilovat jejich dostupnost.
 • Budeme podporovat organizace pracující s dětmi a mládeží, dobrovolnictvím a zaměříme se rovněž na podporu neformálního vzdělávání a jeho propojování s formálním vzděláváním.

Vysoké školy, výzkum a vývoj

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy bude v této oblasti úzce spolupracovat s ministryní pro vědu, výzkum a inovace.
 • Do ledna 2024 upravíme systém financování vysokých škol tak, aby více zohlednil kvalitní výuku a vzdělávání v profesně orientovaných studijních programech.
 • Budeme se podílet na dalším rozvoji a zavádění Metodiky hodnocení M17+, zejména v segmentu vysokých škol, a to včetně souvisejícího posílení institucionálního financování.
 • Podpoříme flexibilní formy vzdělávání a uznávání výsledků předchozího učení. Ve spolupráci s vysokými školami do září 2022 podpoříme rozšíření nabídky profesních bakalářských programů tak, aby lépe reflektovaly potřeby trhu práce.
 • Podpoříme digitalizaci činností přímo souvisejících se zajištěním vzdělávací činnosti a administrativních úkonů spojených se studijní agendou.
 • Na základě předem stanovených kritérií do ledna 2023 podpoříme vybrané instituce v jejich snaze o excelenci, aby byly špičkovými výzkumnými univerzitami se zabezpečeným dlouhodobým institucionálním financováním. Posílíme možnost jejich strategického řízení.
 • Připravíme reformu doktorského studia a jeho financování s cílem vytvořit maximálně vstřícné podmínky pro kvalitní rozvoj nastupující vědecké generace.
 • Budeme usilovat o zvýšení finanční alokace na podporu základního výzkumu. Budeme dále motivovat mobilitu výzkumných pracovníků, internacionalizovat prostředí výzkumných organizací a podporovat cílené bilaterální i multilaterální kontakty s klíčovými mezinárodními partnery.
 • Na základě systému pravidelného hodnocení s mezinárodní účastí investičně a provozně podpoříme dlouhodobou udržitelnost špičkových výzkumných infrastruktur a jejich propojení na mezinárodní struktury.

Sport

 • Přeměníme Národní sportovní agenturu ve funkční organizaci, která bude transparentně rozdělovat dotace. Prioritou je aktivní pohyb dětí a mládeže.
 • Pro rok 2023 aktualizujeme investiční programy Národní sportovní agentury tak, aby zohledňovaly možnosti regionů a měst a jasně určovaly, jak se samosprávy budou podílet na sportovních aktivitách a investicích.
 • Zavedeme víceleté financování sportu a budeme usilovat o transparentní vícezdrojové financování.
 • Zabezpečíme trvání dotačních programů, aby sportovní organizace měly jistotu financování své činnosti a rozvoje. Neinvestiční programy nastavíme tak, aby se daly čerpat jednodušeji a již od začátku roku.
 • Při budování sportovišť jsou prioritou školní sportovní areály a multifunkční sportoviště odpovídající technickým parametrům konkrétních sportů.
 • Budeme podporovat vznik ucelených a optimalizovaných areálů, kde se budou připravovat sportovci v příbuzných sportovních odvětvích. Podpoříme vznik sportovních center.
 • Zvláštní investiční program vymezíme pro infrastrukturu, která splňuje parametry mezinárodních požadavků.
 • Budeme podporovat dostupná sportoviště pro děti, rodiny, seniory a handicapované sportovce, která budou zohledněna v prioritách Národní sportovní agentury.
 • Budeme podporovat všechny volnočasové organizace (Skaut, Sokol, Orel atd.) a obdobné aktivity občanské společnosti. Posílíme investiční dotace MŠMT pro volnočasové organizace.

 

 

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články