I další maturitní testy by měly být veřejné

5. 8. 2011
EDUin

Text se zabývá právními aspekty „utajování“ maturitních testů a obhajuje názor, že i  všechna další maturitní zadání a správná řešení by měla být široké veřejnosti běžně přístupná.

 

Na stránkách EDUin se rozproudila určitě přínosná diskuse o kvalitě testů státní maturity. Nutnou podmínkou k jejímu vzniku bylo zveřejnění testů. Cermat zpočátku vyhrožoval žalobami, ale nakonec od nich upustil. Čas ukázal, že pravým důvodem snahy o utajení byl strach předvést odborné veřejnosti výsledky své práce a neschopnost veřejné polemiky s jinými názory. Nakonec ministr rozhodl, že letos zadání zveřejní.

Předpokládám ale, že snaha o utajení bude pokračovat i při opravných zkouškách a i v dalších letech. O prázdninách jsem velmi pozorně prohlížel stránky Cermatu, protože mě zajímalo, lze-li někde najít kontakty na tvůrce a oponenty testů. Ty jsem nenalezl, zato jsem narazil na zajímavé legislativní vymezení průběhu státní maturity.

Cituji § 80b školského zákona / 561/2004Sb ve znění pozdějších právních předpisů/, který je zveřejněn na stránkách www.novamaturita.cz


§ 80b

Informace veřejně nepřístupné a povinnost zachovávat mlčenlivost

(1) Zadání zkoušky společné části maturitní zkoušky, jakož i jeho jakákoli část, je informací veřejně

nepřístupnou od okamžiku, kdy je Centrum za takovou informaci označí, až do okamžiku, kdy je postupem stanoveným v prováděcím právním předpisu zveřejněno.

 

Možná text špatně chápu, ale nepředpokládal zákonodárce zveřejnění zadání? Na to navazuje §81 odstavec 11b, který ukládá ministerstvu krom jiného prováděcím předpisem upravit postup pro zveřejnění zadání.

 

§ 81

Další podmínky konání maturitní zkoušky

(11) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem

a) termíny, formu, pravidla průběhu a způsob a kritéria hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky, pravidla průběhu a způsob a kritéria hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky, pravidla zadávání a vyhodnocování didaktických testů; nabídku cizích jazyků a nabídku zkušebních předmětů nepovinných zkoušek společné části maturitní zkoušky, pravidla určení nabídky zkoušek profilové části maturitní zkoušky, včetně formy, témat a období konání těchto zkoušek, termíny pro volbu úrovně obtížnosti zkoušek společné části maturitní zkoušky, termíny a pravidla pro konání opravné a náhradní zkoušky, termíny a pravidla pro opakování dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou písemné práce;

b) postup a termíny přípravy zadání zkoušek společné části maturitní zkoušky, způsob označování

zadání zkoušky společné části maturitní zkoušky nebo jeho části za informaci veřejně nepřístupnou

a postup jejich zveřejňování, okruh osob oprávněných seznamovat se s informacemi veřejně nepřístupnými, pravidla pro přípravu, organizaci a řízení společné a profilové části maturitní zkoušky, zajištění podmínek jejich průběhu a vyhodnocení výsledků, podrobnější vymezení činnosti orgánů a fyzických osob zajišťujících maturitní zkoušky, vymezení předpokladů pro výkon funkce zadavatele, hodnotitele a komisaře, obsah a formu osvědčení k výkonu funkce zadavatele, hodnotitele nebo komisaře, podrobnosti o činnosti zkušební maturitní komise a počtu, výběru a jmenování jejích členů a pravidla a termíny pro jmenování a pravidla pro odměňování předsedů zkušebních maturitních komisí, komisařů, zadavatelů a hodnotitelů;

 

Uvedeným prováděcím předpisem je vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělání ve středních školách maturitní zkouškou č. 90/2010Sb, upravená vyhláškami 274/2010, 54/2011Sb.

 

BEZPECNOSTNÍ OPATRENÍ

§ 45

(1) Informací verejne neprístupnou je ta cást zadání zkoušky, která je oznacena textem

Verejne neprístupná informace podle ustanovení § 80b zákona c. 561/2004 Sb.“.

(2) Centrum oznací jako informaci verejne neprístupnou

a) testovou úlohu nebo zadání písemné práce ze zkušebních predmetu ceský jazyk a literatura

a cizí jazyk postavené na úroven testové úlohy v okamžiku rozhodnutí Centra o jejím užití

pro zadání spolecné cásti maturitní zkoušky,

b) textové strany zadání didaktického testu a zadání písemné práce ze zkušebních

predmetu ceský jazyk a literatura a cizí jazyk v dolní cásti každé strany,

c) datové nosice obsahující zadání zkoušky spolecné cásti maturitní zkoušky potiskem.

(3) Informace verejne neprístupná se stává zverejnenou v prípade

a) testové úlohy nebo zadání písemné práce ze zkušebních predmetu ceský jazyk a literatura

a cizí jazyk okamžikem predání cásti zkušební dokumentace, ve kterých je zahrnuta,

žákovi ke zkoušce,

b) didaktického testu, zadání písemné práce ze zkušebních předmětů český jazyk a literatura

a cizí jazyk okamžikem předání žákům v učebně zadavatelem,

c) datového nosice zverejnením jeho obsahu v ucebne zadavatelem.

(4) Informací verejne neprístupnou muže být prohlášena dokumentace obsahující

informace o opatreních prijatých k zajištení ochrany informací verejne neprístupných

a o dalších skutecnostech, jejichž zverejnení by ochranu informací verejne neprístupných

podle odstavce 2 ucinilo neúcinnou.

(5) Údaje o case a zpusobu zverejnení informací verejne neprístupných zaznamená

osoba, která je zverejnila podle odstavce 3, do protokolu o prubehu maturitní zkoušky

v ucebne podle § 27.

(6) Jakékoli zverejnení informace verejne neprístupné v období mezi okamžikem

jejího oznacení Centrem podle odstavce 2 do okamžiku zverejnení podle odstavce 3, je

považováno za neoprávnené.

 

Jakmile byly testy rozdány žákům, přestaly být neveřejnou informací – §45 odstavec 3 písmeno b vyhlášky. Cermat zásadně pochybil jejich dalším utajováním a znemožnil studentům v zákonem stanoveném termínu podat odvolání, které by mohli se znalostí oficiální verze zadání náležitě odůvodnit. I když na to měli právo podle § 82 odstavec 4 školského zákona. Zveřejnění zadání uskutečněné na konci června nebylo pouhou milostí ministra, ale pouze opožděným naplněním zákonné povinnosti.

S uvedenými právními předpisy by se měl Cermat vypořádat.

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články