Jednotné přijímací zkoušky na maturitní obory středních škol: státní instituce opět zapomněly na uživatele českého znakového jazyka

Přečtěte si vyjádření Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel, jakým způsobem proměnila novela a příslušné vyhlášky, které vešly v účinnost v září 2016 vzdělávání dětí se sluchovým postižením.

Novela školského zákona a příslušné vyhlášky účinné od září 2016 přinesly do vzdělávání neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých žáků mnohé novinky. Naprosto zásadní je rozdělení žáků se sluchovým postižením na uživatele češtiny a uživatele českého znakového jazyka s tím, že v zákoně je dále explicitně stanoveno, že uživatelé českého znakového jazyka se mají češtinu učit postupy užívanými při výuce češtiny jako jazyka cizího (tzn. pro tyto žáky druhého). Mezi podpůrnými opatřeními je pak kromě jiného nově uvedeno využívání tlumočníků mezi češtinou a českým znakovým jazykem a simultánních přepisovatelů mluvené češtiny do češtiny psané.

Stejný zákon od školního roku 2016/2017 zavádí povinné jednotné přijímací zkoušky na většinu maturitních oborů středních škol. Zkoušky mají mít podobu didaktického testu z češtiny a z matematiky, jejich organizací je pověřen CERMAT a podle příslušné vyhlášky „(1) Ředitel školy upraví uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami podmínky v přijímacím řízení podle doporučení školského poradenského zařízení. (2) Ředitel školy ve spolupráci s Centrem (tj. CERMATem, redakční poznámka) upraví uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami zkušební dokumentaci jednotné zkoušky podle doporučení školského poradenského zařízení. (3) Pro uchazeče, u nichž z doporučení školského poradenského zařízení vyplývá požadavek na zvětšení písma nebo u nichž je doporučeno pro uzpůsobení podmínek zkoušky využití počítače, poskytne Centrum řediteli školy testový sešit v otevřeném formátu bezprostředně před konáním zkoušky. Za úpravu testového sešitu odpovídá ředitel školy. (4) Pro uchazeče se zrakovým postižením, u nichž z doporučení školského poradenského zařízení vyplývá požadavek na zadání v Braillově písmu, připraví Centrum testový sešit v Braillově písmu.“

Podle pilotních ověřování jednotné přijímací zkoušky organizovaných v r. 2015 a 2016 CERMATem a podle ostatních nyní dostupných informací dostane ředitel školy testy k dispozici pouze několik hodin před konáním zkoušky. Jak má pak dodržet legislativu a připravit uchazečům se sluchovým postižením testy v souladu s doporučením školského poradenského zařízení? Zajistit překlad testu z matematiky do českého znakového jazyka a také vytvořit test z češtiny jako druhého jazyka – v tak krátké době a „vlastními školními silami“ – je pro školy zcela nereálné! A jak by byla zaručena jednotnost zkoušky? Té by bylo možno dosáhnout pouze tehdy, pokud by překlady matematického testu a vytvoření testu z češtiny jako druhého jazyka zajistil CERMAT a pak je centrálně distribuoval do škol. Jak je možné, že na žáky se sluchovým postižením – na rozdíl od žáků se zrakovým postižením – vyhláška zapomněla? A co víc: jak je možné, že tato vyhláška je dokonce v rozporu s § 16 školského zákona a s návaznou vyhláškou o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami?

Prezident Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel Mgr. Petr Vysuček k tomu dodává: „Jsme zděšeni! Podoba přijímacího řízení, jak je popsána ve vyhlášce, porušuje snad všechny rovnoprávní dokumenty, na které si lze vzpomenout, včetně – a především – Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. Do neřešitelné situace dostává nejen neslyšící žáky, kteří chtějí mít zajištěn rovný přístup ke vzdělání, a jejich rodiče, ale i učitele a ředitele středních škol. Chci věřit, že jde jen o nějaký – zcela neúmyslný – omyl, který ministerstvo školství a CERMAT brzy napraví. Je absolutně nepřípustné, aby u přijímaček byli uživatelé českého znakového jazyka takto opomenuti!

Paradoxní přitom je, že u jednotné maturitní zkoušky jsou u zkoušek z matematiky a z cizího jazyka pro neslyšící žáky-uživatele českého znakového jazyka všechny české texty přeloženy do českého znakového jazyka (každý maturant má kromě psaných textů k dispozici též počítač, na němž si překlady může spustit) a zkouška z češtiny je konstruována podle zásad platných pro testování češtiny jako druhého jazyka. To vše – už od roku 2011 – v režii CERMATu. Ačkoli není podoba maturitní zkoušky pro uživatele českého znakového jazyka naprosto ideální, určitě respektuje jazyková specifika této unikátní skupiny maturantů, je velmi promyšlená a svou propracovaností udivuje experty na vzdělávání neslyšících v mnoha evropských zemích.

Další související informace naleznete zde:

Připojit se sOdebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments