Ministerstvo školství dvakrát k maturitám

19. 10. 2012
EDUin

Publikujeme dvě aktuální tiskové zprávy MŠMT. První komentuje důvody, proč ministerstvo podává kasační stížnost proti rozsudku, jenž konstatoval pochybení ministerstva při vyřizování maturitních odvolání, druhá stručně oznamuje výsledky maturitního auditu.

Vyjádření MŠMT k podání kasační stížnosti

Praha, 17. října 2012 – Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 28. srpna 2012 zrušil vyrozumění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým ministerstvo shledalo jako nedůvodnou žádost maturantky o přezkum výsledků, jichž dosáhla v didaktickém testu z českého jazyka a literatury v tzv. „státní maturitě“ na jaře 2011.

Rozsudek se zabývá především tím, jakými formálními pravidly se má řídit přezkum výsledků maturitních zkoušek podle § 82 odst. 3 školského zákona, tj. zda se jedná o správní řízení.

Ministerstvo podává proti rozsudku kasační stížnost, čímž chce docílit toho, aby Nejvyšší správní soud vydal autoritativní stanovisko k přezkumům maturitních zkoušek z hlediska aplikace konkrétních procesních pravidel.

Ministerstvo nemá v úmyslu vést spory ve věci přezkumů výsledků maturitních zkoušek a komplikovat tím situaci konkrétním maturantům. Důvodem pro podání kasační stížnosti je výlučně zájem o sjednocení pohledu správních soudů na tuto agendu.

Ministerstvo si je vědomo své povinnosti správně aplikovat právní předpisy a metodicky vést krajské úřady, které rovněž provádějí přezkumy maturitních zkoušek. Proto považuje za nezbytné mít co nejdříve k dispozici stanovisko Nejvyššího správního soudu a řídit se jím v další práci.

 


 

Ministerstvo školství ukončilo audit v CERMAT

Praha, 18. 10. 2012 – Kontroloři Ministerstva školství ukončili procesní a finanční kontrolu v Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), které připravovalo státní maturity.

Výsledky kontroly za období 2009-2011 ukázaly na nedostatky v dodržování zákona o majetku České republiky, zákona o účetnictví, zákoníku práce a zákona o finanční kontrole zejména ve špatně nastaveném vnitřním kontrolním systému. Navíc již dříve zjištěné nedostatky nebyly v této oblasti dosud odstraněny.

Celková částka, která byla na přípravu a realizaci státních maturit poskytnuta činí zhruba 1,4 mld. Kč.„Od počátku jsem říkal, že musíme mít zcela jasno v tom, kolik státní maturity stály a stojí a jak je jejich příprava řízena. Proto jsem mimo jiné zadal audit a kontrolu zaměřenou na vynakládání prostředků na přípravu státních maturit,“ uvedl ministr školství Petr Fiala.

Ministerstvo na základě výsledků auditu uložilo CERMATu přijmout nápravná opatření, jejichž plnění a efektivitu ověří začátkem roku další kontrolou. CERMAT se musí zaměřit především na opatření, která zajistí správné fungování organizace, hospodárné, efektivní a účelné využívání veřejných prostředků včetně vnitřní kontroly finančních toků a také optimalizaci lidských zdrojů.

Vzhledem k tomu, že vedením centra byl od počátku letošního června pověřen Jiří Zíka, vypíše Ministerstvo školství, v souladu se zákonem, v nejbližších dnech výběrové řízení na ředitele CERMATu.

„Součástí opatření bude také redukce ročních nákladů na přípravu a organizaci maturitní zkoušky a postupné snížení počtu pracovníků CERMATu v návaznosti na schvalovanou novelu školského zákona,“dodal ministr Fiala.

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články