Novela školského zákona omezí možnost kontroly kvality státní maturity

29. 4. 2011
EDUin
logo_EDUinfo

EDUin nabízí novinářům vládní znění novely školského zákona s připomínkami k problematickým pasážím, které znesnadňují existenci zahraničních škol a omezují možnosti veřejné kontroly přípravy státní maturity

 

Praha 29. dubna 2011 – Vláda při svém nedávném jednání o znění novely školského zákona změnila nejproblematičtější část textu, která by potenciálně umožňovala omezit autonomii škol a zavést znovu povinné vyučovací osnovy. Novela přesto stále obsahuje mnohá sporná místa.

 

Nejsledovanější část novely momentálně z ní takto: Při zpracování školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání může škola vycházet také z obsahu vybraných vzdělávacích oblastí, který stanoví ministerstvo a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Komentář: Konečné znění je vlastně zbytečné a zavádějící, protože nevymezuje školám žádnou jasnou povinnost a i po jejím vypuštění by faktický stav věcí zůstal nezměněn. Ministerstvo doporučuje školám mnohé, co není uvedeno přímo v zákoně, není tedy jasné, proč toto „doporučení“ má zákon obsahovat. Slovo „může“ navíc lze při schvalování zákona velmi snadno změnit na „musí“. Tento fakt, v našem legislativním procesu nijak výjimečný, je třeba mít stále na paměti. A konečně, samotný pojem „obsah vybraných vzdělávacích oblastí“ je natolik vágní (viz jeho definice z dílny MŠMT v příloze pro editory), že jeho prostřednictvím může každý příští ministr školám „doporučit“, co se mu zlíbí. Takto neurčité znění považujeme za nepřijatelné v zákoně, který má naopak usilovat o přesnost vyjádření.

 

Za problematickou považujeme i pasáž zabývající se mezinárodními školami – viz žlutě označený text na straně 8 novely, kterou najdete ZDE. Dokumentace, kterou nově požaduje stát po mezinárodních školách působících v České republice, jim velmi komplikují existenci. Podrobnější informace najdete ve starší tiskové zprávě ZDE.

 

Třetí velmi problematickou pasáží je text na straně patnáct (opět označen žlutě), na jehož základě může CERMAT zásadně omezit možnosti veřejnosti a médií kontrolovat kvalitu přípravy státní maturity. Což v současné situaci především znamená faktickou nemožnost zjistit příčiny její nekvalitní přípravy a vyskytujících se chyb. Tato část školského zákona fakticky vyjímá to, co „centrum“ určí, ze zákona o veřejném přístupu k informacím. Vzhledem k již dnes existujícím vážným pochybnostem o kvalitě již spuštěné státní maturity a neochotě současného vedení CERMAT podávat jakékoli přesnější a detailnější informace o způsobu její přípravy, je nepřijatelné, aby novela umožnila zákulisí projektu za stovky milionů utajovat před veřejností na základě pouhé libovůle vedení „centra“.

 

Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin, řekl: „Zmíněné pasáže zákona považujeme za natolik problematické, že v této věci vyzveme poslance, aby v rámci projednávání ve výborech a v plénu Sněmovny ještě uvažovali o změně znění novely. Ve všech třech případech jde o části školského zákona, které mohou v budoucnosti poškodit kvalitu našeho vzdělávacího systému. Omezit jeho autonomii, přirozené propojení s kvalitními mezinárodními školami a možnost veřejnosti získávat informace o důležitých a nákladných vzdělávacích projektech.“

Kontakty:

· Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin o.p.s.
e-mail: tomas.fertek@eduin.cz, mobil: 602687016

 

Poznámky pro editory:

  • Starší tiskové zprávy EDUin zabývající se novelou školského zákona najdete ZDEZDEZDE.

  • Plné znění vládního návrhu novely školského zákona najdete v příloze této tiskové zprávy. Problematická místa jsme označili žlutě.

  • Pojem „obsah vybraných vzdělávacích oblastí“ definuje ministerstvo školství těmito slovy:

Pojem „vzdělávací oblast“ není zákonem striktně definován, a proto vymezení oblastí záleží na MŠMT. Stejně tak nebude zákonem dáno, že stanovení obsahu musí být pro danou „vzdělávací oblast“ provedeno s jednotnou mírou podrobnosti. MŠMT na základě nového znění § 5 odst. 1 školského zákona hodlá upravit pouze oblasti, v nichž si sjednocení úrovně vzdělávání vyžaduje aktuální stav zjištěný mimo jiné v mezinárodním srovnání výsledků vzdělávání. Rozhodující je proto věcná potřeba metodického sjednocení vzdělávání, která se může týkat třeba jen části učiva v tom kterém předmětu nebo jít i napříč předměty. MŠMT ovšem bude dbát toho, aby možnosti škol samostatně profilovat školní vzdělávací programy nebyly neúčelně omezovány.

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články