Oldřich Botlík: Obsah výuky určuje Cermat, a to nezákonně

23. 5. 2021
EDUin
siora-photography-hgFY1mZY-Y0-unsplash

Přečtěte si text, ve kterém Oldřich Botlík shrnuje podstatu sporu o korektorské úlohy obsažené v testech z českého jazyka připravovaných Centrem pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CVVZ). V textu z 13. května pro Lidové noviny zkritizoval Oldřich Botlík vybrané úlohy v testu z češtiny v letošních jednotných přijímacích zkouškách na střední školy. Podle jeho názoru dané úlohy ověřují dovednosti, které nejsou mezi předepsanými cíli vzdělávání v rámci RVP pro základní školy. Na jeho kritiku reagoval bezprostředně Cermat, který tvrdí, že výhrady Oldřicha Botlíka jsou irelevantní. Ten v následné reakci vysvětluje, proč jsou argumenty Cermat nedostačující. Cermat podpořila ve svém vyjádření Asociace češtinářů (ASČ). Na vyjádření Asociace reagoval Oldřich Botlík 18. května textem uveřejněným na webu eduin.cz.

Na takzvaných korektorských úlohách v přijímacích testech z češtiny lze s pomocí kurikulárních dokumentů jasně doložit nezákonné počínání Cermatu i jeho následné mlžení a lhaní. I to, že Asociace češtinářů mu v tom prostoduše pomáhá. Mechanismus, jímž Cermat do výuky ve školách proniká, vyšel v tomto případě najevo v krystalicky čisté podobě.

Cermat napsal doslova: „Vědomosti a dovednosti ověřované prostřednictvím jednotných přijímacích zkoušek jsou vymezeny ve specifikaci požadavků: tento dokument, na jehož přípravě se podíleli učitelé češtiny, pracovníci České školní inspekce a zástupci tehdejšího Národního ústavu pro vzdělávání (dnes Národní pedagogický institut ČR), vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) a zohledňuje další platné učební dokumenty, např. Standardy pro základní vzdělávání či Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu.“

Cermat je povinen dokázat u každé použité úlohy, že má oporu v RVP ZV. Existenci takové opory požaduje školský zákon. Přesto Cermat žádný odpovídající očekávaný výstup uvedený v RVP ZV nepředložil, jen bez jakýchkoli důkazů uvedl, že podle konstatování obou schvalovacích komisí odpovídají všechny úlohy i testy jako jednotlivé celky obsahu i formě RVP ZV.

S jediným chabým pokusem o důkaz přišlo vedení Asociace češtinářů (ASČ) v poznámce pod čarou, kde odkázalo na očekávaný výstup ČJL-9-2-07: [žák] v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí. Tvrdilo, že když v tomto očekávaném výstupu není uvedeno, o čí písemný projev se jedná, smí to být také písemný projev Cermatu. RVP ZV je ovšem dokumentem se značným právním významem. S pojmy, které jednou definoval, proto nesmí zacházet ledabyle. A ani nezachází. Dokument rozlišuje v komunikaci čtení, poslech, mluvený projev a písemný projev – je tudíž nepochybné, že „písemný projev“ je písemným projevem žáka i v dalších částech RVP ZV.

Stačilo přitom, aby se vedení ASČ podívalo do Standardů pro základní vzdělávání, na něž odkazuje Cermat. Ty uvádějí u ČJL-9-2-07 jediný indikátor: žák píše bez pravopisných chyb.

Kdyby to předsedovi a místopředsedovi ASČ nestačilo, mohli obdobné poučení načerpat v Doporučených učebních osnovách, které Cermat rovněž zmiňuje. V nich je očekávaný výstup ČJL-9-2-07 rozdělen po ročnících druhého stupně:

  1. ročník – píše správně i/y ve shodě přísudku s několikanásobným podmětem;
  2. ročník – správně píše: velká písmena (u neznámých slov/pojmenování rozhodne podle slovníku), hláskové skupiny se znělostní spodobou v českých slovech, čárku v souvětí podřadném;
  3. ročník – píše správně interpunkci v souvětí a větě jednoduché, aplikuje znalosti o přívlastku postupně rozvíjejícím a rozvitých větných členech;
  4. ročník – správně píše slova přejatá;  správně užívá interpunkci ve větě jednoduché – aplikuje pravidla týkající se vsuvky, rozvitého větného členu volně nebo těsně připojeného, přístavku, oslovení, citoslovce a samostatného větného členu; správně užívá interpunkci v souvětí.

Specifikace požadavků, což je dokument Cermatu, říká v úvodu doslova: Specifikace požadavků vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura vymezeného v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Nezbytným předpokladem pro zvládnutí testu je osvojení vědomostí a dovedností definovaných ve Standardech pro základní vzdělávání – Český jazyk a literatura. Obsah didaktických testů nepřekročí rámec Doporučených učebních osnov předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu (MŠMT, 2011), část Český jazyk a literatura.

Jenomže rámec překročil, a to nejen v testech, ale dokonce hned ve druhé ilustrativní úloze.

Přestože jsou teprve jarní prázdniny, my už si začínáme vybírat letní rodinnou dovolenou. Celé rozsáhlé příbuzenstvo se už sedmí večer schází v našem obývacím pokoji, listuje katalogy a plameně diskutuje o výhodách jednotlivých přímořských letovisek. Včera bylo hitem Turecko. V katalogu byl popsán přepichový hotel s milým a vstřícným personálem, lákadlem byla i krásná oblázková pláž. Bohužel nám ale nevyhovovalo umístění hotelu, je totiž příliž vzdálen od letiště. Dnes to chvilku vypadalo na návštěvu Španělska. Zájezd je však výrazně dražší, než si můžeme dovolit. Mám obavy z toho, s čím někdo z mích blízkých přijde zítra. Abychom nakonec neskončili v Krkonoších jako minulý rok.

Najděte ve výchozím textu pět slov, která jsou zapsána s pravopisnou chybou, a napište je pravopisně správně. (Řešení: sedmý, plamenně, přepychový, příliš, mých)

Jinak řečeno, Cermat v přijímacích testech překročil požadavky uvedené v závazném dokumentu RVP ZV a v pomocných dokumentech, jimiž jsou Standardy a Doporučené osnovy. Současně ale prokazatelně mlžil o tom, že to neudělal (v obou tiskových zprávách). A dokonce lhal, že to neudělá (ve specifikacích požadavků, tedy ve svém vlastním dokumentu).

Má-li žák správně psát, nelze to ověřovat tak, že prohledává dlouhý cizí text a hledá v něm chyby. Když totiž nějakou (nebo dokonce žádnou) chybu nenajde, nevíme, zda testová úloha prokázala jeho neznalost pravopisu nebo nedostatek korektorských dovedností, které RVP ZV nepožaduje. Nehraje přitom žádnou roli, jak je úloha obtížná, ani to, zda si někdo myslí, že korektorské dovednosti se mohou žákům hodit.

Absence korektorských dovedností v RVP ZV ovšem není chybou jeho autorů. Kvůli odhalování takových chyb, jaké Cermat do textu ukryl, existují spell-checkery, které se neustále zdokonalují. Celý vývoj lidstva provází jasný trend: činnosti, které mohou vykonávat stroje, také stroje dříve či později vykonávat začnou. Ať se nám to líbí, nebo ne.

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články