Otevřený dopis premiérovi Petru Nečasovi – Plošné testování zabrání zkvalitnění výuky (aktualizováno)

Vážený pane předsedo vlády!

Na jaře 2011 by mělo poprvé proběhnout plošné maturitní testování. O rok později plánuje ministerstvo školství zahájit plošné testování žáků 5. a 9. ročníku povinného vzdělávání. Výsledky testů mají mít přímý dopad na přijetí žáků k dalšímu studiu a na financování škol.

Tyto záměry v nás vzbuzují hluboké obavy.

Plošné testy jsou nebezpečný nástroj

Je zřejmé, že se u nás chystáme opakovat dávno rozpoznané chyby, jichž se dopustily některé vyspělé země. Víme, že naše školství potřebuje změny, například zlepšení profesionální výbavy mnoha učitelů. Plošné testování ale jen stěží vyvolá změny odpovídající hloubce současných problémů – zato může napáchat dalekosáhlé škody. Z dlouhého seznamu funkcí, které má plošné testování plnit, je zřejmé, že si ministr školství ani jeho spolupracovníci neuvědomují, jak malý výsek vědomostí a dovedností lze ve skutečnosti pomocí testů ověřit. Jako všude ve světě, kde je používáno, bude obsah testů určovat, nač žáci a učitelé zaměří svou pozornost, tedy na to, co se snadno testuje. Jiné důležité cíle vzdělávání se rychle dostanou na okraj pozornosti učitelů, žáků i jejich rodičů.

Není zřejmé, co se žáci mají naučit

Současné požadavky ke státní maturitní zkoušce nejsou založeny na důkladném zvážení, které vědomosti a dovednosti by si měl ze školy odnést každý úspěšný maturant. Pokládáme za silně znepokojivé, že jsou definovány víceméně nahodile pracovníky Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání. Ještě více nás znepokojuje, že neexistuje shoda v tom, jakými vědomostmi a dovednostmi by měl být vybaven každý absolvent prvního a druhého stupně základního vzdělávání. Je přitom zřejmé, že hledání shody o cílech základního vzdělávání nebude jednoduché ani krátké: lze k ní dospět jedině otevřenou diskusí, a to odbornou i laickou. Přitom právě kvalitní definice cílů vzdělávání je nutným předpokladem zlepšení.

Pozornost má být zaměřena na průběžné hodnocení

Kroky, které ministr školství připravuje, vnímáme jako mimořádně nebezpečné, uspěchané a nepromyšlené. Žádáme Vás proto, vážený pane premiére, abyste jim věnoval osobní pozornost, vzal v úvahu zmiňovaná rizika a zasadil se o zásadní změnu kurzu. Včetně odložení plánované státní maturity, a to navzdory už vynaloženým finančním prostředkům.

Žádáme, aby stát

 • soustředil své odborné i finanční zdroje především na vývoj nástrojů, které učitelům umožní diagnostikovat aktuální úroveň vědomostí a dovedností jednotlivých žáků a průběžně sledovat jejich pokrok

 • v korektně vedené diskusi s odborníky i laickou veřejností vymezil minimální vědomosti a dovednosti požadované na konci příslušného stupně vzdělávání a to způsobem, který snese srovnání s podobnými dokumenty, jež se osvědčily v jiných vyspělých zemích

 • zavedl ucelený systém podpory, jenž pomůže učitelům individualizovat výuku a poskytovat účinnou pomoc žákům, kteří ji z nějakých důvodů potřebují

 • provedl zevrubnou analýzu současného stavu a příčin problémů a svá další rozhodnutí zakládal na faktech. Nelze vycházet ze subjektivních názorů několika jedinců, jak to například vidíme u překotné reakce ministerstva školství na výsledky šetření PISA. Ta přichází bez odborné analýzy příčin našeho propadu, která by se opírala o získané statistické údaje.

Veřejnost vnímá rostoucí problémy českého školství, nezná však všechny souvislosti a důsledky chystaných opatření. Rychlému zavedení testování v 5. a 9. třídách, které se nezasvěceným jeví jako radikální krok s okamžitým přínosem, bude proto nakloněna. Jistě je uvítají i někteří učitelé, protože by z nich v rozporu s probíhající reformou opět sejmulo odpovědnost za výběr učiva a v důsledku i za výsledky vzdělávání. Část učitelské a rodičovské veřejnosti si také hodně slibuje od strachu žáků z neúspěchu v testech. V atmosféře strachu však úspěšné učení probíhat nemůže. O to důležitější, obtížnější a odpovědnější je hledat a realizovat řešení s trvalými pozitivními dopady. Bude to velmi pracné, zdlouhavé a někdy i nepopulární. Jiná cesta k trvalému zlepšení stavu českého školství však bohužel nevede.

Pokládejte prosím náš dopis za otevřený. Žádáme Vás o stejně veřejnou odpověď.

 

Podpisy:

 • RNDr. Oldřich Botlík, CSc., spoluautor projektu Kalibro zaměřeného na pomoc školám při sebehodnocení
 • PhDr. Ondřej Hausenblas, vysokoškolský pedagog, PedF UK
 • Jana Hrubá, šéfredaktorka Učitelských listů
 • PhDr. Hana Košťálová, pedagožka, lektorka kurzů Kritického myšlení
 • PhDr. Jana Nováčková, CSc., psycholožka, spoluautorka přístupu Respektovat a být respektován
 • Mgr. Petr Novotný, Ph.D., vysokoškolský pedagog, Ústav pedagogických věd FF MU
 • RNDr. David Souček, spoluautor projektu Kalibro zaměřeného na pomoc školám při sebehodnocení
 • RNDr. Jana Straková, PhD., analytička vzdělávací politiky, Institut pro sociální a ekonomické analýzy
 • RNDr. Ondřej Šteffl, CSc., ředitel společnosti SCIO
 • Doc. PhDr. Josef Valenta, CSc. vysokoškolský pedagog, FF a DAMU UK
 • Doc. PhDr. Arnošt Veselý, PhD, vysokoškolský pedagog, FSV UK

 

Pokud chcete přidat svůj podpis, stačí vyplnit formulář níže. Po odeslání, bude administrátorem webu v blízké době doplněn mezi již uvedené signatáře.

AKTUÁLNÍ POČET SIGNATÁŘŮ: 1376

Seznam signatářů naleznete zde.

 

[iframe https://spreadsheets.google.com/embeddedform?formkey=dHpvWDdZTWVFdFBielBvVC0wbFZzVlE6MQ 350 650]


Připojit se sOdebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
17 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Bořivoj Brdička
12 years ago

S obsahem dopisu souhlasím s drobnou výhradou. Jsem přesvědčen, že plošné státem organizované ověřování výukových výsledků je správné. Myslím si, že rušit připravovanou maturitu je dnes již chybné. Síly by se měly napnout k přípravě takových testů, které by byly kompatibilní s PISA, jejich výsledky by mohly sloužit učitelům k průběžnému nastavování vhodných výukových aktivit a umožňovaly by individualizaci. Mimořádně důležité je si uvědomit, že testy vždy budou ověřovat jen část výukových cílů školy, a musí proto být doplněný i dalšími metodami evaluace. A ještě jednu poznámku. Je docela možné, že se současnému vedení ministerstva podaří plánované záměry bez přihlédnutí… Více »

Michal Stránský
Michal Stránský
12 years ago

Dobrý den všem. V debatách o vzdělávání poslední doby nerozumím jedné, ovšem podstatné věci. Proč mají být cíle deklarované nyní např. výše uvedeným dopisem (které jsou mně vesměs blízké) v rozporu se zavedením státních maturit jako jednoho ze způsobů ověřování dosažených výsledků? Nejsem učitelský praktik, ale oblast vzdělávání docela sleduju. Smyslu (klopotně) probíhající reformy jsem porozuměl tak, že stát určil v podobě rámcových vzdělávacích programů penzum znalostí, dovedností (kompetencí), jejichž osvojení od absolventa toho kterého „kursu“ očekává. Dal pak školám relativní volnost, aby v rámci svých ŠVP k cíli dospěly. Připadá mně pak logické, že tentýž stát hodlá „na výstupu“… Více »

Ing. Bohumil Janyš
12 years ago

Plně se stavím za text otevřeného dopisu. Dovoluji si připojit dvě malé, ale myslím důležité poznámky. -Novou maturitou se stejným zadáním pro gymnázia i odborné školy se nepřibližujeme Evropě, jak v televizní reklamě tvrdil spot MŠMT, ale vzdalujeme. Ze 27 zemí EU mají jeden společný předmět v maturitách pouze 3 země (pokud maturitu nebo její ekvivalent)v odborném vzdělávání vůbec mají), . Jinak ukončení je vždy jiné, s priotitami na profesní cíle odborného vzdělávání (právě tato složka je v současné době, kdy se řeší evropské profesní standardy a evropský kvalifikační rámec, klíčová.) – jednotné výstupy mohou být předmětem maturit či jiné… Více »

Mgr. Lubomír Vrba
Mgr. Lubomír Vrba
12 years ago

Pokles, přesněji propad ve srovnávání s žáky z jiných zemí je přímým důsledkem nekoncepčních kroků – tedy RVP, ŠVP, všeho dalšího snažení z posledních let, jak vytunelovat prostředky ze školství, včetně státní maturity. Je to přímý důsledek hluchoty k varujícím hlasům z odborné veřejnosti. Hodně let nazpátek vede MŠMT ČR kampaň, která poškozuje učitelský stav, vypouští směrem k veřejnosti nepravdivé informace zkreslující skutečný stav a vývoj v našem školství. Teprve mezinárodní srovnání upozornilo na něco, co odpovědní lidé pracující v našem školství dávno vědí a před čím nevyslyšeně varovali mnohokrát.

Jaroslav Kalužík
Jaroslav Kalužík
12 years ago

Jsem učitelem českého jazyka a literatury téměř třicet let. Snažím se v těchto oborech působit na své žáky tak, jak mne to naučil můj gymnaziální učitel, kterému v době mých studií bylo asi tolik, jako je mně dnes. V době svého mládí studoval u Arna Nováka, literárního vědce, autora obsáhlých dějin české literatury. Myslím, že předáváním znalostí a postojů k oboru vzniká žádoucí kontinuita, která se podílí na formování národní kultury. Za čtvrt století snad už u maturitní zkloušky poznám, jaká je úroveň studentových znalostí – a nehodnotím je sám, je tam se mnou komise. Arne Novák by dnes zaplakal,… Více »

PaedDr.Zdeněk Jakl
PaedDr.Zdeněk Jakl
12 years ago

Reformátoři českého školství vytrvale ignorují obecně platnou reformní metodickou řadu: dokladovaná analýza existujícího stavu- -seřazení slabých míst podle závažnosti a stanovení reformních priorit s ohledem na prostředky a čas, které jsou k dispozici – experimentální ověření účinnosti zvolených reformních nástrojů – realizace osvědčených změn s průběžným měřením výsledků. Devastující důsledky chaotických kroků v podobě inflace středních škol a maturitních oborů, tržního financování „na žáka“ a liberalizace vzdělávacích programů pomocí tzv. ŠVP chce nyní další směna reformátorů léčit tzv. státní maturitou. Všichni tuší, že křížkování v sebelépe přichystaných centrálních testech potvrdí, že „král je nahý“ a nikdo neví, co bude následovat.… Více »

učitel
učitel
12 years ago

Testování se bojí ti, kdo ví, že nemají šanci uspět. Delší nebo kratší dobu dobrovolně nebo pod tlakem rodičů svých žáků nedělají nic než rozdávání hezkých známek nebo psaní roztomilých slovních hodnocení a teď se právem bojí, že plošné testování bude výbuch. Momentálně třeba waldorfské školy, třeba ta českobudějovická, rozesílají maily „svým“ rodičům, aby proti ověřování znalostí bojovali. Dobře ví proč.

Margita Abrmanová
Margita Abrmanová
12 years ago

Vážení, každý jsme jedineční a jsme vybaveni jíným talentem, někde možná žáci neuspějí v testech, ale možná je právě jejich škola, třeba waldorfská, či jiná alternativní připraví na to, že si v životě budou umět obstarat potřebné informace sami, že budou tvůrčí v situaci, která to bude vyžadovat, i sociální, tedy ohleduplní k jiným lidem. Tohle se testovat nedá a přece to je pro život to nejdůležitější. Život se také nedá testovat a my přece chceme připravit ty děti pro život a ne pro testy.
Se srdečným pozdravem Margita Abrmanová, učitelka.

PhDr. Mgr. Jaroslav Dvořák, Ph.D.
PhDr. Mgr. Jaroslav Dvořák, Ph.D.
12 years ago

Z celého humbuku kolem státních maturit a ověřování znalostí žáků základních škol vyplývá jedno – jak studenti, tak pedagogové mají panickou hrůzu z toho, že při nastavení stejné laťky pro všechny jednoduše neuspějí. To koreluje s výsledky maturit „nanečisto“, kdy požadavky nesplnila celá třetina studentů. O úrovni vzdělávání na našich školách vypovídá také to, že pro jarní „ostré“ maturity si 85 % studentů zvolilo snažší variantu. Měli bychom si otevřeně přiznat, že jsme sice po roce 1989 školství „zdemokratizovali“, nicméně jsme poněkud pozapomněli na to, že práva studentů jsou nerozlučně spojena s jejich povinnostmi, především povinností učit se.

Jiří Trhlík
Jiří Trhlík
12 years ago

Určité testování je asi potřebné, ale pokud nevrátíme za katedry plnoprávné „kantory“, což je podmíněno mimo jiné i zásadnimi změnami ve vzdělávacích institucích pro učitele, cesta k zlepšení školství je problematická. Před 20 lety byla ve Velké Británii provedena radikální školská reforma, jak to dopadlo si můžeme přečíst v knihách Benjamina Kurase. Já jsem učil na SOU (zrušeno 1993) po 17 letech praxe. Nezájem některých kolegů o profesní růst mne děsil. Také „testovací“ praxe kolegyň, které v jedné hodině naučily pár vzorců, ty pak otestovaly v krátkém časovém limitu. Vůbec je nezajímalo, že už za týden byly znalosti nulové. Bohužel… Více »

Pavel Doležel
Pavel Doležel
12 years ago

Jaké dovednosti a znalosti nelze otestovat písemným testem a ústně ano? Žádné mě nenapadají. Samozřejmě těžko testy zjistí třeba umělecké nadání, sportovní talent, či zručnost. Veškeré zjišťování schopností, či výkonu, které nelze otestovat, je ale ryze subjektivní a právě pro objektivní srovnání té části vědomostí, dovedností a schopností, které jsou exaktně porovnatelné, má smysl zavádět státní maturitu. Myslím si, že srovnávání schopností a vědomostí jednotlivých žáků či studentů do vzdělávání patří, byť se mu některé ultramoderní přístupy za každou cenu snaží vyhnout nejrůznějšími marketingovými kroky stranou a ignorací reality. Dnes se prostě nenosí říkat domnělému klientovi, že je idiot, dnes… Více »

Mgr. Pavel Kraemer, Ph.D.
Mgr. Pavel Kraemer, Ph.D.
12 years ago

Chtěl bych upozornit na související petici Učitelé pro kvalitní maturitu, organizovanou Karlem Lippmannem a Tomášem Malinou. Petice, mající kolem 3 tisíc podpisů středoškolských pedagogů z celé republiky, se též obrací na premiéra Petra Nečase. Viz http://www.ceskaskola.cz/2010/12/studenti-o-maturite-hlasovani-nohama.html

Jiří Naitovský
Jiří Naitovský
12 years ago

Vážený pane „učiteli“, (viz. komentář výše)
zajímalo by mě, kde berete jistotu, že by zrovna waldorfské školy neměly u celoplošných testů uspět? Jistě-po jejich schválení bude asi alternativa nucena poněkud ubrat na své mnohem kreativnější výuce (oproti „klasice“) na úkor memorování se „na testy“, což v konečném důsledku postihne jen žáky a jejich rodiče. O rozvíjení klíčových kompetencí zde nemůže být ani zmínka, neb ty padnou za vlast na úkor encyklopedických znalostí. A jsme tam, kde jsme byli, reforma-nereforma.

Mgr. Pavel Kraemer, Ph.D.
Mgr. Pavel Kraemer, Ph.D.
12 years ago

Souhlasím s předchozím příspěvkem. Waldorfské školy ve srovnávacích testech skutečně dosahují naprůměrné výsledky. Cituji pana Hausenblase: „Přitom waldorfské školy mají prokazatelně dobré výsledky! V minulých letech bylo přijato na střední školy 70 % jejich žáků (běžný průměr státních škol je 60–67 %). Zprávy České školní inspekce hodnotí výuku například ve škole v Ostravě, která se letos rozvíjí do školy střední, jako velmi dobrou. Kdo zná alternativní školy, ví, že se do nich často hlásí i děti s potížemi ve studiu, protože očekávají záchranu před bezohlednou školou státní. Ve srovnávacích testech Kalibro se jedna z nejstarších českých waldorfských škol, pražská jinonická,… Více »

Richard Borovička
Richard Borovička
11 years ago

Souhlasím sice pouze s některými myšlenkami, ale myslím si, že za přečtení tento otevřený dopis stojí. Doufám, že se ze strany odborné pedagogické veřejnosti dočkáme i návrhu na kvalitní a tedy komplexní reformu školství. Ministr Dobeš se zdá být veden dobrým úmyslem, leč stran komplexnosti jeho reformního úsilí mám značné obavy. Bohužel jsem stále přesvědčen, že veškeré změny, které byly ve školství provedené po roce 1989, svou nekoncepčností přispěly více k destabilizaci školského systému, než k čemukoli jinému. Dílčí změny, které nereflektují všechny složky vzdělávacího systému a ignorují požadavek jejich propojenosti, těžko mohou být byť jen základem úspěšné reformy.

Magda
Magda
11 years ago

Vcera jsem psala statni maturitu z matematiky. Do vsech ostatnich predmetu dostanete okruhy otazek, z kterych budete zkouseni. U didaktickeho testu to ani neslo, chvilemi to pripominalo kviz a ne cestinu. Do matematiky jsem se pripravovala podle zadani dvou predchozich testu a stejne mi to bylo k nicemu. Priklady byly zadany ve forme, se kterou jsem se ve skole ani nesetkala. Ale jeste, ze se pan ministr spoleha na gymnazisty. Ucebni obory z maturitou budou odsunuty na druhou kolej. Nikdo nevi co tam daji, tak jak se chcete pripravit. Omlouvam se za pravopis, ale mam pouze AN klavesnici.