Společné prohlášení asociací ve školství k naplňování úkolů a cílů vyplývajících z novely školského zákona od 1. 9. 2016

ilustrační foto. zdroj: UPS

Publikujeme společné prohlášení devíti asociací ve školství k zavádění proinkluzivních kroků v přístupu k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami podle novely školského zákona, která vešla v účinnost začátkem letošního školního roku. EDUin a SKAV pořádal k tomuto tématu v říjnu Kulatý stůl, shrnutí a záznam debaty najdete ZDE. Ministerstvo školství se k prohlášení vyjádřilo komentářem, který najdete v textu. Původní článek k tématu s komentáři MŠMT vyšel v deníku Blesk 7. 11. (ZDE).

Komentář ministerstva: Úvodem bychom rádi zdůraznili, že nejde o dopad novely školského zákona, ale o dlouhodobě neřešený stav. Jde o desetiletý dluh na našich školských poradenských zařízeních ze strany řady aktérů. Ministerstvo školství, NÚV i ČŠI zpracovávají a koordinují stanoviska, která žádá praxe. Otázky a odpovědi se průběžně doplňují. Probíhají odborná setkání i školení. Stejně tak probíhá pravidelný průběžný monitoring praxe a přijímají se řešení. Podpora nekončí. Změny jsou stále komunikovány prostřednictvím webových stránek na msmt.cz, metodického portálu NÚV rvp.cz i emailových dotazů. Pokračují vzdělávací programy NIDV. Takto masivně nikdy v minulosti nebyly změny v legislativě podporovány. Systémové řešení MŠMT připravilo během roku a sice změnami financování regionálního školství, návrh je v PS před 2. čtením a školský výbor ho jednomyslně podpořil. Účinnost změn financování bude kopírovat konec přechodného období pro podpůrná opatření.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ ODBORNÝCH ASOCIACÍ VE ŠKOLSTVÍ k naplňování úkolů a cílů vyplývajících z novely školského zákona od 1. 9. 2016

Deklarovanou podporu učitelům k zavádění tzv. společného vzdělávání ze strany MŠMT lze ve světle dosavadních zkušeností považovat za pouhou proklamaci.

1. Aktuální situace ve školství a vývoj školské problematiky po 1. 9. 2016

Pro základní školy hlavního vzdělávacího proudu se neúměrně navýšila složitá a nepřehledná administrativní činnost, především s povinným měsíčním vykazováním informací v materiálu „Výkaz o změnách v poskytování podpůrných opatření a jejich finanční náročnost“ (R 44-99).

Komentář ministerstva: Výkaz, který je komunikačním kanálem pro získání finančních prostředků pro školu vyplňuje škola vždy, když bude mít žáka s potřebou podpůrného opatření s normovanou finanční náročností. Vzhledem k tomu, že systém začal fungovat prakticky před dvěma měsíci, je pravděpodobné, že se nyní děti, žáci a studenti respektive jejich zákonní zástupci budou snažit získat podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a tedy se může stát, že školy budou častěji tento výkaz otevírat. Předpokládáme, že po náběhu nových opatření se postupně systém zavede a změny tak budou nejčastěji na počátku školního roku, tak je tomu i nyní.

Současná nefunkčnost systému a aktuální přetíženost poradenského systému brání poskytování odborné pomoci základním školám tzv. hlavního vzdělávacího proudu ve smyslu kvalifikovaného doporučení, jaká konkrétní podpůrná opatření zvolit, protože žádné z podpůrných opatření (včetně asistenta pedagoga) nemůže suplovat odbornou výuku vedenou speciálním pedagogem.

Komentář ministerstva: Školská poradenská zařízení byla pro tento rok posílena 10% nárůstem finančních prostředků na pracovníky v ŠPZ (62 mil. Kč navíc). Na 2017 dostanou navíc více než 115 mil. Kč, zde situaci pečlivě vyhodnocujeme. Pokud se ukáže, že by ani toto posílení nebylo dostatečné, budeme s touto okolností pracovat.

Podpůrná opatření jsou pestrá, zahrnují podporu v oblasti metod práce, hodnocení žáků, organizace vzdělávání, možnosti úprav obsahu i výstupů ze vzdělávání. V případech, kdy se bude jednat o žáky se zdravotním postižením definované v §16 odst.9 pak je zde vždy více možností jak žáka vzdělávat,

Jednak ve školách, třídách, odděleních a skupinách určených pro vzdělávání této široké skupiny žáků, jednak s využitím podpůrných opatření v běžných školách. Zde jsou k dispozici personální podpůrná opatření, která respektují požadavek zákona o pedagogických pracovnících, aby se na vzdělávání žáků se zdravotním postižením podílel speciální pedagog. Personální podpora zahrnuje možnost přítomnosti dalšího pedagogického pracovníka kterým je učitel, speciální pedagog nebo asistent pedagoga. Role asistenta pedagoga je jednoznačně definována v §5 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Z tohoto ustanovení jednoznačně vyplývá, že asistent je podporou pro pedagoga a žáka, nikoliv ten, kdo žáka samostatně vzdělává. ŠPZ tak musí vždy zvážit jakou personální podporu doporučit, případně zda budou doporučovat školu, třídu, oddělení nebo skupinu pro žáky se zdravotním postižením.

Pro školy a třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona neúměrně narostla administrativní zátěž v souvislosti s povinností vypracovat individuální vzdělávací plán (IVP) pro každého žáka s diagnostikovanou lehkou mentální retardací.

Komentář ministerstva: Školy podle §16 odst. 9 školského zákona, které vzdělávají žáky s LMP mají dle Opatření ministryně z 22.2. 2016 povinnost upravit svůj školní vzdělávací program podle upraveného RVP ZV. Školám byla poskytnuta poměrně dlouhá lhůta k úpravám. V tomto přechodném období, kdy pro žáky 1. stupně vzdělávané v těchto školách platí upravený RVP ZV a pro žáky na 2. stupni těchto základních škol zůstávají v platnosti jejich školní vzdělávací programy vytvořené dle Přílohy pro vzdělávání žáků s LMP, platí, že pokud nemají upravený svůj školní vzdělávací program musí v tomto přechodném období využívat IVP. Do budoucna pak toto opatření v těchto školách nebude potřebné, protože jejich ŠVP již budou zahrnovat změny. Pokud tedy školy upraví svoje ŠVP rychleji nemusí vypracovávat pro všechny žáky IVP. IVP v těchto školách bude mít svoje místo tehdy, pokud specifika vzdělávaného žáka budou vyžadovat další opatření, která se pro tuto skupinu žáků nepředpokládají. Tato informace je uvedená i na stránkách NÚV v části „Co dělat když…“. Úprava vznikla právě na základě požadavků škol.

Pro žáky s diagnostikovanou lehkou mentální retardací platí povinnost každoročního psychologického vyšetření jako podkladu k přiznání podpůrného opatření. Tento požadavek, který nelze odborně nijak odůvodnit, představuje flagrantně diskriminační přístup vůči žákům samotným i k jejich zákonným zástupcům.

Komentář ministerstva: Všechna doporučení vydaná do konce srpna mají platnost! Pro všechna nově vystavená doporučení pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami platí, že budou po roce vyhodnocována, zda naplňují potřeby úprav vzdělávání žáka. Současně v minulosti se stávalo, že do kategorie žáků s LMP byli na počátku vzdělávací dráhy zařazováni i žáci, kde jejich nepřipravenost na školu z řady důvodů vedla k diagnostickým závěrům, které se později nepotvrdily. Byla učiněna řada opatření, aby se zpřesnily postupy pro stanovování vzdělávací podpory pro tyto žáky. Jedná se zejména o ověření, zda podpora a volba vzdělávací trajektorie je skutečně odpovídající potřebám žáka. V tuto chvíli tedy kontrola u nově vydaných doporučení je stejná pro všechny žáky- po 1 roce. Pokud se ukáže, že je kontrola pro tyto žáky v dalším období zbytná, je možné systém upravit.

Pro žáky středních škol s diagnostikovanou lehkou mentální retardací platí stejné pravidlo povinnosti ročního přešetření jako pro žáky základních škol. Tito žáci byli přijati ve správním řízení ke střednímu vzdělávání, neplní povinnou školní docházku a obor vzdělání, který zvolili je zpravidla tříletý a minimálně dvouletý.

Komentář ministerstva: Kontrola je obdobná jako u předchozí skupiny. U těchto žáků se pak obvykle v rámci kontroly řeší zejména další profesní uplatnění.

2. Školská poradenská zařízení

Taxativně stanovená podpůrná opatření pro přiznání stupně podpory žákům se SVP například v případě žáků s lehkou mentální retardací nepředstavují skutečnou podporu těchto žáků ve vzdělávání.

Komentář ministerstva: Výčet podpůrných opatření pro tuto skupinu žáků není taxativní, je stejně široký jako pro jiné skupiny žáků. Lehké mentální postižení je typické právě vysokou mírou specifik u každého žáka, včetně komorbidit, takže podpora bude v celém spektru toho, co žák může potřebovat.

Jejich výčet ve spojení se zřízením funkce asistenta pedagoga nemůže nikdy nahradit vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami speciálním pedagogem. Podobná praxe ostatně neexistuje v žádné ze zemí, jejichž modelem inkluzivního vzdělávání se MŠMT údajně inspiruje.

Komentář ministerstva: Ani MŠMT nechce v žádném případě nahrazovat práci pedagogů asistenty pedagoga.

Extrémní nárůst administrativní práce v souvislosti s tvorbou doporučení podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami neúměrně navyšuje čas a překračuje současné reálné kapacity škol i školských poradenských zařízení. To je v příkrém rozporu s nejlepším zájmem dětí, žáků a studentů.

Komentář ministerstva: Nárůst práce je spojen jednak s novými postupy, kdy školy požadovaly, aby „Zprávy“ ze školských poradenských zařízení poskytovaly přesnější informace, jak má škola s žákem pracovat. Pracujeme na zjednodušení práce s tímto systém v ŠPZ.

3. Plán pedagogické podpory

Plán pedagogické podpory (PlPP) vypracovává škola bez nárokové finanční podpory (pro učitele i žáka). Toto podpůrné opatření nelze realizovat tak, aby byly naplněny vzdělávací potřeby žáka.

Komentář ministerstva: Plán pedagogické podpory je již 3 rokem ověřován ve školách. Je jednoduchým postupem jak zaznamenat obtíže žáka ve škole tak, aby se řešily včas a nikoliv až v době konání klasifikačních konferencí. Nejde o další dokument pro kontrolu ČŠI, má být velmi stručnou informací jak se pracuje u žáka na změně.

4. Finanční, materiální a personální zabezpečení přiznaných stupňů podpůrných opatření žáků se SVP Školní psycholog i školní speciální pedagog, by měli být ošetřeni systémově a nikoliv jako podpůrné opatření.

Komentář ministerstva: Možnost jak může škola získat školního psychologa nebo školního speciálního pedagoga je víc. Školy mohou získat tyto odborníky ze šablon nebo rozvojového programu. Předpokládáme, že tito odborníci vstoupí do systému se změnou regionálního financování. Tento návrh je před druhým čtením v PS, školský výbor ho jednomyslně podpořil. Účinnost změn financování bude kopírovat konec přechodného období pro podpůrná opatření.

Materiální podpora v rámci podpůrných opatření určená na pořízení nebo zapůjčení didaktických materiálů dosud fakticky není k dispozici. Zcela nevyřešeny jsou majetkové, resp. právní otázky, spojené s povinným zapůjčováním často velmi drahých pomůcek těm žákům s přiznanou podporou, u nichž není na základě dosavadních zkušeností jistota řádného nakládání se zapůjčeným majetkem školy.

Komentář ministerstva: Pro školy byla vytvořena smlouva o zápůjčce, je k dispozici na webových stránkách MŠMT v sekci informací Společné vzdělávání.

Smlouvu škola využije pokud bude pomůcky zapůjčovat žákům do domácího užívání.

Jinak již dnes školy získávají prostředky k zakoupení pomůcek, včetně pomůcek kompenzačních. Investiční pomůcky pak budou k dispozici pro ředitele škol prostřednictvím rozvojového programu.

V současné době nelze zabezpečit probíhající reformu školství v oblasti společného vzdělávání v ČR bez úpravy nastavených pravidel a podmínek.

Žádáme jednoznačný, srozumitelný a autorizovaný výklad všech obecně platných právních norem ve školství.

Zástupci zúčastněných odborných asociací ve školství na základě dosud získaných zkušeností konstatují, že aktuálně nastavený průběh realizace společného vzdělávání nemůže naplňovat proklamovaná očekávání a pouze přináší nepřiměřenou administrativní a personální zátěž bez přidané hodnoty v rámci slibovaného zkvalitnění vzdělávání na všech typech škol v ČR.

Tento text zdaleka nepředstavuje kompletní výčet všech problémů, které realizace novely školského zákona v praxi přináší.

Zástupci zúčastněných odborných asociací ve školství se domluvili na další spolupráci a v následujícím období budou nadále monitorovat průběh společného vzdělávání.

Asociace speciálních pedagogů ČR, Asociace ředitelů základních škol ČR, Asociace pedagogů základního školství ČR, Učitelské profesní sdružení, Expertní skupina ředitelů škol pro sluchově postižené, Asociace logopedů ve školství, Asociace poradenských psychologů, Asociace pracovníků speciálně-pedagogických center, Asociace pracovníků pedagogicko-psychologických poraden


Připojit se sOdebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
3 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Janek Wagner
Janek Wagner
6 years ago

Předvádíte opravdu mizernou redakční práci. To se tak stydíte za přebírání textu z Blesk.cz?!

Celé vyjádření včerejší MŠMT naleznete na http://www.pedagogicke.info/2016/11/ministerstvo-skolstvi-reaguje-na.html.

Původní článek v Blesk.cz na http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-politika/428974/odbornici-dali-blesku-za-pravdu-inkluze-brzdi-vsechny-zaky.html.

A publikované Společné prohlášení asociací ve školství k naplňování úkolů a cílů k vyplývajících z novely školského zákona od 1. 9. 2016 bylo zveřejněno již ze 4. 11. 2016.

Janek Wagner
Janek Wagner
6 years ago

1. Česká škola kupodivu uvádí v textu http://www.ceskaskola.cz/2016/11/komentar-msmt-ke-spolecnemu-prohlaseni.html jako zdroj EDUin.cz!!!
2. Česká škola i EDUin.cz publikovaly stejnou část komentáře MŠMT.