Tisková zpráva: FAQ k proměnám oborů v revizi RVP. Přinášíme odpovědi na nejčastější otázky

30. 3. 2023
EDUin
IMG_2954-scaled

V posledních dnech v médiích často rezonuje téma revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV). Mluví se o možném zrušení hudební a výtvarné výchovy i dalších úpravách obsahu vzdělávání. EDUin zpracoval odpovědi na nejčastější otázky, které se kolem tématu revize objevují.

Odpovědi vychází z webinářů Národního pedagogického institutu “Otevřeně o revizi”.

Bude místo chemie, fyziky a přírodopisu na školách jeden společný předmět (“science”)?
Ne. Národní pedagogický institut (NPI) s takovým řešením nepočítá, ale bude usilovat o větší propojení oborů již v RVP.

Zruší se výtvarná a hudební výchova v klasickém pojetí, jak ji známe nyní na školách?
Ne. NPI předložilo dva návrhy oblasti Umění a kultura, oba ale obsahují vzdělávací obsah výtvarné i hudební výchovy. Rozdíl je v tom, že v prvním návrhu jsou VV a HV samostatné povinné obory, ostatní obsah (taneční, dramatická, filmová, pohybová výchova) je nepovinný a školy jej mohou, ale nemusí zařadit. Druhý návrh vše propojuje do jednoho oboru a školy musí zařadit povinně veškerý obsah. Hodinová dotace má být navýšena z tzv. disponibilních hodin. Podstatné je, že již nyní mohly školy oba přístupy praktikovat, pokud si takto zpracovaly ŠVP (byla to otázka jejich volby).

Ubere se výrazně z hodinové dotace výtvarné a hudební výchovy?
O hodinové dotaci pro konkrétní obory není ještě rozhodnuto. Celkový počet hodin v učebním plánu se nemění, posiluje se počet disponibilních hodin, s nimiž může škola naložit podle vlastního uvážení.

Bude 2. cizí jazyk povinný?
Z
atím není rozhodnuto. Ministerstvo školství zadalo České školní inspekci, aby provedla šetření. Smyslem je ověřit, nakolik je výuka efektivní a zda je povinná výuka 2. cizího jazyka užitečná. Na základě výsledků by se případně přehodnotil současný návrh, který říká, že 2. cizí jazyk musí školy povinně nabízet, ale žáci si jej nemusí vybrat (povinně volitelný předmět).

Bude veškeré učivo v RVP povinné? 
Každý obor v RVP ZV obsahuje jednak tzv. očekávané výstupy (tzn. popis dovednosti, kterou má žák ovládat – vysvětlí/analyzuje/porovná…) a také učivo (seznam pojmů, tematických celků). Povinné jsou pro školy jen očekávané výstupy. Učivo si školy mohou vybrat samy a v nové verzi RVP ZV nejspíš nebude vůbec uvedeno (nabídku učiva NPI zveřejní nejspíš jako přílohu k RVP). Školy se budou moci inspirovat modelovými ŠVP, které NPI připraví. NPI předpokládá, že může nastat situace, kdy se na školách bude učit různé učivo, ale povede ke stejným očekávaným výstupům (znalost konkrétního učiva tedy může být různá). Střední školy musí počítat s tím, že žáci budou mít stejné kompetence, ale ne stejné znalosti konkrétního učiva. Z tohoto důvodu je nutné revidovat podobu přijímací zkoušky.

Jak se do předmětů ve škole promítnou klíčové kompetence a gramotnosti z RVP?
NPI předpokládá, že propojení kompetencí a výstupů provedou až samotní učitelé ve škole ve svém ŠVP. Vodítkem by měly být modelové ŠVP.

Jak to bude s hodnocením? Budou zrušeny známky?
Pokud projde návrh Dlouhodobého záměru ČR na podzim 2023, pak bude známkování v 1.–3. třídě nahrazeno slovním hodnocením a bude povinné pro všechny školy. Změna se promítne až se zavedením nového RVP.

Budou vznikat nové učebnice?
NPI připravuje společně s MŠMT výzvu pro vysoké školy a další partnery, kteří by měli připravit ukázkové učební materiály. Ty mají sloužit jako příklad, jak by mohly nové učebnice vypadat. NPI připravuje setkání s nakladateli a tvůrci učebnic, aby je informoval o tom, kam se ubírá tvorba moderních učebnic (součástí zadání pro NPI je povinnost komunikovat s nakladateli učebnic).

Kdy se vlastně podle nového RVP ZV má začít učit?
Od září 2024 dobrovolně v 1. a 6. ročnících ZŠ, od září 2025 povinně v 1. a 6. ročnících.

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články