Učitelské noviny: Deset let na získání titulu bohatě stačí – pokud máte kde studovat

16. 4. 2014
EDUin
study_z1

Přinášíme další příspěvek do debaty o učitelích bez diplomu. Článek vám pomůže udělat si jasno v tom, zda byla desetiletá lhůta dostatečně dlouhá na to, aby „nekvalifikovaní“ pedagogové získali potřebný titul. Miroslav Šoukal sestavil podrobný přehled, v jakých oborech se na kterých fakultách otvíralo kombinované studium. Ukazuje se, že v některých oborech (výtv. výchova, dějepis) nebylo možné studium vůbec zahájit. Důvodem však mohl být i nezájem ze strany učitelů. Druhou část textu, společně s přehlednou tabulkou otvíraných oborů uveřejníme koncem týdne. Celý článek, který vyšel 25. března pod názvem Je 10 let dlouhá doba? ve dvanáctém čísle letošních Učitelských novin, si můžete stáhnout ve formátu pdf ZDE.

Je deset let dlouhá doba? Je a není, to většinou záleží na úhlu pohledu. Pro odsouzeného většinou ano, pro oběť většinou ne. Pokud vydrží vrcholový sportovec 10 let na výsluní a bez zranění, tak ano, pro historiky je 10 let pouze zrnko prachu v soukolí dějin. Pro koncepční práci vlády a ministerstva školství by 10 let byla určitě dlouhá doba, kdybychom za posledních 10 let neměli 6 vlád a 10 ministrů školství. Proč zrovna se zde na stránkách UN zabývám otázkou, zda 10 let je dlouhá doba či nikoliv? Přivedl mě k tomu zákon č. 563/2004Sb., o pedagogických pracovnících, konkrétně § 32, který se zabývá kvalifikačními předpoklady pro pedagogické pracovníky. V odstavci 1 se praví: „Fyzická osoba, která nesplňuje předpoklad podle § 3 odst. 1 písm. b), může vykonávat přímou pedagogickou činnost po dni nabytí účinnosti tohoto zákona nejdéle po dobu deseti let, pokud v této době nezahájí studium, kterým potřebný předpoklad získá, a toto studium úspěšně ukončí“. A protože uvedený zákon nabyl účinnosti k 1. 1. 2005, deset uplyne na konci tohoto kalendářního roku.

Podle odborů bylo času dost, školám přesto hrozí kolaps
A s blížícím se koncem tohoto období se v mediích začínají objevovat polemiky ke kvalifikovanosti pedagogických pracovníků – zda 10 let byla dlouhá doba na její doplnění. Školské odbory tvrdí, patrně bez podrobné znalosti problematiky, že ano, MŠMT si konečně uvědomilo vážnost situace a narychlo současný stav analyzuje, ministr školství již zveřejnil nějaké možnosti řešení, protože při dodržení výše uvedeného zákona hrozí v mnohých částech naší vlasti na školách kolaps.

Dle první analýzy (asi i první za 10 let) a sdělení současného ministra školství p. Chládka, který je jejími výsledky zaskočen poněkud více, než sám čekal, se totiž došlo k číslům, že 17 tisíc pedagogů požadovanou kvalifikaci nemá, z toho jich sice 6 tisíc již studuje, další 4 tisíce chtějí studium zahájit (otázkou je, kolik z nich splní znění zákona: „…a toto studium úspěšně ukončí“), ale pořád ještě zbývá dalších 7 tisíc pedagogů, kteří z různých důvodů o zahájení studia neuvažují.

Kdo má máslo na hlavě? Fakulty nebo učitelé?
A právě nyní se objevují výše zmíněné polemiky o tom, kde se stala chyba, kdo za to může, na čí straně je teď ten míč a co se s tím má dělat. Já se zde na stránkách UN nechci víceméně pouštět do žádné další polemiky, ale chci zde uvést několik nezpochybnitelných čísel, která jsem začal vyhledávat na základě vystoupení Pavla Vacka, děkana Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, z 18. února v Mf DNES v článku: „Pokud se kantorům nechce dovzdělávat, ať raději neučí. Času na rekvalifikaci měli dost.“  Poměrně útočně zde napadá Jiřího Růžičku, ředitele Gymnázia J. Keplera v Praze 6, který  předchozím článkem v témže deníku, kde se částečně zastával „nekvalifikovaných“ pedagogů, prý „shazuje nejen sám sebe, školu, kterou řídí, ale bohužel i celý učitelský stav“.

Jaké možnosti se učitelům skutečně nabízely
Tak jsem zalovil ve svém archivu, našel jsem zde za posledních 10 let ta čísla UN, ve kterých každoročně všechny vysoké školy uvádějí otvírané studijní obory pro následující školní rok (pozn.: dva chybějící ročníky mi na požádaní dala k dispozici redakce UN) a dal jsem se do práce. Skoro dva celé víkendy jsem pozorně pročítal jednotlivá čísla UN a zjišťoval jsem, jak pedagogické fakulty, ale i některé další VŠ a fakulty, otvíraly studijní obory (u oboru „speciální pedagogika“ většinou nešlo zjistit její zaměření, proto tento obor neuvádím) pro získání kvalifikace pro nekvalifikované pedagogy v kombinovaném studiu dle litery zákona „o pedagogických pracovnících“ hl. pro učitele základních škol.  A došel jsem k velice zajímavým číslům a informacím. Pozn.: týká se pouze kombinovaného (dálkového) studia.

2005-6 (1. rok výjimky): Magisterské studium v KS otevřely pouze pro učitele 1. stupně jen PF UJEP (Ústí n. Labem), PdF MU (Brno), PdF UP (Olomouc) a PdF OU (Ostrava), bakalářské studium pro učitele 2. stupně obor „Inf. technologie ve vzdělávání“ pouze PdF OU, jinak nikdo! Navazující magisterské studium (NMgr.) samozřejmě nikdo.

2006-7 (2. rok výjimky): Stejný stav jako v předchozím roce, pouze s magisterským studiem pro učitele 1. stupně se navíc přidala PedF UHK (Hradec Králové). NMgr.: opět nikdo.

2007-8 (3. rok výjimky):  Ve třetím roce se „probudila“ i pražská pedagogická fakulta a také otevřela magisterské studium pro učitele 1. stupně. Pro učitele 2. stupně se k PdF OU přidala PF JČU a otevřela studijní obor „výchova ke zdraví“ (pozn.: tento předmět má v RVP ZŠ pouze 3 hodiny za 4 roky) a PedF UHK obor „učitelství praktického vyučování“ (pozn.: v RVP ZŠ je pro tento obor vyčleněna v ročníku 2. stupně jen 1 hodina/týdně). NMgr. pouze PdF MU – obor Nj, a PdF OU obor informační technologie ve vzdělávání,  ostatní nic.

2008-9 (4. rok výjimky): Magisterské studium pro učitele 1. stupně navíc nabízela FPE ZČU (Plzeň)a PF TUL (Liberec). Bakalářské studium: stejný rozsah jako v předchozím roce. NMgr.: PdF MU/Aj a Nj, PdF OU/inform. technologie ve vzd., nově PF JČU/F+Inf a PdF UP/učit. techn. a inform. výchovy.

2009-10 (5. rok výjimky – původně poslední rok výjimky): Úplně stejná situace byla i v tomto roce, což znamená, že učitelé 2. stupně naprosté většiny předmětů (mimo VkZ, Pč a Inf) stále neměli možnost si chybějící kvalifikaci doplnit! NMgr.: PdF UP už neotvírala nic, jinak stejný rozsah jako v předchozím roce.

2010-11 (6. rok výjimky): U nabízeného magisterského studia pro učitele 1. stupně se nic nezměnilo, některé aprobace v bakalářském studiu nabízela v různých dvouoborových aprobacích  PdF UP (Aj, Nj, Čj, M, Př, Inf a zákl. tech. věd) a PdF OU ( M+Čj a M+Ov).PdF OU a PedF UHK pokračovaly v předchozí nabídce. NMgr.: stejný stav jako v předchozím roce, což znamená 4 studijní obory na třech pedagogických fakultách.

2011-12 (7. rok výjimky):  V podstatě stejná situace byla i v tomto roce. K PdF UP, která rozšířila počet nabízených dvouoborových aprobací a přidala do nich i předmět  VkZ, se konečně přidala PedF UK (Praha) s oborem „matematika zaměřená na vzdělávání“ a PF JČU (České Budějovice) poprvé otevřela magisterské studium pro učitele 1. stupně.  PdF OU a PedF UHK: setrvalá nabídka.  NMgr.: PF JČU/k F+Inf přibyl obor F+techn.vých., PdF MU/k jazykům Aj a Nj přibyl Rj a nově otevírala dvouoborové kombinace Aj+Rj, Aj+Nj, Aj+Z, Rj+Z, Nj+Z, PdF OU/stále tentýž jeden obor, nově FPE ZČU/dvouoborové kombinace: Bi+F, Bi+Inf, Bi+Tv, F+Inf, F+Tv, Inf+Tv. PedF UK, PF UJEP,  PdF UP, PedF UHK a FP TUL stále nic.

2012-13 (8. rok výjimky): Až v 8. roce platnosti výjimky(!) byla situace o málo lepší. Některé „druhostupňové“ aprobace (Bi, D, Tv, VkZ, M, Ch, ZSV, Vv, Inf) v bakalářském studiu otevřela i pražská pedagogická fakulta. Magisterské studium pro učitele 1. stupně již nabízely všechny pedagogické fakulty. NMgr.: Oproti předchozímu roku FPE ZČU přidala do dvouoborových kombinací M, Ch a Z, PdF MU přidala ke svým kombinacím ještě D a VkZ. Stejný rozsah zachovala PedF OU (1 obor), nově PedF UK otevřela obory Inf, Bi, Tv, M, VkZ, Ch (většinou dvouoborově) a PdF UP nově otevřela obor Aj+Inf. PdF MU otevřela navíc studium Fj a do dvouoborových kombinací přidala D a VkZ.  FPE ZČU přidala nabídku M a Ch i v kombinaci s předchozími předměty. Poprvé nabízela studijní obory i PedF UK/Bi, Ch, M, VkZ, Inf, Tv (většinou dvouoborově). PF UJEP,  PedF UHK a FP TUL stále nic.

2013-14 (9. rok výjimky):  Některé „druhostupňové“ aprobace v bakalářském studiu otevřela navíc i FP TUL (Ch, M,F, Tv), PdF MU (cizí jazyky: Aj, Nj, Rj a dějepis) a FPE ZČU (M,Inf  a „Technická výchova“). Magisterské studium pro učitele 1. stupně již nabízely všechny pedagogické fakulty. NMgr.: oproti předchozímu roku došlo na PedF UK, FPE ZČU a PdF MU ke snížení nabízených oborů (někdy i razantně), PdF UP k nabízeným kombinacím přidala kombinace s pedagogikou, nově PF JČU otevřela fyziku, PdF OU zachovala svůj rozsah, PF UJEP, PedF UHK a FP TUL stále nenabízely nic.

2014-15 (10. – poslední rok výjimky): Tento rok je dle dosud platné legislativy posledním, ve kterém je možno začít povinně studovat a zároveň po 1.1. 2015 moci dál učit.  Magisterské studium pro učitele 1. stupně nabízejí všechny pedagogické fakulty. U druhostupňových aprobací to vypadá takto: PedF UK zvýšila počet dvouoborových aprobací na 8 (předměty: Bi, M, Ch, Inf a VkZ), PF JČU zůstala stále jen u VkZ, stejně jako PedF UHK u učitelství praktického vyučování, FPE ZČU přidala obor: Aj zaměřená na vzdělávání, PdF MU přidala k cizím jazykům předměty Čj, M, Př, VkZ, Hv, F, Ch, Z a ZSV. PdF UP svůj rozsah nabízeného studia v podstatě zachovala. A PF UJEP a PdF OU nenabízí „druhostupňové“ aprobace v bakalářském studiu ani letos!   NMgr.: PdF UP k nabízeným oborům přidala Z, Nj, Čj a M, PdF MU přidala obor VkZ, PF JČU zachovala F, Ped F UK nabízí jako vloni pouze Bi, M, Pg, PdF OU  nabízí předchozí studijní obory, naopak FPE ZČU se přidala k PF UJEP, PedF UHK a FP TUL a nenabízí nic!

Mimo pedagogické fakulty nabízela po celých 10 let bakalářské studium a NMgr. v KS pouze MFF UK (F+M a většinou ještě Inf.), informatiku v bakalářském studiu po celou dobu (mimo roku 2013-2014) a od roku 2011 v NMgr. ještě Aj a Nj nabízela SU Opava a několik přírodovědných aprobací (Ch, Bi, M, F, Inf) v bakalářském studiu nabízela v letech 2010-11 a 2011-12 ještě PřF OU (ale zde se patrně jedná o studium pro SŠ).

Letos všechny pedagogické fakulty nabízejí asi 55 studijních oborů, což se sice možná zdá hodně, ale když si dosadíme, že na jednotlivé obory přijímají v průměru 25 uchazečů, pak celkově v příštím roce může začít studovat cca 1400 zájemců, zahájit studium ale chce zhruba 4 tisíc uchazečů!

 

Druhou část textu, s tabulkou oborů otvíraných v kombinovaném studiu, uveřejníme koncem týdne.

ilustrační obrázek. by John Althouse Cohen (flickr.com)(CC BY-ND 2.0)

logo UN

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články