Fokus: Jakou cenu platí šanghajští žáci za první místo v PISA?

11. 12. 2013
EDUin
shanghai3_z

Zajímavosti ze světa vzdělávání, které připravilo na základě anglicky psaných zdrojů výzkumné oddělení společnosti Scio k 8. prosinci, obsahují například tato témata: Pro vynikající výsledky šanghajských žáků ve škole rodiče podplácí učitele a žáci samotní se orientují jen na výkon; aby děti výuka bavila, musí mít možnost diskutovat a ptát se, ukazuje studie; zlepšení ekonomické situace v rozvojových zemích úzce souvisí se vzdělaností místních obyvatel.

 1. I kybernetik by měl umět komunikovat 
  Velká pozornost (nejen) amerického školství je zaměřena na vzdělávání v oborech STEM (věda, technologie, inženýrství a matematika). Zvyšování počtu studentů v oborech STEM a jejich setrvání ve škole je pokládáno za rozhodující pro budoucí konkurenceschopnost ekonomiky. Současně však sílí hlasy, které zdůrazňují význam humanitních a sociálních věd pro další život studentů a celé společnosti. Humanitní vzdělávání pomáhá pochopit a ocenit různost a složitost jevů, přemýšlet o smyslu života, naučit se efektivně komunikovat a překonávat překážky. Pouze odborné technické vzdělání na úspěšnou kariéru nestačí – je třeba i vůdčích dovedností, sociální a emoční inteligence, kulturního porozumění, dovednosti přijímat strategická rozhodnutí a celkového přehledu. Většina dnešních studentů bude pracovat v průběhu života v několika různých oborech a univerzity by u nich měly pěstovat především celoživotní touhu se učit a dovednost adaptovat se na nové podmínky. Na některých univerzitách už dnes dochází ke změkčování opozice mezi „tvrdými“ a „měkkými“ dovednostmi, rozvíjí se interdisciplinární přístup, který propojuje studium humanitních a sociálně vědních oborů s obory STEM. Tato intelektuální flexibilita je dobrou přípravou pro budoucnost. Studenti by při rozhodování o studiu neměli stát před volbou buď oborů STEM, nebo humanitních, protože v životě budou potřebovat obojí (k možnostem získat práci v budoucnosti viz zde).  odkaz  
 2. Úplatky, podvádění a soutěživost, odvrácená strana úspěšného šanghajského školství
   Zástupce ředitele čínské veřejné střední školy při Tsinghua University v Pekingu komentoval pro CNN výsledky šanghajských žáků v nejnovějším šetření PISA 2012. Uvádí, že postavení na první příčce žebříčku je dosaženo za příliš vysokou cenu. Školy a třídy jsou přeplněné, ale učitelé i žáci jsou vysoce motivovaní, což je všechny pojí dohromady. Průměrný plat učitelů je okolo 10 000 juanů (1 640 US dolarů), což je v Šanghaji řadí do dobré střední třídy. Šanghajské vedení dbá na to, aby všichni žáci prospívali, financuje všechny školy stejně a propaguje partnerství slabších a dobrých škol. Ředitelé, kteří pozvednou neúspěšnou školu, se dočkají rychlého povýšení. Za vynikající výsledky šanghajských škol však rodiče platí: nikoli školné, ale uplácejí ředitele, aby přijal jejich dítě na dobrou školu, kam však nepatří podle místa bydliště, uplácejí učitele, aby dali dětem dobré známky a více se jim věnovali, platí za soukromé doučování. Studentům přináší úspěch ve škole společenské uznání a status, ale podle slov pana Jianga ničí soutěživost jejich zvídavost, kreativitu a lásku k učení. Ve školách je široce rozšířeno podvádění u zkoušek. Řada bohatých a vzdělaných čínských rodičů dává děti raději do mezinárodních škol nebo opouští zemi. Podle článku v Times Educational Supplement čelí organizátoři šetření PISA výtkám, že výsledky z Šanghaje nereprezentují celou Čínu, a slibují, že šetření v roce 2015 zahrne i další oblasti.  odkaz  
 3. Učitelé by se měli umět žákům omluvit i uznat, že učení je těžké
  Učitelka a koordinátorka vzdělávacích technologií a odborné přípravy učitelů v Pensylvánii G. Schmidt nabízí osm aspektů dobré výuky, podle kterých se řídí ve své práci: 1. spolupráce v týmu, nikoli diktatura – ptejte se žáků na jejich názor, snažte se pochopit jejich myšlení (o spolupráci jako kooperaci a kolaboraci viz zde), 2. všichni se učíme – každý žák se může naučit, záleží na učiteli, aby našel správný přístup, 3. třída je loď – učitel je jako kapitán, který loď vede, ale její plavba je výsledkem součinnosti všech, 4. učení je těžké – uznejte, že učení je těžké, a dejte žákům možnost oddechu, 5. pozitivní podpora – pozitivní přístup k problémům a podpora pomalého žáka je vždy lepší než negativní hodnocení, 6. nemít vždy pravdu – zachováte-li se nespravedlivě, je správné se žákovi omluvit, 7. vytváření kultury chování a postojů – kultura školní třídy ovlivňuje charakter žáků a jejich budoucnost, 8. učit dovednosti integrity – mravní integrita a čestnost jsou základními předpoklady pro dobrého týmového hráče, učitel by měl být příkladem.  odkaz  
 4. Vzdělání a ekonomický rozvoj jsou spojité nádoby
  Výzkumníci kolaborativního výzkumného centra Wittgenstein Centre for Demography and Global Human Capital, spojující několik výzkumných pracovišť v Rakousku včetně Rakouské akademie věd, uveřejnili studii, která přináší nový pohled na to, co ovlivňuje ekonomický vzestup rozvíjejících se zemí. Podle dosavadního obecně přijímaného názoru se ekonomická situace vylepšuje v souvislosti s klesající mírou porodnosti. Autoři studie však zjistili, že ekonomický rozvoj lze vysvětlit vzrůstající úrovní vzdělání obyvatel. Výzkumníci pracovali se statistickými modely a zkoumali potenciální příčinné vztahy mezi porodností, počtem obyvatel v pracovních vztazích a údaji o vzdělanosti. V zemích, kde klesla porodnost, ale nezvyšovala se úroveň vzdělanosti, byl ekonomický rozvoj méně výrazný než tam, kde se zvyšovala úroveň vzdělanosti obyvatel. Tyto výsledky hovoří ve prospěch investic do univerzálního vzdělávání.  odkaz 
 5. OECD navrhuje opatření pro zlepšení pracovních možností žen
  OECD zveřejnila zprávu The State of Higher Education 2013, která přináší souhrn informací a analýzy z oblasti vysokého školství v členských zemích OECD a je první takto ucelenou publikací, jež bude nadále připravována každoročně. Zpráva se zabývá financováním vysokého školství a návratností pro jednotlivce, terciárním vzděláváním a dovednostmi, očekáváním zaměstnavatelů a výsledky pilotní studie k hodnocení vzdělávacích výsledků v terciárním vzdělávání známé jako AHELO. Zpráva uvádí, že pro ženy je vysokoškolské studium přínosnější, protože plat středoškolsky vzdělané ženy je o mnoho nižší než plat středoškolsky vzdělaného muže. U vysokoškolsky vzdělané populace je nejmenší rozdíl v zaměstnanosti mužů a žen (méně než 10 % oproti 15 % u veškeré populace). Vysokoškolačky vydělávají v průměru méně než vysokoškoláci, což je způsobeno i tím, že muži převažují v technických a přírodovědných oborech, které jsou lépe placené, a ženy v oborech humanitních, zdravovědných a sociálních. Doporučení OECD směřují k lepšímu kariérnímu poradenství pro studenty, a zejména studentky tak, aby se vyrovnalo jejich zastoupení v různých oborech. OECD dále doporučuje širší opatření pro zvýšení zastoupení žen na pracovním trhu: flexibilní pracovní úvazky, dostupnost kvalitní péče o předškolní děti, mateřská a otcovská dovolená a další. odkaz   
 6. Nezájem žáků o výuku změní jen učitelé sami
  Učitelé v mnoha zemích se potýkají s nezájmem žáků o matematiku a přírodní vědy a podle výzkumu to je často způsobeno tím, že výuka je vedena rigidním způsobem, žáci dostávají pouze uzavřené otázky a nemohou diskutovat, učitelé neposkytují žákům zpětnou vazbu. Výzkumníci z Mnichovské technické univerzity ve spolupráci se Stanfordovou univerzitou proto připravili dvacetihodinové výukové video pro učitele 8. a 9. tříd německých škol, podle kterého se učitelé naučí otevřít výuku diskusi, zaujmout každého žáka a věnovat žákům individuální pozornost. Pro přípravu učitelů byly důležité zejména záznamy seminářů a skutečných učebních hodin, které učitelům pomohly analyzovat jejich postupy a naučit se uvolnit přísnou kontrolu nad postupem výuky. U žáků, jejichž učitelé používali nové postupy výuky, se zvýšil zájem o matematiku, zatímco u žáků s tradiční výukou zájem poklesl stejně jako doposud. Na základě zkušeností s průběhem profesionální přípravy plánují výzkumníci nový přístup k dalšímu vzdělávání učitelů: dlouhodobější společnou práci v malých skupinách, kdy učitelé rozebírají záznamy z hodin anebo přehrávají různé situace ve třídě.  odkaz
Zdroj: Scio.cz

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články