Kdy a jak měnit kurikulum

21. 10. 2010
EDUin

Studie, která je výsledkem odborné debaty EDUin o.p.s. a členských organizací SKAV, si neklade za cíl podat vyčerpávající vodítko k této otázce, ale upozorňuje na některé zásadní momenty, které by neměly být při plánování celého procesu opominuty.

Studii je možné získat zde.

 

Hlavní shrnutí studie:

  • Dobudovat chybějící části systému, s nimiž revize kurikula souvisí, protožejinak nebude revize úspěšná. Tzn.

– definovat cíle vzdělávání, společnou vizi – Národní program vzdělávání – a zajistitjeho legislativní přijetí na úrovni nařízení vlády,
– zavést systém podpory učitelů (standard, systém atestací, systém DVPP a systémfinancování),
– vytvořit komplexní evaluační nástroje pro hodnocení kurikula, speciálně prohodnocení vzdělávacích výsledků žáků,
– dořešit financování škol odpovídající nárokům současného kurikula,
– inovovat přípravné vzdělávání učitelů, včetně studijních programů v oblasti kurikula,vytvořit požadavky na akreditaci programů.

  • Při revizi kurikula dodržovat pravidla řízení změn. Tzn.

– postupovat od analýzy stavu, přes přípravu všech aktérů a cílových skupin nazměny a plánování změny, po její realizaci a vyhodnocení,
– pamatovat na širší kontext prováděné změny (např. nakolik byly přijaty změnypředchozí, s nimiž prováděná změna souvisí) a vyvozovat z něj důsledky proplánování a realizaci změny,
– zaměřit se na efektivní a soustavnou komunikaci s aktéry a cílovými skupinamivtaženými do změny,
– zajistit sdílení společné vize, v našem případě mezi politickou reprezentací aodborníky a posléze mezi učitelskou veřejností.

  • Zřídit nezávislou odbornou skupinu (centrální skupinu, Radu pro kurikulum čipodobný orgán), který by shromažďoval světově proškolené odborníky nakurikulum a který by garantoval celý proces revizí.
  • Zajistit transparentnost, strukturovanost a kontinuálnost celého procesu.
  • Maximálně posílit princip participativnosti všech zainteresovaných stran, nevyjímaje sociální partnery (zaměstnavatele atd.).
  • Nastavit taková opatření, která by zamezila nepromyšleným nebo účelovýmzásahům do kurikula, minimalizovat riziko lobbyingu.
  • Revize kurikula opírat o provedené analýzy, využít již provedené analýzy a zkoumání.
  • Pečlivě se věnovat mediální podpoře celého procesu a komunikaci s cílovýmiskupinami, nevyjímaje rodiče žáků, laickou veřejnost.
logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články