Obrana centrálního hodnocení maturitních prací proti zlobivým jeho utrhačům

Publikujeme obsáhlý text z Učitelských novin, v němž jeden z vedoucích hodnotitelského týmu a středoškolský učitel Jiří Kostečka obhajuje kritizovaný způsob centrálního hodnocení maturitních písemných prací. Děkujeme Učitelským novinám za svolení k publikaci.

 

Naše dílo je hotové. Doporučuji na konec naaranžovat na talíř a přítelkyni podávat s džusem. (Téma: Palačinky sladké i slané. Popis pracovního postupu)

Nevelké ruce vždy drží ukazovátko, které občas použijí i jako rákosku. Její laskavá povaha si dokáže podmanit srdce dětí. (Téma: Můj zlatý Ámos. Charakteristika učitele)

Byl jsem překvapený, moc se my tam nechtělo, ale jely jsme. Když jsme přijely kté zátočině a táta vyděl ten strom tak mu ukáply nějaké slzy, otočil se na mně, naokamžik se my podíval do očí a pak my dal obrovskou ránu. A nic jiného my neřekl. V té chvily jsem poznal, že mu nejsem lhostejný ani ve dvaceti letech a že mně má stále rád. Nepoznal jsem to jenom podle těch slz, ale hlavně podle té facky. Jsem velice rád, že mám takovyhle rodiče a nikdy bych je nevimněnil. (Téma: Podle čeho poznáte, že vás rodiče mají rádi? Úvahový text)

při delší disorientaci ohledně výběru témata jsem se rozhod, že budu uvažovat nad tím, jak my lidé poznáme lásku svých rodičů. (Téma: Podle čeho poznáte, že vás rodiče mají rádi? Úvahový text)

aji když to vypadá, že je nejhůř, tak vás rodiče mají rádi… a chcou, aby z vás něco bylo, když už je to tady, tak špatný (Téma: Podle čeho poznáte, že vás rodiče mají rádi? Úvahový text)

Koupil jsem jídlo a pití a odešel zpět k naší skupince. V tom se mi ještě chtělo na WC. A jelikož se mi to nechtělo držet celý poločas, vyrazil jsem. Při vykonávání potřeby se otočím a vedle mne stojí Tomáš „Nazdar“! zvolal jsem. Tomaš samou radostí přestal močit a šel mě obejmout. „Co ty tady říká?“ řekl. (Téma: „Svět je tuze malý a o náhody tu není nouze.“ Vypravování)

Je krásný letní den a já se rozhodla jed na výlet. (Téma je irelevantní.)

Nezačínám svou obhajobu maturitního projektu CeHOPP (centrální hodnocení písemných prací) citacemi vybranými z letošních maturitních slohů náhodou. Možná leckomu otevřou oči hned zpočátku, a lépe než jakékoli argumenty, jež budou následovat. Možná i zpochybní přesvědčení o „nečekané přísnosti“ hodnotitelů, jak ho utvořila mediální masáž nedávných dnů.

Ano: to, co kolem nové maturity rozpoutala letos média, inspirovaná kampaní společnosti EDUin, nelze nazvat jinak než štvanicí. Nenávistné výpady vůči komukoli, kdo koncepci nové maturity podporuje; dehonestování mravní integrity oponentů jen pro pouhý fakt, že externě spolupracují s Cermatem; vědomé manipulování se studenty; bombastické bulvární titulky v údajně seriózním tisku – to jsou smutné atributy letošní státní maturity z českého jazyka. Jakýsi žurnalista ji označil dokonce za strašidelnou. Toto běsnění se nezastavilo ani před základními mechanismy demokratické společnosti: média ovládli kritikové státní maturity, jen oni byli opakovaně tázáni novinami a zváni do všemožných televizních i rozhlasových pořadů; zastánci státní maturity neměli téměř vůbec šanci prezentovat veřejně své názory. Pánové T. Feřtek a O. Botlík si vyčistili svůj mediální prostor vskutku důkladně.

Útok se soustředil zejména na to, že hodnocení maturitních slohových prací bylo prováděno mimo školy. Důvod je nasnadě: taková koncepce ještě více objektivizuje maturitní evaluaci a to se leckomu velice nehodí do krámu. Jedním z hmatatelných výsledků této objektivizace je totiž fakt, že viditelně stoupne neúspěšnost maturantů ve srovnání s tím, když si „své“ studenty známkuje sama škola. Dovolím si poznamenat, že světový trend jasně spěje k modelu prvnímu, tedy k hodnocení z centra (viz např. vysoce renomovanou mezinárodní maturitu International Baccalaureate, IB).

Uvedu nejprve základní informace o projektu centrálního hodnocení maturitních písemných prací (dále CeHOPP); média o něm totiž informovala vesměs zkresleně.

Při loňském hodnocení maturitních slohů samotnými školami zjevně nefungovala jeho objektivita. Ačkoli hodnotitelé měli postupovat podle přesně stanovených kritérií, praxe vyjevila, že v plošném měřítku není patrně možné udržet si žádoucí odstup od osobního vztahu k hodnocenému ani čelit vnějším tlakům na hodnotitele ze strany některých ředitelů škol. A právě v této souvislosti vznikla vloni tolik diskutovaná lapálie s Gaussovou křivkou: v úzkém přechodovém pásmu „prospěl/neprospěl“ bylo mnoha hodnotiteli zjevně přidáváno na bodech více pracím, než by Gaussově křivce odpovídalo (viz i níže). S ohledem na tuto skutečnost a s intencí dodržovat přísnou anonymitu ve vztahu hodnocený – hodnotitel bylo rozhodnuto přesunout hodnocení a klasifikaci maturitní slohové práce ze škol do státem zřízeného evaluačního centra.1 Následovalo několikaměsíční prezenční i e-learningové školení potenciálních vedoucích hodnotitelských týmů, kteří se rekrutovali ze zkušených aprobovaných češtinářů. Z celkového počtu 31 jich prošlo náročnou certifikací 24 a ti se pak stali školiteli svých týmů. Všichni hodnotitelé byli tak vyškoleni stejně jako předtím jejich vedoucí – tedy s cílem maximálně se „zkalibrovat“, tj. naladit na stejnou hodnotitelskou vlnu, na co nejjednotnější interpretaci deskriptorů v hodnotitelské tabulce. Ta nijak dramaticky neměnila kritéria předešlého roku, jen je zjemnila a zpřesnila; např. bodová škála byla stanovena v rozmezí nikoli 0–15 b., ale 0–30b. Poté následovala kalibrační zkouška hodnotitelů. Vznikl kolektiv cca 400 certifikovaných hodnotitelů ve 24 hodnotitelských týmech, koordinovaných týmž počtem vedoucích a zastřešených jednou vedoucí hodnocení předmětu. V případě češtiny (obdobným procesem prošly i cizí jazyky) jí byla bohemistka Gabriela Baumgartnerová, středoškolská učitelka s 16letou praxí na třech typech škol, erudovaná a nesmírně výkonná. Píši o tom proto, že se tato vedoucí hodnocení předmětu stala terčem neurvalého útoku ředitelky čakovického gymnázia D. Hochmannové, jinak neúspěšné kandidátky na post vedoucí hodnotitelského týmu (že by pravý důvod tohoto výpadu?). Její lži o pedagogických zkušenostech a věku G. Baumgartnerové publikovala ochotně a bez prověření faktů společnost EDUin.

400 hodnotitelů pak v průběhu pěti týdnů opravovalo cca 86 800 písemných prací. Za značně nadsazený lze tak označit výrok ředitele známé vzdělávací instituce z televizního interview 8. 6. na ČT 24, že hodnotitel dostal na stůl čtyři sta slohových prací na večer a sekal to jako Baťa cvičky. Nikoli: na 1 hodnotitele připadalo v průměru celkem 180–300 prací a za večer hodnotil 10–15 prací.

Přecházím k jádru svého textu. Proberu postupně nejčastěji uváděné námitky vůči projektu CeHOPP a budu je uvádět na pravou míru.

Námitka 1: Hodnocení slohových prací je z podstaty věci subjektivní, kritéria hodnotící tabulky jsou měkká, k žádné jednotě hodnotitelů nelze dospět.

Komentář: Tato donekonečna omílaná teze je v lepším případě odborný omyl, v horším matení veřejnosti. Že se ho bez příslušných dodatků dopouštějí i někteří aprobovaní češtináři, je skutečně smutné. Podruhé se v tomto článku odvolám na mezinárodní maturitu IB: tam se centrálně hodnotí hned tři náročné literárněinterpretační eseje (jedna o 1200–1500 slovech, dvě zhruba o 500–850 slovech), též podle bodové škály a s přesnými deskriptory; funguje to naprosto uspokojivě. Osměluji se po havlíčkovsku vyjádřit přesvědčení, že se máme ve světě nejprve mnohému naučiti, a teprve potom se k problému vyjadřovati. Samozřejmě že hodnocení slohů bylo, je a vždy bude z podstaty věci do jisté míry subjektivní. A to má znamenat, že rezignujeme na snahu o jeho objektivizaci? Nebo že vrátíme hodnocení na školy, ačkoli tam se k subjektivitě přidává ještě emocionální prvek a je znemožněno porovnání úrovně maturantů? Právě systém bodování speciálně vyškolenými hodnotiteli, nezatíženými osobními učitelskými vazbami na hodnoceného, a to podle přesně stanovených kritérií, tuto subjektivitu minimalizuje na přijatelnou míru a umožňuje slušnou porovnatelnost výkonů pisatelů.

Není pravda, že nelze posoudit únik od tématu a od útvaru; zkušený češtinář to i ono naopak postihne velmi přesně. Jestliže se ovšem některý maturant rozčiluje nad nedostatečnou jen proto, že si spletl referát s vyprávěním či nabytí pověrčivosti s její ztrátou, pak lze připomenout, že škola má připravovat pro život: jak by se asi jednou zatvářil šéf dotyčného, kdyby ten mu místo požadované zprávy o finančních tocích firmy přinesl pozvánku na golfový turnaj? Nebo kdyby při testu z matematiky řešitel slovní úlohy zaměnil vlaky jedoucí proti sobě za vlaky jedoucí od sebe a novou úlohu pak „vysoce kreativně“ vyřešil, dostal by snad něco jiného než nedostatečnou?

EDUin navrhuje test reliability centrálního hodnocení, cituji: „Reprezentativní náhodný vzorek hodnotitelů by znovu zhodnotil tisíc náhodně vybraných studentských písemných prací tak, aby žádný z nich nehodnotil znovu práci, kterou už jednou četl. Výsledek by se srovnal s předešlým hodnocením, které by hodnotitelé neznali.“ – Nebráním se takové zkoušce. Zároveň ale navrhuji dvě jiné: 1. Nechť se rozešle tisíci necertifikovaných češtinářů několik desítek reálných slohových prací s žádostí o co nejkorektnější hodnocení podle staré známé škály 1–5. Ručím za to, že v mnoha případech se bude známka za týž sloh lišit až o tři stupně. Ručím za to proto, že jsem v minulosti tento experiment (byť v menším měřítku) provedl právě s tímto výsledkem a následně jej i popsal v odborné literatuře. 2. Nechť se rozešle dvaceti necertifikovaným češtinářům a dvaceti certifikovaným vedoucím hodnotitelských týmů několik desítek reálných slohových prací s žádostí o hodnocení na maturitní škále 0–30 bodů. Jsem si jist, že shoda druhé skupiny bude natolik vyšší – dramaticky vyšší – že umlčí každého pochybovače.

Námitka 2: V hodnoticím formuláři chybí slovní komentář u prací nad 11 bodů a nejsou k dispozici papírové podoby prací s opravami a komentáři hodnotitelů, takže maturant při případném odvolání neví, co hodnotitele k danému obodování (resp. k bodovým srážkám) vedlo. Hodnocení maturitních slohů je nepřezkoumatelné, a tudíž protiústavní.

Komentář: K tomuto závěru došla známá česká právnička, oslovená EDUinem, cit. z tohoto webu:

Pro správní řízení a správní rozhodování platí totéž, co platí pro všechna rozhodnutí, aby byla zákonná ve smyslu dodržení čl. 6 odst. 1 Úmluvy o lidských právech a svobodách, tedy dodržení práva na spravedlivý proces. Totiž že každé rozhodnutí musí být PŘEZKOUMATELNÉ. Pokud přezkoumatelné není, je PROTIÚSTAVNÍ. To tedy znamená, že nejen to rozhodnutí, se kterým maturant nesouhlasí, ale KAŽDÉ rozhodnutí, které bylo učiněno tímto způsobem, je protiústavní. Podle mého názoru je zřejmé, že opravená písemná práce musí být PŘÍLOHOU protokolu.

Právnička zřejmě vycházela z nepochopitelného výroku P. Zeleného, že opravené slohové práce nejsou k dispozici v papírové podobě. Jsou. Hodnotitelé je posílali Cermatu zpět Českou poštou; před hodnocením dostali jasný pokyn, že mají během oprav perem označit textové pozice, v nichž vidí problém, tak aby mohli při eventuálním odvolání strhnuté body zdůvodnit. Nebyla předepsána přesná forma „červených škrtů“, ale to není nutné: podtrhnutá slova ve větě Vrah oběšoval svou oběť, která vydávala smrtelný chrapot spolu se značkou „2B“ (kritérium lexikální úrovně) dávají jasný signál, že hodnotitel vytýká pisateli chybu ve slovesném vidu a záměnu slova chrapot za náležité chropot.

Nemohu – možná trochu škodolibě – nepoznamenat, že podle dedukcí oné právničky není přezkoumatelné rozhodnutí maturitní komise v případě ústní zkoušky, neboť při její současné podobě nikdo na světě neprokáže, jak přesně probíhala a co zkoušený a examinátoři řekli či neřekli. Že si této protiústavnosti dosud nikdo nevšiml…2

Pokud jde o slovní komentář: Je pravda, že se přičiňoval pouze k pracím, které byly ohodnoceny jako nedostatečné (0–11 b.). Není to ideální, ale při počtu hodnotitelů by komentář ke každé práci byl nad jejich časové možnosti; ostatně do značné míry jej suplují udělené body v jednotlivých kritériích, neboť slovní popis k nim uvádí hodnoticí tabulka. Jiná věc je kvalita některých komentářů. Musím souhlasit, že tu a tam formulace hodnotitelů skutečně nebyly nejpovedenější, ale i zde šlo o selhání jednotlivců, nikoli systému: smysluplná pravidla tu byla stanovena v metodickém materiálu, navíc vedoucí hodnotitelského týmu opakovaně na nutnost precizního zdůvodnění nedostatečné v mailech upozorňovala. Pokud je tedy pravda, jak tvrdí média, že jistý hodnotitel napsal, že v recenzi je „poze převiprávěn děj knihy“, je to na vrácení diplomu češtináře. Takové „experty“ opravdu hájit nehodlám.

Námitka 3: Hodnotitelé byli nuceni proti své vůli přehodnocovat „kritické“ práce v rozmezí 11–12 bodů a bylo jim vyhrožováno finanční sankcí, pokud nepůjdou u dvanáctibodových dolů, aby vyhověli „předem naplánovanému“ scénáři Cermatu.

Komentář: Tímto tvrzením se vedoucí hodnotitelských týmů cítí natolik poškozeni na své osobní i profesní integritě, že nejeden z nich zvažuje právní kroky vůči autorům této nehoráznosti.

Jaká je skutečnost? V loňském hodnocení na školách ukázala již zmíněná Gaussova křivka viditelný „zub“ mezi nejvyšším počtem bodů pásma „neprošel“ a nejmenším počtem bodů pásma „prošel“. Přitom výroků „prošel“ bylo výrazně více, než by to odpovídalo normálnímu průběhu křivky. Nejpravděpodobnějším, s jistotou hraničícím vysvětlením je, že hodnotitelé kýžený jeden bod k udělení dostatečné někde „vyškrábali“, lhostejno zda to bodové škále odpovídalo, či nikoli. Je snad pochopitelné, že si Cermat hlídal, aby se něco podobného nestalo znovu. Jistě, letošní hodnotitelé absolutně neznali jméno, pohlaví ani jméno školy pisatele, ale určitá, lidsky pochopitelná účast s osudem maturanta, byť anonymního, se může projevit i při centrálním hodnocení. Mohu osvědčit, že se vedoucím hodnotitelských týmů dostalo od vedoucí hodnocení předmětu pouze a jedině informace v tomto smyslu. Žádné vyhrožování finanční sankcí v souvislosti s přehodnocováním prací kolem 11 bodů nepadlo. Smluvní hrozba tohoto druhu se vznášela nad hodnotiteli jedině v případě, že neohodnotí práce ve stanoveném termínu nebo budou hodnotit celkově tak nekvalitně, že počet nařízených korekcí – lhostejno v kterém bodovém pásmu!! – přesáhne únosnou mez.

Manipulace T. Feřteka v této oblasti dosáhla bez nadsázky obludných rozměrů, když na svém blogu3 uvedl z kontextu vytržené části velmi dlouhého mailu zaslaného vedoucí hodnocení předmětu vedoucím týmů a pak je interpretoval málem jako zločinné konání. Teprve rozhořčené ohlasy z diskuse pod tímto textem a upozornění (patrně od některého z vedoucích týmů), že Feřtek inkriminovaný mail nepřípustně krátil a jeho smysl tak vědomě pokřivil k nepoznání, přinutily autora blogu zveřejnit jej celý. A ejhle, co se neukázalo: ani slovo o vyhrožování finanční sankcí ohledně pásma 11–12 b.; naopak jasný pokyn držet se přesně stanovené bodové škály a hodnotit co nejpečlivěji; explicitní vysvětlení, že eventuální uplatnění smluvní sankce se týká kvality hodnocení všech prací, bez ohledu na bodové pásmo srovnejte:

Rozhodně nechci říkat, abychom kosili bez rozmyslu vše, co nám padne do ruky. ALE – opírejme se skutečně o škálu, jestli je PP skutečně slabá a hodnocení máme opřené o škálu, nehledejme mermomocí bod navíc! Tyto hraniční PP raději konzultujme – mezi sebou, s námi.

[…] Kvůli výše uvedenému problému jsem zvolila nový postup kontroly: stále kontrolujeme všechny PP na nulu i pod cut off, dále si vyfiltruji pásmo 12-14 a kontroluji, zda hodnocení odpovídá – vždy několik PP od každého. Pokračuji v dalších pásmech a namátkou zde sporadicky vybírám PP, které si oboduji.

[…] PP, které musí být přehodnoceny, odeberu a přiřadím je sobě. Tím se automaticky přiřadí můj počet bodů a komentář ke konkrétní PP. HODNOTITELÉ O SVÉ PP NEPŘIJDOU, BUDOU JE TEDY MÍT ZAPLACENÉ, PLATBA TĚCHTO PP NEJDE ZA MNOU!!!

[…] Pokud se přehodnocení bude týkat u určitého hodnotitele několika PP, nevidím v tom problém. Ale pokud nastanou případy, kdy budu muset opravovat x PP u někoho konkrétního, pak PP odeberu bez náhrady, bez ohledu na to, zda mají vše ohodnocené. Pokud někdo hodnotí tak, že za něj většinu PP musím znovu přehodnotit, pak nebude placen za nekvalitně odvedenou práci – to je zřejmé zde jako kdekoli jinde, i v jiném oboru. Věřím ale, že k těmto případům docházet nebude, většina lidí hodnotí velmi zodpovědně.

Námitka 4: Opravování trvalo neúnosně dlouho.

Komentář: Naprosto ne. Podle maturitní vyhlášky bylo třeba dodat školám výsledky hodnocení maturitních slohů do 3 pracovních dnů ode dne skončení ústních maturit na škole. Bezpečně se to zvládlo. Naposled zde odkáži na mezinárodní maturitu IB: Závěrečné eseje se tam píší zhruba v polovině května, vyhodnocení přichází na školy kolem 10. července. Zahraniční univerzity o tom vědí, udělují tzv. podmínečné přijetí a po otevření obálek ho podle výsledku kandidáta buď potvrdí, nebo zruší. Jak prosté. Jen v Česku se musí z každého komára vyrobit dromedár. Bez kritizování čehokoli a nadávání na cokoli by náš národ zřejmě ztratil smysl své existence.

Námitka 5: Cermat měnil, a to i zpětně, kritéria hodnocení již během rozběhnuté akce.

Komentář: Ano, stalo se, ovšem s cílem maturantům prospět: Vedoucí hodnotitelských týmů začínali posílat signály, že hodnotitelé dávají nuly v kritériu 1B (naplnění předepsaného slohového útvaru) všem pracím, jejichž autoři zpracovali téma č. 6 základní úrovně, kde zadaným útvarem byla zpráva o festivalu fotografie, celé v budoucím čase, tj. jako oznámení. I když je smutné, že někteří češtináři tyto v praxi silně frekventované útvary řádně neprobrali, bylo rozhodnuto vydat pokyn hodnotitelům, aby takové slohové práce sice v kritériu 1B penalizovali, ale pouštěli dále, pokud vykazují alespoň náznak rysů zprávy. Na místě by totiž bylo skutečně udělení 0 bodů, což u kritéria 1B (a též 1A – nedodržení tématu) znamená nedostatečnou. Důvodem této tolerance byla zejména skutečnost, že jde o první rok centrálního hodnocení a že tu v nejednom případě nemusel být na vině pisatel. Pak ovšem logicky bylo nutno zpětně prověřit všechny tyto práce.

To už zní podstatně jinak než hysterický křik, který kolem této záležitosti někteří kritikové spustili, není-liž pravda?

Blížím se k závěru. Ještě předtím však dovolte malý myšlenkový konstrukt o tom, proč se letos kolem státní maturity spustilo šílenství ještě mnohokrát intenzivnější než vloni. Bude to variace na téma cui bono. Samozřejmě – ryze hypotetická:

Je jasné, že státní organizace organizující a řídící maturitní zkoušku ujídá na trhu testování značnou část koláče. Ti, kdo ji chtějí vytlačit a dostat se na její místo, tedy nejprve zaútočí na didaktický test (stalo se vloni), aby dokázali, že státní organizace jej není schopna připravit. V té době jim naprosto nevadí hodnocení maturitních slohů na školách, protože na to nemělo centrum téměř žádný vliv. Situace se ovšem podstatně mění ve chvíli, kdy stát bere do své gesce i tuto oblast. Vzniká nebezpečí, že jím pověřená organizace se udrží a koláč nevydá. Je tedy třeba tvrdě nabrat na rohy tuto oblast, a to jakýmikoli prostředky (stalo se letos). Přitom se za pomoci osobních vazeb a kontaktů obsadí všechny myslitelné sdělovací prostředky, aby ti, kdo státní projekt hájí, neměli šanci veřejně vystoupit. Využije se i skutečnosti, že proti projektu centrálního hodnocení maturitních slohů budou jistě protestovat nejen neúspěšní studenti, ale i ti češtináři a češtinářky, kteří navzdory schváleným pedagogickým dokumentům učí stále postaru a nehodlají na tom nic měnit. Spojenci kritiků státní maturity se stanou v diskusích i takoví učitelé – a těch bude velmi mnoho –, kteří jsou absolutně poctiví a nanejvýš erudovaní, avšak žijí v zajetí představ o „kreativních, originálních, tvůrčích“ slozích, jejichž mladé tvůrce nová koncepce „svazuje v rozletu“; bohužel zapomínají, že střední škola připravuje své absolventy pro další studia či přímou profesní praxi – a že tam budou v 99 % případů muset tvořit texty možná méně vznešené, zato věcně příslušné, myšlenkově konzistentní, jazykově správné a stylově funkční. (I tak: kreativním pisatelům nabízí nová maturita nejméně dva útvary na základní úrovni, totiž vyprávění a úvahu, a řadu dalších na úrovni vyšší.)

Následuje kampaň jmenovitě dehonestující obhájce nové maturity.

Dílo se daří. Cesta k privatizaci státní maturity je volná.

Okamžitě po odeslání prvních výsledků hodnocení maturitních slohů zněly republikou pečlivě naaranžované, demagogické výzvy studentům: „poškodili vás, jsou neobjektivní, jedničkář přece nemůže dostat ze slohu čtyřku!, stěžujte si.“ Ani jednou podstatně realističtější „řada z vás neumí v devatenácti letech dát dohromady pořádnou českou větu, nemáte ponětí, co je funkční styl a slohový útvar, pletete si vyprávění s primitivním sledem banalit typu nasedl jsem opilý na motorku, naboural jsem a (podle míry krvelačnosti pisatele) zmrzačil jsem / navždy upoutal na vozýk / zabyl krásnou spolujeskyni.

Jistě, chápu rozčarování maturantů i jejich rodičů z neúspěchu – viz příspěvek jedné matky na webu EDUin:

Jediná zkouška v podobě slohu z ČJ chyběla dceři k úspěšnému zakončení/ ovšem nějaký profesionální magor se rozhodl, že se mu práce prostě nelíbí ani na dostatečnou tedy za 4 / – zítra měl být den D – předávání maturitního vysvědčení, prázdniny, nástup na školu a další plány – nic z toho není … vše je pryč … nikomu nepřeji něco takového zažít a snažit se alespoň částečně zachránit – bohužel to není možné. ŠOK , který tyto děti zažijí nikdo nemůže smazat . Těmto lidem je to úplně jedno – splnili to co se po nich chtělo, dostali za to někdo více někdo méně a to je celé – morálka a lidství – to už tyto in vyvolené fakt nezajímá.).

Ten „magor“, vážená paní, svým hodnocením hlídal gramotnost národa. Citovaný příspěvek je bohužel příznačný pro celou naši společnost: vlastní neúspěch se svaluje na kdekoho a kdeco jiného. A pozor – maturita je tu přece od toho, aby se žákovi dala! A bez ohledu na jeho výkon, jinak se examinátor či hodnotitel proviňuje proti samému lidství!4

Ano, nebyli jsme v posledních padesáti letech zvyklí na to, že by u maturity mohla propadnout až šestina celého maturitního ročníku. Pokud přehodnocení písemné práce dcery zmíněné stěžovatelky nedostatečnou potvrdí, nelze než oběma vzkázat, že se dívka měla lépe učit a na maturitní sloh pořádně trénovat. Napsat slohovou práci v základní úrovni alespoň na 12 bodů by mělo být v silách i hodně podprůměrného středoškoláka, byl-li náležitě poučen a vzdělán (a ovšem se i sám poctivě připravoval). Mimochodem – i 15bodová práce je ještě hodně slabým textem…

Samozřejmě nelze vyloučit, jako v žádné lidské činnosti, omyl, byť kromě hodnotitele viděl zejména kritické práce i vedoucí hodnotitelského týmu a vedoucí hodnocení předmětu; nicméně pro případ i trojnásobného selhání lidského faktoru je tu ještě institut odvolání. Ať někdo tvrdí, že tohle tu bylo v minulém maturitním modelu. Ani náhodou!

Jak ovšem dopadnou odvolání, bude-li o nich rozhodováno lidmi, kteří školením CeHOPP vůbec neprošli, metodiku hodnocení neznají a v současné napjaté atmosféře nenajdou odvahu pojmenovat neakceptovatelný maturitní text pravým jménem, to si lze dobře představit. A tak samozřejmě přibude další „argument“, jak špatně se v Cermatu hodnotilo.

Všechno zlé je ale pro něco dobré. Já využiji této kauzy k tomu, abych své studenty poučil o nezměřitelné moci dnešních médií, která mohou skutečně stvořit virtuální paralelní realitu, beztrestně lhát, přimět ústavního činitele k odvolání toho či onoho vedoucího pracovníka, zpovykat neinformovanou veřejnost, zmanipulovat mladé lidi, nedovolit oponentům, aby se vyjádřili.

Výňatky z podivných slohových kreací některých letošních maturantů jsem svůj článek začal, podobnými ukázkami jej i skončím. Až na tu poslední to věru není veselé čtení:

Vstala jsem ráno z postele a vyšlápla jsem levou nohou z postele a pak jsem se zvedla z postele, ale to jsem neměla dělat.

co je Rodičovská láska? To je první otázka, kterou si musíme položit a odpovědět na ni. Rodičovská láska je vztah mezi dvěmy lidmy. Teďkom mám na mysli vztah mezi otcem a synem nebo matkou a dcerou. Vzniká už při prvním pohledu matky na dítě. Každý rodič si své dítě zamiluje a nebere ohled na to jestli je slepé nebo hluché, bohužel i to se v dnešní době stává.

Když jsem jel v pátek do Prahy se podívat za svím bratrancem, abych se podíval jak si zařídil nový dům.

Taťka se bojí, jak každý otec o svou dceru. A to hlavně, aby se mi jiný kluk, nebo mně fyzicky tak psychicky neublížil.

Paní učitelka má zdánlivě malá ústa, ale má ji dost velkou na to, aby na nás mohla křičet.

Opět nevěříte svým očím, kolegové a kolegyně vyučující? Tak prosím prozřete.

Strašidelná není koncepce centrálního hodnocení maturitních slohů.

Strašidelná, ba příšerná je úroveň jazykových znalostí a stylistických dovedností dvou třetin naší středoškolské populace. To mohu osvědčit jako člověk, který prostudoval nejméně 600 letošních maturitních prací.

Odpůrci centrálního hodnocení maturitních slohů si mohou poblahopřát k tomu, že zlikvidovali jediný účinný faktor, který tuto situaci mohl postupně, ale viditelně měnit k lepšímu. Tak, jak se to už dlouho děje v civilizovaném světě.5 Do něj ovšem máme ještě hodně, hodně daleko…

Autor PhDr. Jiří Kostečka, Ph.D. je vedoucím jednoho z 24 hodnotitelských týmů projektu CeHOPP

 


 

1) Hlásím se k tomu, že jsem tento krok spoluinicioval svými odbornými články. Vycházel jsem přitom i ze zkušeností s mezinárodní maturitou International Baccalaureate, k níž v tomto příspěvku vícekrát odkazuji.

 

2) Znovu a znovu navrhuji posílení objektivity a přezkoumatelnosti ústní zkoušky nahráváním každého výstupu na audiomédium a uchováváním nahrávky ve školním archivu až do promlčení zákonné lhůty k odvolání.

 

3) Viz http://fertek.blog.respekt.ihned.cz/c1-56086630, 9. 6. 2012)

 

4) Naštěstí ne všichni ztratili soudnost – srov. i další příspěvek v téže diskusi: „Chápu rozhořčení matky – ale jak ví, že práce její dcery na tu pětku nebyla – telepatie, nebo si ji byla ve škole přečíst a sama ji zhodnotila? Pokud ne – tak její reakce znamená jediné – nikomu nelze dát pětku, protože mu to komplikuje život…“

 

5) V okamžiku, kdy jde tento text do tisku, se vysoce postavení politikové vyjadřují pro radikální změnu maturitního modelu. V cizině velmi obdobné fungují zcela uspokojivě – mimo jiné i proto, že dostaly 10 let na to, aby se usadily.

 

Připojit se sOdebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
224 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Pavel Holásek
Pavel Holásek
10 years ago

No, je hezké, že autor vybírá z těch děsivých perel; úroveň vyjadřování studentstva je opravdu nevalná. Předpokládám tedy, že když řada výborných studentů skončila s pětkou, autoři oněch výroků byli hodnocení tak asi známkou devět mínus …

Nikdo přece neříká, že takové vyjadřování nemá být po zásluze hodnoceno nízko. Má – a dělali to i češtináři na školách. Ale najednou se přijde s koherencemi a kohezemi a komunikační situací … a do stejného pytle jsou k propadlíkům přihozeni i žáci, vyjadřující se nesrovnatelně lépe.

Ivana Babková
Ivana Babková
10 years ago

Děkuji za uveřejnění tohoto textu. Autorovy argumenty jsou velmi přesvědčivé, ale pořád vidím zásadní problém v tom, že na SŠ je přijímáno hodně líných a méně nadaných dětí, které „studiem proskočí jako šašek obručí a nic na nich neulpí“ (už nevím, kde jsem tuto formulaci viděla). Ředitelé škol nemají zájem na tom se jich zbavit, neboť na ně dostanou dotaci. Je trochu ne fair, vzbudit v takových studentech očekávání, že maturitu mohou mít, tolerovat jejich neschopnost a poněkud alibisticky čekat, jak se poperou s maturitou. Tady nutně selhává systém, což tvrdí i hlavy moudřejší, než je ta moje.

matka
matka
10 years ago

To vám asi dalo práci vybrat zrovna tyto práce. Fakt by mne zajímalo, kolik prácí z těch 4300 je takových! Nikdo tady nechce maturitu zadarmo a pro každého! V žádném případě! My, co se ozýváme a snažíme se bránit svoje děti, máme v rukách práce uplně jiné !!!! Chápete konečně? Kolikrát jsem tady napsala, že nechci špinit hodnotitele, nechci, ale nevěřím a věřit nebudu, že všichni z vás posuzovali práce s nejlepším vědomím a svědomím. Pokud by to tak bylo, nedopadlo by to tak jak dopadlo! Kdyby, i kdyby těch nespravedlivě odstřelených prací byla polovina, tak jsme v právu a… Více »

David Greger
10 years ago

Dobrý den, v mnohém s panem Kostečkou souhlasím, Stejně však jak vyčítá kritikům hodnocení slohových prací jednostrannost i jeho příspěvek je více méně jen apologetikou či obhajobou správnosti nastavení systému CeHOPP. Já vidím pravdu někde napůl. Mělo hodnocení CeHOPP nějakou pilotní fázi nebo jelo hned naostro se všemi důsledky pro žáky a studenty? Proč nebyli pro každou práci dva hodnotitelé, nebyl by to lepší systém? Kolik by asi musela přečíst prací vedoucí předmětu a v jakém čase? Opravdu studenti věděli dopředu, jak přísně bude hodnoceno kritérium dodržení útvaru a tématu a že při nedodržení už se další kritéria nebudou hodnotit?… Více »

matka
matka
10 years ago

Já bych také nebyla pro zrušení slohovek- proč by ale nemohly být jen součástí celé známky z čj? To ale vůbec neznamená, že by se měl opakovat letošek, ale práce by měly být v každém případě hodnoceny jinak , nejlépe učiteli čj- vždyt ty děti učí,proč májí mít důvěru učit, ale né hodnotit? Neříkejte mi, že pisatelé těch perel uspěli ve všech částech maturitní zkoušky. A ještě se musím zastat Eduin!!! Když jsme bezmocní a v slzách po přečtení posudku a kopie PP hledali nějakou pomoc, radu, tak moje první cesta vedla na novamaturita.cz , tam ale nebylo vůůůůůůůůůbec nic!!!!!!!!!!!… Více »

Stanislav Zajíček
Stanislav Zajíček
10 years ago

Konečně jasno! Za vše zlé kolem letošní maturity může skupina spolčenců vedená Feřtekem a Botlíkem, jež ovládla média a uspořádala hon a lynč, aby mohla posléze snadno zprivatizovat maturitu (předpokládám, že si již prozíravě zakoupila vedle ministra školství také většinu poslanců parlamentu). A tak hrozí nebezpečí, že se tato z rukou moudrých a uvážlivých hospodářů zastupujících stát dostane do područí soukromého kapitálu. Je mi líto, že se pan Kostečka nevyjadřuje k věcným námitkám právě např. Oldřicha Botlíka, jak je můžeme číst na těchto eduinských stránkách (vím, je to matematik, a s těmi se bohemisté nebaví, když jde o jejich věc).… Více »

Lenka Dohnalová
Lenka Dohnalová
10 years ago

Dobrý večer, ráda bych reagovala na text pana doktora Kostečky. Jelikož jsem své názory již mnohokrát prezentovala na jiných místech diskuze, budu velmi stručná. Předesílám, že jsem aprobovaná češtinářka. Nevím, zda je to smutné – jak glosuje pan doktor – ale s hodnocením maturitních slohových prací nesouhlasím. Důvodů je několik: 1/Snaha tzv. objektivně hodnotit slohové útvary uměleckého stylu je pro mě chimérou technokratů. Umění se nikdy neopíralo jen o racionální poznání. Naopak. Je osobité, kreativní, své. Nutně zde tedy máme položku, jež je objektivně nehodnotitelná. Naopak můžu hodnotit chyby gramatické, tvaroslovné, syntaktické, problémy vyjadřování v lexikální oblasti. Pokud si však… Více »

Lenka Dohnalová
Lenka Dohnalová
10 years ago

Ještě omluva, je tak nějak pozdě k ránu :-) po kantorsky hektickém týdnu.Omlouvám se za překlepy, osamocené uvozovky a panu Orwellovi musím přidat ještě jedno „l“. Někdy člověk příliš spěchá a pak za stejné chyby soudí druhé… Lenka Dohnalová-Mlynářová

babu
babu
10 years ago

Paní Dohnalová-Mlynářová, díky. S Vaším stanoviskem se zcela ztotožňuji.

Veronika Valíková
Veronika Valíková
10 years ago

Pane Gregore:
„Stejně však jak vyčítá kritikům hodnocení slohových prací jednostrannost i jeho příspěvek je více méně jen apologetikou či obhajobou správnosti nastavení systému CeHOPP.“ ???

Pane Kostečko, až zjistíte, kdo mnou maipuluje, dám Vám jedničku ze čtenářské gramotnosti.

Proti současné podobě státní maturity protestuji proto, ŽE TAK NECHCI UČIT!

Veronika Valíková
Veronika Valíková
10 years ago

Sorry, manipuluje.

David Greger
10 years ago

Paní Valíková, chtěl jsem říct, že jednou z výtek pana Kostečky vůči kritikům je snaha vše shodit a maturitu pošpinit. Jeho příspěvek mi zase přijde na opačném pólu škály – snahu za každou cenu hodnocení slohovek, jak proběhlo, obhájit. Chybí mi v jeho textu kritické zhodnocení chyb v nastavení systému hodnocení slohovek, chybí mi u autora skutečně odstup. Na druhou stranu jsem za jeho text rád, neb nic není černobílé a v lecčems má pravdu. Jen by jeho text vyzněl jako skutečně odborný, kdyby přiznal i řadu chyb (nikoliv individuálních hodnotitelů, ale systémových). Taky chápu, že se mi to píše… Více »

Lenka Dohnalová
Lenka Dohnalová
10 years ago

Paní Valíková, ještě jednu poznámku směrem k Vaší osobě. Jsem ráda, že Váš hlas je slyšet.Moc si ho vážím a ztotožňuji se s ním. Je to hlas kantora- praktika, který se studenty tvoří, pomáhá jim a má je rád. Pro mě je to hlas zdravého rozumu, který tak nějak ze školství již dávno odkráčel :-) Zdravím z Moravy, z Olomouce a doufám, že příští rok bude líp.Nechci se podílet na systému, který ubližuje našim dětem…Jsem za to, aby se studenti uměli správně a kultivovaně vyjadřovat; řešením velmi složité situace však není formální systém hodnocení letošních slohových prací. Už staří Řekové… Více »

Simona Janíková
Simona Janíková
10 years ago

Všem, kteří nesouhlasí s hodnocením slohových prací z češtiny: http://www.petice24.com/petice_proti_hodnoceni_pisemnych_maturitnich_praci_z_etiny

rodič
rodič
10 years ago

Smutný na celé věci je fakt, že většina odborníků i úředníků přiznala, že dnešní model maturit byl omyl, který je potřeba změnit. Například sloh bude možná příště vrácen k ohodnocení školám, což je dle mého názoru správné. Přesto nikdo neudělal rázné rozhodnutí ohledně problematického hodnocení letošního slohu. Nechávají několik tisíc studentů měsíce v bezmocnosti. Jak asi bude spravedlivé vůči současným studentům (myslím všem, i těm úspěšným), když minulé ročníky a budoucí také, budou mít sloh hodnocený od pedagogů ze škol, oproti úřednickému a neadresnému hodnotiteli. Tento ročník byl, jak se zdá, již obětován pro pokusy. Kvalitněji práci jistě opraví kantor,… Více »

matka
matka
10 years ago

Já si také myslím, že nejlepší, a konec konců i nejlevnějí oprava tého hrozné chyby, by byla známku zprůměrovat. Ano, matematika se vyřešila hned, ale dalších 4000 neuspěšných pokusných studentů v PP bude jednoduše hozeno přes palubu!!!!

Je to hnus velebnosti!

Doufám, že se aspon dočkáme mimo zvežejněných kusu neprošlých prací také zveřejněním prací uspěšných- byla bych velice ráda !!!!!

Jan Zdeněk
Jan Zdeněk
10 years ago

Děkuji p. Kostečkovi za přehledný komentář, k nečemu bych se ještě vyjádřil. a) Přenesení hodnocení SP zpět do škol je v současné době (rodičovsky i politicky) žádoucí, protože se sníží počet neúspěšných, ale nejsem si jist, že se zvýší objektivita. b) Nebylo by od věci zvřejnit jak práce kvalitní (oceňované na 21 – 30 bodů), tak i práce nevyhovující (řekněmě do 15 bodů), protože by národ žasl, co jsou teenageři schopni napsat. Co uvedl výše p. Kostečka skutečně není to nejhorší. Na kdejakém blogu jsou uvedeny práce (často oprávněně) poškozených, ale proč se nezveřejní práce těch (a myslím většiny neúspěšných)… Více »

Lenka Dohnalová
Lenka Dohnalová
10 years ago

Vážený pane,
dovoluji si nesouhlasit. Nechci, aby mí studenti naplňovali jakási „očekávání“, to už tady bylo! Jedině svoboda myšlení dává vzniknout přesahům…Z Vaší argumentace „přes to jede vlak“ mi není úplně dobře…Pokud nám zase půjde více o formu než o obsah, který ještě navíc budeme diktovat, dopadneme špatně.Dovoluji si připomenout slavnou scénu z filmu The Wall, kde ze školní instituce vycházejí prefabrikovaná stvoření.
Myslím si, že mnozí hodnotitelé odvedli práci dobrou, avšak systém je špatně nastaven. O to zde kráčí! Nezastávám se studentů, kteří píší nekultivovaně a s chybami, ale toto není řešení.
Lenka Dohnalová-Mlynářová, učitelka ČJL na gymnáziu

Marek Žák
Marek Žák
10 years ago

V průmyslové výrobě občas dochází k následující situaci: Hlavní technolog zavádí nový výrobní postup. Na konci linky mu kontrola kvality začne vyřazovat značně velké množství vadných kusů, v tomto případě desetkrát tolik, než předtím. Rozezlený majitel firmy hledá příčiny. Zjistí, že technologie se kouše. Technici taky hlásí, že některé vyřazené kusy nejsou zmetky, že podle kvalitativních měřítek odpovídají. Šéf zuří: „Co to má bejt ?!?“. Technolog s kontrolou kvality dostanou kartáč. To se ví, že se jim to nelíbí a mají milion řečí, že výrobní postup je o.k., výstupní kontrola taky maká dobře. Šéf na to: „Konec vymlouvání! Linku koukejte… Více »

matka
matka
10 years ago

Vážený pane Žák,
moc hezky napsané!

Václav Adamec
Václav Adamec
10 years ago

Řeší se tu odborná problematika – (ne)objektivita hodnocení PP. Ale jak už autor článku správně naznačil: který politik odsouhlasí maturitní zkoušku, u níž kolem 15% žáků propadne? Vždyť ti žáci (už) jsou jeho potencionální voliči – a stejně tak jejich rodiče (možná by bylo lepší napsat „a jejich rodiče především“). Divíme se tedy mediální masáži při řešení de facto politického problému? Dejte poslancům napsat jednodušší úroveň PP a garantuji vám, že oněch cca 15% (ne-li víc) propadne. Oni totiž i hloupí lidé mají své hloupé zástupce :) Zatím je pro mne ministr Fiala dostatečně silným arbitrem, kterému se snad podaří… Více »

Monna
Monna
10 years ago

Dobrý den, k této obborné diskusi bych ráda přidala subjektivní pohled rodiče. Můj syn dobře zvládnul celou maturitu až na zmiňovaný sloh. Protože znám jeho slohové práce, které psal celé čtyři roky na střední škole (a byly spíše průměrné, hodnocené známkou 3) předpokládala jsem, že maturitní sloh prostě zpackal. Jeli jsme se synem společně do školy, nechali si předložit jeho slohovou práci a společně s ředitelkou školy a češtinářkou dumali nad tím, proč byla jeho slohová práce hodnocena málo body. A tady musím nesouhlasit s panem Kostečkou. Nevíme proč můj syn ze slohu neprospěl. Učitelka češtiny konstatovala, že podle jejího… Více »

Radka
Radka
10 years ago

Milá Monno, jsme na tom stejně, jen my už víme, že nám nevyšlo ani odvolání. Dcera ani její učitelka neví proč je práce nedostatečná a hlavně neví jakou udělala chybu. Bojím se, že to dopadne úplně stejně v září.

Monna
Monna
10 years ago

Radko, děkuji za odpověď. Prosím můžete mi popsat jak vypadá odpověď na odvolání ? jsou tam nějaké konkrétní argumenty ? Je k zamítnutí odvolání přiložena i oprvená slohová práce ?

matka
matka
10 years ago

Milá Monno,Radko a další , měla bych ještě jeden nápad, my tedy na odvolání ještě také čekáme-naději sice opět ztrácíme, ale bojovat nepřestanu. Pokud máte kopie písemných prací- my jí máme, myslela jsem, že bychom mohli potom poprosit Eduin a ty kopie písemné práce tady i s hodnocením zveřejnit- až po opravných zkouškách samozřejmě, nechceme ještě víc ublížit našim dětem, kdyby si na nich chtěl ještě někdo v září smlsnout. Uráží mne, jak si je pan autor PhDr. Jiří Kostečka, Ph.D. jistý, že je v rukách nemáme a jen slepě hájíme hrozné práce našich dětí, které si tu nedostatečnou 100… Více »

Radka
Radka
10 years ago

Odpověď na odvolání je poslána z krajského úřadu bez opravené slohové práce, zdůvodnění jednou větou. Teď momentálně ji u sebe nemám, ale myslím, že tam je, že nesplnila dané téma, nebo něco takového. Z její třídy nenapsalo dokonce 6 dětí slohovou práci (jinak všichni udělali všechny didaktické testy i slohy z cizích jazyků) a odvolání vyšlo pouze jednomu. Tak držím pěsti ať dopadnete dobře.

Monna
Monna
10 years ago

Dobrý večer, znovu jsem si přečetla článek pana Kostečky a doslova mě nadzvedl ze židle odstavec: „A právě v této souvislosti vznikla vloni tolik diskutovaná lapálie s Gaussovou křivkou: v úzkém přechodovém pásmu „prospěl/neprospěl“ bylo mnoha hodnotiteli zjevně přidáváno na bodech více pracím, než by Gaussově křivce odpovídalo (viz i níže). “ Z čeho pan Kostečka vychází ? Četl si všechny loňské slohové práce ? Takže pokud to dobře chápu, mělo by hodnocení slohových prací odpovídat Gaussově křivce bez ohledu na kvalitu prací ? To je stejné, jako bychom spravedlivost při soudních rozhodováních odvozovali od Gaussovy křivky a soudy by… Více »

Jan Zdeněk
Jan Zdeněk
10 years ago

K p. Dohnalové asi toto: tím očekáváním jsem myslel poskytnout žákům stejnou výchozí pozici jako hodnotitelům (vše v rámci „stávajícího“ systému hodnocení). Ano, bylo by to jisté škatulkování, ale snad ku prospěchu věci. Nikomu nechci upírat svobodu myšlení, ale sklouzne-li žák např. od úvahy k pouhému vypravování či od zprávy k oznámení, spokojíme se např. s tabulkově daným snížením hodnocení na 1 bod, aby nedostal nulu? Škoda, že nejde udělat statistiku, kolik z neúspěšných maturantů ze slohu mělo práci skutečně hodnou odvolání a kolik napsalo práci hodnou 2. stupně ZŠ. Opět apeluji na důkladné seznámení středoškoláků se systémem hodnocení, byť… Více »

Lenka Dohnalová
Lenka Dohnalová
10 years ago

Milý pane Zdeňku, jsem ráda, že jste mi odpověděl. Rozumím Vám :-) Vaše snaha je poctivá – seznámit studenty férově se systémem hodnocení. Jen kráčí o to, jestli má onen systém smysl:-). Pokusím se logicky argumentovat v rámci Vámi napsaného textu…Nelze sklouznout od úvahy k pouhému vypravování; to je tak diametrálně a archetypálně odlišné, že jsem přesvědčena o tom, že ani podprůměrný žák tohleto nemůže zkazit. Vypravování je součastí dětství každého z nás, je přirozenou součástí lidské kultury. Lidé si odpradávna předávali příběhy…Úvaha je zase součástí dětského „proč“… Pokud své žáky rozumně vedeme, není těžké se ptát… Horší situace nastává… Více »

Lenka Dohnalová
Lenka Dohnalová
10 years ago

Ještě ke konkrétním případům studentů, kteří neprospěli…Jak mám rozumět tomu, že studenti, kteří nezvládli maturitní slohovou práci, neví, v čem pochybili? To je vrcholně nepedagogické! Jak mají své nedostatky opravit? Komenský by se asi divil…Chci učit děti, tzn. opakovaným vysvětlováním a procvičováním ukazovat, kde dělají chybu, aby ji mohly opravit. Je to srozumitelné ?
Lenka Dohnalová-Mlynářová

Tamáš N.
Tamáš N.
10 years ago

Paní Monno, chápu Vaše rozhořčení a doufám, že odvolání Vašemu synovi vyjde. I mně názory pana Kostečky připadají poněkud akademicky „zatuhlé“. Ale Váš postoj ke Gaussově křivce pokládám za nesprávný, dokonce by se mohl (obrazně řečeno) obrátit proti Vám. Jenom lehce naznačím. Existuje spousta jevů, a schopnosti studentů vyjádřené známkami mezi ně patří, které se prostě tou prokletou křivkou řídí – a lze to i empiricky ověřit. Pokud loňské známky ze slohů vykazovaly nápadně velký skok mezi 11 a 12 body, tak to určitě svědčí o tom, že je něco špatně. Ale nemusí nutně znamenat, že hodnotitelé slohů svým vlastním… Více »

Tomáš N.
Tomáš N.
10 years ago

… samozřejmě Tomáš. Už bych měl jít spát.

Behemot
Behemot
10 years ago

Paní Dohnalová, jste-li nespokojena se systémem, který hodnotí téma, útvar, gramatiku, slovní zásobu, syntax, soudržnost a logičnost, pak by mě zajímalo, podle čeho (jak) hodnotíte slohy Vy. Při vší úctě doufám, že nepůjde o dojmologii typu „já prostě poznám, kdy je text dobrý“. Dále nemohu naprosto souhlasit s Vaším tvrzením, že „Nelze sklouznout od úvahy k pouhému vypravování“. Lze a děje se to, navzdory Vašemu přesvědčení o opaku. A bývá to velmi často důsledek toho zde tolik opěvovaného „psaní srdcem“. Podcením nebo vypustím invenční fázi a hravě se odchýlím od tématu nebo útvaru. Nemyslím na jeho znaky, třeba u úvahy… Více »

Simona Janíková
Simona Janíková
10 years ago

Jako kdyby v tomto státě již nebylo dost zla, podvodů, zlodějen, tunelů, závisti, … Ještě se k tomu nakonec přidá skupina těch, která by měla být k dětem nejblíž, tedy učitelů. Momentálně veledůležitých hodnotitelů Cermatu. Naše děti po ukončení střední školy jsou pak okamžitě vrženy do reality dnešních dnů, začínající zrůdným ohodnocením slohových prací. Možnost odvolání žádná (odvolání nevyřizuje totiž nezávislý orgán, jen si Cermat hájí svou pozici). A ministr školství? Konstatuje chyby, nelidskost, složitost, svolává komisi. Správně, chce napravit chyby. Ale co ti, kterých se to právě týká? O nich e nezmiňuje, doslova je hází přes palubu. Nastává rozčarování,… Více »

rodič
rodič
10 years ago

Nezlobte se, budu trochu extrémní. Přečtěte si veškeré připomínky k maturitám, publikované názory na jejich systém, myslím starý i současný. S tím spojenou životní potřebu vlastnit možnost jednotného srovnání studentů a škol. K tomuto cíli byla zneužita matematika a čeština. Maturitní vzdělání je požadováno v mnoha oborech. V praxi ovšem nikoho nezajímá, mimo pokračování na VŠ, co dostal z matiky nebo češtiny. Srovnání úrovně studentů by určitě mělo probíhat, ale ne prostřednictvím maturit. Takže například zdravotní sestra vynikající v praxi, v nemocnici by byla pro pacienty jednička, dnes nemá ukončené vzdělání kvůli matice nebo slohu. Perfektní programátor, kterému ČJ dělá… Více »

rodič
rodič
10 years ago

Omlouvám se za překlepy, mám po noční, předposlední věta bude znít následně.
Mladí lidé po letošní maturitě předmět český jazyk nesou ještě více v nelibosti.

Jiří Kostečka
Jiří Kostečka
10 years ago

„Uráží mne, jak si je pan autor PhDr. Jiří Kostečka, Ph.D. jistý, že je v rukách nemáme a jen slepě hájíme hrozné práce našich dětí, které si tu nedostatečnou 100 % zaslouží. Zdravím všechny- kdo s námi cítí.“ (matka) Nehodlám do eduinské diskuse zasahovat, pokud se někdo opět neuchýlí k vysloveným lžím nebo dehonestacím. Zde jde o druhý případ, proto reaguji. Já jsem, paní pisatelko, externí spolupracovník Cermatu a na rozhodování o osudu papírové podoby opravených písemných prací absolutně nemám vliv, stejně jako další vedoucí týmů či hodnotitelé. V rozporu s Vaší narážkou osobně nevidím naprosto nic nepřístojného na tom,… Více »

Václav Adamec
Václav Adamec
10 years ago

-> „Rodič“: Mylí roďyčy, y programátořy musý umnět komunykovat s okolňým svjetem! Co je totiž v lidské společnosti důležitější než jazyk? Vždyť bez jazyka a písma by se lidská společnost nikdy nikam nedostala. A když někdo napíše práci, ve které chybí čárky a shody Po+Př jsou úplně mimo, sami těžko dohledáme význam toho, co onen dotyčný chtěl vůbec říct. A takový člověk by imho prostě neměl dostat maturitu. Vždyť jsou tu ještě výuční listy – problém je spíše v naší společnosti, která bazíruje na titulech atd., jakoby středoškolské vzdělání bez maturity znamenalo, že dotyčný je méněcenný člověk. Možná Vás to… Více »

Tomáš N.
Tomáš N.
10 years ago

Pane Kostečko, Vašeho přístupu k maximální transparentnosti si velmi vážím. V poslední větě Vašeho diskusního příspěvku ale lehce naznačujete, že je studentům nadržováno i při ústních zkouškách. A možná máte i pravdu. Proč tedy CERMAT neudělá to nejjednodušší, co každého napadne? Proč nezveřejní třeba jenom grafy četností bodových ohodnocení u těch ústních zkoušek? Vždyť by to všem oponentům okamžitě zavřelo ústa a pomohlo by to zklidnit situaci (oponenty nemám na mysli některé zhrzené rodiče, kteří budou bojovat i kdyby všechna i/y byla naopak a recept na palačinky byl polemikou). Rád bych Vás poprosil o reakci přesto, že nelžu a nijak… Více »

Marek Žák
Marek Žák
10 years ago

Vážení pedagogové, i všichni ostatní, kterých se to týká, Kupte si nový automobil, kterému občas vynechají stěrače. Kupte si kuchyňský nůž, u kterého najdete na ostří zoubky. Svět se nezboří, vždyť to jsou maličkosti? Auto jezdí, nůž řeže? Nebo to půjdete reklamovat, protože se jedná o vady zřejmé? Kupte si sadu šroubováků a po rozbalení zjistíte, že místo osmi kusů jich tam je sedm. No a co, pořád je to sada? Nebo to půjdete reklamovat, protože…? Při reklamaci se dozvíte, že výrobci utvořili komisi, která se bude zabývat všemi aspekty, pečlivě prodiskutuje všechny výrobní kroky a má za úkol zabezpečit,… Více »

Marek Žák
Marek Žák
10 years ago

Poslední věta prvního odstavce v mám předchozím příspěvku má končit otazníkem. „Poděkovali byste,….úspěšnému…?

matka
matka
10 years ago

Jiří Kostečka Nemůžete si být jistý tím ….a sám jste to také napsal …. . !!!!Pokud hodnotitel postupoval podle pokynů, nenajde se tam ovšem nic tajemného, pouze na okraji poznámky 2A, 3B apod. ..POKUD HODNOTITEL POSTUPOVAL….. tím si právě nemůže být nikdo z nás jistý a bylo by dobré nám ty opravené PP zveřejnit-pokud po přečtení pár vět práce, hodnotitel posoudil, že je to mimo téma, jiný utvar, málo bodů ( pro něho třeba ano, pro někoho jiného třeba ne-tím jsme se ujistili posudkem několika učitelů) zda práce byla dohodnocena celá-myslím tí, že nebyla hned odsunuta s nedostatečnou a dalo… Více »

Lenka Dohnalová
Lenka Dohnalová
10 years ago

Vážený pane, jehož jméno neznám :-) Děkuji za Vaši reakci.V mnoha ohledech s Vámi souhlasím. Skutečně pracuji s talentovanými studenty, takže danou problematiku zcela přirozeně vnímám z jistého úhlu pohledu. Taktéž stoprocentně souhlasím s Vaším tvrzením, že je potřeba studenty naučit vyjadřovat se adekvátně situaci. Se systémem jsem opravdu nespokojena – a to z důvodů, které jsem již předesílala na jiných místech diskuze. Nejsem příznivec jakékoliv dojmologie, naopak, hodnotím-li slohovou práci, vždy se nesmírně trápím, abych byla co možná nejobjektivnější. Co tedy můžu? Hodnotit chyby gramatické, morfologické, syntaktické, mohu posoudit logičnost a soudržnost textu. S tím vším souhlasím a takto… Více »

Lenka Dohnalová
Lenka Dohnalová
10 years ago

Ještě malý dovětek…Věřte mi, netroufla bych si kritizovat,kdybych neměla možnost konkrétní práce číst a zhlédnout protokol jejich hodnocení. Věřte, že jsme nad takovou jednou slohovkou stáli v němém údivu čtyři kantoři a nebyli jsme schopni porozumět hodnocení ani v těch „nejobjektivnějších“ oblastech. Hodnocení práci totiž výrazně poškozovalo. Kometář žádný. Neříkám, že bychom se s kolegy stoprocentně shodli na stejném počtu bodů, ale spojovalo nás jedno – s výší přidělených bodů jsme absolutně nemohli souhlasit. To byl exces. A to není ojedinělý případ. Pokud se toto stane v případě, kdy se rozhoduje o životě mladého člověka, pak je správná jediná odpověď… Více »

Veronika FValíková
Veronika FValíková
10 years ago

Zdravím paní Dohnalovou, a zcela souhlasím. Objektivní známkování slohů je i moje noční můra. Když mě sloh okouzlí či zaujme, dávám jedničku. Když je průměrný, dvojku. A když pokulhává, bývá to trojka. Čtyřka je výjimečná a pětku jsem dala letos poprvé v sekundě. Je to jako s psychiatrickou diagnózou. Nezkušený psychiatr střílí rychle a od boku, ten zkušenější je opatrný – ví, že máloco je jednoznačné. A že musí každého pacienta vnímat jako individualitu. Pokud nám centrální školitelé centrálních hodnotitelů říkají, že jejich systém dovede všechny jim podřízené osoby k jednotnému způsobu myšlení, vnímání a hodnocení, jímá mě hrůza. PS:… Více »

Veronika Valíková
Veronika Valíková
10 years ago

Zdravím paní Dohnalovou. Také mám problémy se známkováním slohů.

Je to jako s psychiatrickou diagnózou. Nezkušený psychiatr střílí rychle a od boku, zkušený bývá opatrnější. Každý pacient je individualita.

Pokud nám centrální školitelé centrálních hodnotitelů říkají, že jejich systém dovede všechny opravovatele individuálních výpovědí k jednotnému vnímání i hodnocení, jímá mě hrůza.

PS: Také občas píšu rozumem, ale když ho trošku vypnu, píšu lépe.

Pavla Malinková
Pavla Malinková
10 years ago

Malá útěcha pro studenty – zkuste se podívat na stránky jednotlivých fakult. Zjistila jsem, že některé školy začaly brát v úvahu i přijetí studentů maturujících v září :-).

Monna
Monna
10 years ago

Tak si čtu komentáře na těchto stránkách a souhlasím s jednou maminkou, která psala že jim odvolání nevyšlo a jde shánět někoho, kdo by doučil syna přes prázniny slohu. Nejlépe hodnotitele CERMATU. Nevíte o někom, kdo by odnaučil mého syna myslet a naučil ho napsat slohou práci, která by se vešla do tabulek CERMATU ?

Jiří Kostečka
Jiří Kostečka
10 years ago

Dobře, pane Tomáši (i další diskutující), budu reagovat, jen poznamenám, že jste patrně nečetl některé příspěvky při loňském honu na zastánce státní maturity; od té doby mě přešla chuť vystupovat právě zde v debatách. Ale na slušné otázky se sluší dát slušnou odpověď. Pokusím se tedy najednou zareagovat na všechny zásadní problémy, které se v této diskusi nastolily, bude to trochu delší. Začnu tím, že řada nedorozumění vyplývá z neznalosti toho, co se při hodnocení skutečně dělo, a také z hrubých dezinformací, mimo jiné na tomto webu. Leccos objasňuji na České škole, můžete nakouknout i tam. 1. Znovu potvrzuji, že… Více »

Marek Žák
Marek Žák
10 years ago

Měl jsem v úmyslu výrazně omezit svou virtuální přítomnost na těchto stránkách. Ale nedá mi to. Pan Kostečka odhaduje čas, potřebný na opravu jedné práce „zajetým“ hodnotitelem, na 7 minut. Nikdo prý však nemohl očekávat hodnotitelský zázrak. Takže od 400 dlouholetých a zkušených bohemistů, kteří prošli půlročním školením, hodnotili stovky reálných slohovek a absolvovali tvrdou certifikační zkoušku, se dle jeho vlastních slov nedal očekávat žádný zázrak. Všechny nuly a naprostou většinu prací mezi 2-12 body prý viděl vedoucí týmu a většinu nedostatečných ještě překontrolovávala vedoucí předmětu. Ale nedal se od nich očekávat nějaký zázrak. Je prý přece třeba připustit možnost… Více »