Odpověď premiéra Nečase na otevřený dopis k plošnému testování

21. 1. 2011
EDUin
premier_odpoved_1

Vážený pane Slejško,

náměty, které uvádíte ve svém otevřeném dopise „Plošné testování zabrání zkvalitnění výuky“, považuji za významné nejen pro odbornou diskuzi, ale zejména pro nastavení celého systému zjišťování kvality vzdělávání žáků základních i středních škol. Nutnost zlepšení výsledků regionálního školství vnímám jako velmi naléhavou.

Na základě podkladů, které jsem si vyžádal z věcně příslušného Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Vám sděluji následující.

Nedávno zveřejněné výsledky mezinárodního projektu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj PISA (ale předtím také obdobné šetření TIMMS) znovu ukázaly, jaké závažné nedostatky trápí vzdělávací systém v České republice. Dynamika poklesu úrovně vzdělanosti žáků je znepokojující. Současně je také znepokojující, že se dosud Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nemůže ve svých názorech na školský systém opřít o výsledky šetření z domácích zdrojů. V neposlední řadě také považuji za nutné navrátit maturitní zkoušce věrohodnost a vážnost.

Ujišťuji vás, že vláda podpoří všechna podnětná opatření, která zlepší kvalitu a efektivitu vzdělávání v základních a středních školách, aby Česká republika byla schopna konkurovat ostatním vyspělým státům nejen v mezinárodním srovnání výsledků vzdělávání, ale zejména v přípravě pro praktický život a uplatnitelnost absolventů škol na trhu práce, a to i v mezinárodním měřítku. Náměty uvedenými v otevřeném dopise směřující k přípravě diagnostických nástrojů pro zjišťování úrovně vědomostí a dovedností žáků s cílem sledovat jejich pokrok, vymezit standardy vzdělávání v základním vzdělávání nebo vytvoření systému individuální podpory pro ty žáky, kteří takovou pomoc potřebují, se již Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zabývá. Je třeba také vzít v úvahu, že zjišťování výsledků vzdělávání např. testováním je v řadě vyspělých zemí běžnou součástí vzdělávacího procesu a účelně nastavené parametry tohoto testování mohou mít pro zlepšení výkonnosti škol významný efekt. Za klíčovou považuji poskytnout školám zpětnou vazbu o efektivitě jejich práce, kterou jim plošné výsledky mohou dát; v případě maturitní zkoušky také pak mohou ukázat splnění určité meze požadavků na vzdělání, kterého má v daných oblastech maturant dosáhnout.

Je však zřejmé, že jen testování není všelékem na problémy, které v současné době školství trápí. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je proto připraveno vést dialog a podpořit smysluplná opatření, která umožní školám zlepšit své vzdělávací výsledky – zlepšit přípravu učitelů v pregraduálním dalším vzdělávání, doplnit rámcové vzdělávací programy o výkonové standardy, nebo podpořit vznik systému, aby i žáci, kteří zatím z různých důvodů nedosahují běžných standardů, byli schopni se jim alespoň přiblížit.

Vážený pane Slejško, posílení odpovědnosti škol za své výsledky je důležitý počin ke zlepšení situace ve vzdělávacím systému České republiky. Je zřejmé, že zjišťování úrovně vzdělanosti musí být doprovázeno kroky, které zajistí objektivitu, věrohodnost a transparentnost celého procesu.

Se srdečným pozdravem,

Petr Nečas v.r.

Náhled originálu dopisu:

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemy články