Otevřený dopis poslankyním a poslancům PSP ČR, aby podpořili otevřené vzdělávání v hlasování o novele autorského zákona

30. 11. 2016
EDUin
6660029185_5b91317901_z

Praha, 30. listopadu 2016

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

jménem Aliance pro otevřené vzdělávání a společnosti EDUin Vás chceme požádat o podporu při následujícím hlasování sněmovny o takzvaném autorském zákoně.

Dosud nejsou závazky o zpřístupnění všeho, co bylo vytvořené za veřejné peníze, dostatečně naplňovány. V oblasti vzdělávání nejsou naplňovány tyto s tématem související dokumenty:
Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 (SDV)

  1. Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2016 až 2018,
  • poměrně slabé ambice  pro oblast vzdělávání jsou pro realizaci akčního plánu artikulovány v následném návrhu Národní strategie Otevřeného přístupu ČR k vědeckým informacím na léta 2017–2020 . Ta je v tuto chvíli ve vnějším připomínkovém řízení (připomínky Aliance otevřeného vzdělávání k Národní strategii najdete zde.) a bohužel ani tyto dva dokumenty nezajišťují pro oblast vzdělávání možnost, aby vše, co bylo podpořeno z veřejných prostředků, bylo též dostupné veřejnosti.

Všechny tyto výše uvedené nedostatky pro oblast vzdělávání (a další taktéž i mimo oblast vzdělávání) má potenciál systémově vyřešit předložený pozměňovací návrh č. K1 poslance Vladimíra Koníčka k autorskému zákonu. Pokud souhlasíte s tím, aby vzdělávací materiály vytvořené za veřejné peníze byly využitelné i pro výuku a vzdělávání, podpořte prosím pozměňovací návrh č. K1. Konkrétní text pozměňovacího návrhu najdete níže v tomto dopise.

Vážená paní poslankyně, Vážený pane poslanče, pomozte díky svému uvážlivému hlasování podpořit využívání děl vytvořených z veřejných prostředků pro vzdělávací účely, a především ve prospěch veřejného zájmu.

Zdeněk Slejška, ředitel společnosti EDUin

Tamara Kováčová, EDUin, koordinátorka projektu Otevřené vzdělávání, EDUin

Michal Kaderka, EDUin, Podpora Aliance Otevřeného vzdělávání

 

Konkrétní znění pozměňovacího návrhu k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Pozměňovací návrh poslance Koníčka č. K1 http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=7&ct=724&ct1=6 konkrétně zní takto:

K1. V Čl. I se za dosavadní bod 4. se vkládají nové bod 5. a 6., které znějí:

„5. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který včetně nadpisu zní:

㤠3a

Autorská práva k dílům placeným z veřejných prostředků

Pokud byl vznik díla financován plně z veřejných prostředků, zajistí poskytovatel veřejných prostředků nejpozději ke dni uzavření smlouvy, souhlas nositele práv umožňující veřejnosti volné užití díla po celou dobu trvání majetkových práv k dílu, nestanoví-li zvláštní zákon jinak a nejde-li o dílo výtvarné, dílo architektonické vyjádřené stavbou nebo dílo urbanistické. U děl financovaných pouze z části platí věta první přiměřeně. Podrobnosti stanoví vláda nařízením.“.

  1. V § 74, 78, 82, 86 a § 94 odst. 1 se před slovo „§4” vkládají slova „§3a,”.”.

Následující body se přečíslují.

Starší tiskové zprávy Aliance a články k tématu najdete ZDE.

Aliance pro otevřené vzdělávání vznikla na podzim 2015 s cílem podpořit rozvoj otevřených vzdělávacích zdrojů.

Hlavními zájmy Aliance pro otevřené vzdělávání jsou:

  • propagace vytváření postupů, metodik, znalostí a vzdělávacích materiálů mezi vzdělavateli a také vzdělávanými,
  • sledování a napomáhání naplňování cílů vládou schválených strategií a jiných dokumentů, které podporují otevřené a digitální vzdělávání,
  • prosazování podmínky, aby všechny učební materiály, které byly vytvořeny s přispěním veřejným zdrojů respektovaly “universal design” (design pro všechny),
  • možnost volně nakládat s výstupy, které jsou financované z veřejných zdrojů, pokud to nenarušuje duševní a průmyslová práva,
  • prosazování principů otevřeného vzdělávání do politik České republiky a Evropské unie.

Podmínkou členství v Alianci pro otevřené vzdělávání je signace Charty pro otevřené vzdělávání.

Více informací naleznete na www.otevrenevzdelavani.cz

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články