Špatné nejsou maturity, ale znalosti, říká češtinář

Publikujeme rozhovor z aktuálně.cz, v němž češtinář a spolupracovník Cermatu Josef Soukal obhajuje jejich dosavadní podobu. Některé jeho výroky jsou věcně přinejmenším sporné, přesto jde o zajímavý příspěvek do maturitní debaty a komentář k práci ministerské komise, která má navrhnout podobu příští maturity. Původní text i s fotografiemi a diskusí najdete ZDE, diskusní příspěvky autora pod texty na webu eduin.cz najdete například ZDE a ZDE.

 

Praha – V tažení státních maturit zatroubil nový ministr školství Petr Fiala na ústup z dobytých, avšak nejistých pozic. V médiích i „všelidových“ diskusích převládá kritický názor na státní maturity: je to paskvil, chudáci studenti, no a tihle centrální hodnotitelé slohovek a nedostatečné ze slohových zkoušek, tak to už je vůbec vrchol. Redakce Aktuálně.cz vám přináší rozhovor, kde zaznívají zcela protichůdné názory: Ano, státní maturity zatím provázejí chyby, ale v úhrnu jde o užitečný projekt, jenž vnáší do hodnocení více objektivity, spravedlnosti, směřuje výuku češtiny k práci s textem a přibližuje Česko mezinárodním standardům. Je ovšem mnohem jednodušší nadávat třeba na centrální hodnotitele slohových prací, než si přiznat vlastní nedostatky, jejichž příčiny tkví někdy i v nepříliš kvalitní výuce. Tak by se v kostce daly shrnout názory Josefa Soukala z rozhovoru pro internetový deník Aktuálně.cz. Josef Soukal je učitelem češtiny, od roku 1995 působí na pražském Gymnáziu Ústavní. Je autorem řady čítanek a učebnic literatury pro základní a střední školy. Spolupracuje s CERMATem, zejména jako autor a revizor pracovních listů. Píše články pro časopis Český jazyk a literatura, je členem jeho redakční rady.

 

Aktuálně.cz:  O vás je známo, že na rozdíl od zdá se většinového názoru studentů a učitelů státní maturity z češtiny v jejich stávající podobě obhajujete. Můžete zmínit hlavní důvody?

Nevím, zda jde o názor většinový, ale je pravda, že tak je prezentován médii či některými mediálně známými jedinci. 
Státní model preferuji z důvodů obecných i odborných. Do výsledků maturity vnáší výrazně vyšší míru objektivity, chcete-li spravedlnosti, tedy usiluje o záruku, že za stejný výkon je maturant hodnocen stejně, ať zkoušku skládá ve Vrchlabí, v Písku nebo v Novém Jičíně.  Zároveň zohledňuje celé spektrum učiva předmětu český jazyk a literatura, jinými slovy vede češtináře k tomu, aby se v odpovídající míře věnovali i výuce slohu a jazyka. Většina z nich totiž dosud neúměrně preferuje literaturu. Ovlivňuje výuku literatury tím, že přesouvá důraz z memorování literárněhistorických fakt na konkrétní literární dílo, směřuje učitele a studenty k četbě. Jsou tu i další důvody, přidám alespoň to, že konvenuje s mezinárodním trendem. Například u nejrozšířenější a zahraničními vysokými školami nejrespektovanější maturity IB je centrální hodnocení esejů naprostou samozřejmostí, o níž se vůbec nedebatuje.

 

Hodnocení slohovek na školách bývalo „cinknuté“ A.cz:  Ano, asi nejvíce kritizovanou částí státní maturity vedle příliš těžké vyšší úrovně matematiky byla centrální oprava slohových prací. Má podle vás ještě nějaké pozitivum kromě respektování mezinárodního trendu?

Obecně je naprosto namístě, jednotná kritéria vycházející z mezinárodních standardů a sladění hodnotitelů nikdo soudný nemůže nepodpořit. Obzvláště když ani odpůrci státní maturity nepopírají, že při opravách slohů na školách dochází k tlakům na vyučující a že hodnocení písemek bylo dříve z valné části „cinknuté“. Ovšem s ohledem na razantnost změny měl být Cermat při zavádění mnohem citlivější vůči učitelům. Vyskytly se i další problémy, procento omylů centrálních hodnotitelů (odhadem 3 – 5 procent) mělo být výrazně nižší, i když chyby byly napraveny při odvolání.

 

Nadávat na hodnotitele je snazší, než si přiznat vlastní chybu A.cz: Sloh byl vůbec velmi konfliktním místem státních maturit. Nezdá se vám tolik nedostatečných právě kvůli slohové práci příliš? Co říkáte nedostatečným za výbornou „slohovku“, která se ovšem zcela přesně netrefila do zadaného slohového útvaru?

Předesílám, že jsem nebyl hodnotitelem, nicméně jsem se o hodnocení písemných prací hodně zajímal a „kalibroval“ se s několika hodnotiteli na slohovkách svých vlastních studentů.  Neudělovaly se nedostatečné za slohy, které se „zcela přesně netrefily do zadaného slohového útvaru“: v takových případech se body v prvním kritériu pouze srážely, avšak práce se pouštěly do dalšího hodnocení. Pokud v kritériu 1B skutečně práce neprošla, šlo nikoli „o ne zcela přesné trefení“, nýbrž o naprosto flagrantní porušení zadaného slohového útvaru. Úplně stejné to bylo při hodnocení kritéria 1A – dodržení tématu. Slohovky ukázaly, jak špatné jsou vyjadřovací schopnosti části dnešních středoškoláků. V některých případech se ale studenti stali „obětí“ těch, kteří je měli na maturitu připravit, a to obětí naprosto zbytečnou. V horkých diskusích o státních maturitách mi chybí dostatek sebereflexe. Mnohem jednodušší je nadávat na hodnotitele, než si připustit, že jsem se skutečně nedržel zadání, popřípadě že vlastně nevím, jak správně vypadá daný slohový útvar, třeba i proto, že mě to můj učitel zapomněl naučit. Přitom už vloni se mělo na školách hodnotit podle letošních kritérií centrálních hodnotitelů. Čili ze strany kantorů stačilo žáky pořádně seznámit s kritérii hodnocení a nezanedbávat výuku slohu.

 

A.cz: Učíte řadu let na gymnáziu, zkoušíte u maturit a opravujete slohové práce. Jaká je vaše osobní zkušenost?

Nyní učím septimu a sextu a v obou třídách zkouším hodnotit slohové práce podle maturitního vzoru. V semináři si studenti vyzkoušeli i obodovat svého spolužáka a sami sebe podle platných kritérií hodnocení. Moje zkušenost? V první fázi studenti práce většinou nadhodnocují, někdy výrazně, a také navzdory upozorněním z mé strany podceňují nutnost dodržet téma a útvar. Teprve pohled na „nulu“ v kolonce hodnocení je pro ně dostatečnou a většinou rychle akceptovanou zkušeností; bohužel mnohem výmluvnější než moje vysvětlování, že umět se vyjádřit k věci a adekvátní formou je podstatné pro jejich budoucí profesní život a vyjadřovací kulturu, nikoli pro Cermat.

 

O češtině rozhodovala komise bez češtinářů A.cz:  Jenže nový ministr školství Petr Fiala a jeho komise již rozhodli, že se hodnocení slohovek přesune zpět do gesce češtinářů na škole. Co na to říkáte?

Pokud to skutečně bude znamenat návrat k předchozímu stavu, tak se s tímhle rozhodnutím nemohu ztotožnit. Snad bylo možné vrátit slohovky do škol a zavést kontrolní centrální hodnocení například každé páté či šesté práce, s možností kontrolu při vysoké chybovosti rozšířit. Mimo jiné by se tím vyřešila možnost nahlédnutí do opravené práce. Učitelům by zůstala zodpovědnost a ukázalo by se, jak s ní naloží. Jen pro zajímavost, v komisi nebyl jediný praktikující středoškolský češtinář. Udivilo mě, proč tam chyběl třeba Jiří Kostečka. Je to autor respektovaných středoškolských učebnic, má bohaté zkušenosti z mezinárodních testovacích programů, mimo jiné je certifikovaným hodnotitelem úloh PISA, na něž se odvolávají i odpůrci centrálního hodnocení slohů. Krom toho má třicetiletou praxi gymnaziálního učitele a působí jako didaktik češtiny na vysokých školách.

 

A.cz:  Nicméně u slohové zkoušky má zůstat centrální zadání a metodika. Je to dost, či málo na to, aby výsledky slohovek na školách snesly srovnání?

To záleží na tom, jak jednotné toto zadání a metodika budou a na tom, nakolik bude mít centrum kontrolní pravomoc skutečně neakceptovatelné slohy neuznat.

 

A.cz: Předpokládám, že nebudete souhlasit ani se zrušením dvou verzí obtížnosti státní maturity.  Je to podle vás špatně?

Ano, je to špatně, dokud u nás bude tak velký rozdíl mezi studenty středních škol. Část studentů, zejména gymnazistů, se bude takové maturitě smát. Maturita také úplně ztratí smysl z hlediska náročnějších vysokoškolských oborů.

 

A.cz:  Celkově bylo letos podáno 6942 stížností, z toho 4237 právě na maturitu z češtiny. Nejvíce maturantů přitom ztroskotalo na matematice. Čím si to vysvětlujete?

Tím, co se kolem slohových prací z češtiny dělo. Cermat, přesněji jeho bývalý ředitel, má bohužel značný podíl na zmatku rodičů a studentů. Tohoto zmatku okamžitě využili zavilí oponenti státní maturity, jimž poskytují oporu stránky organizace EDUin, věnující se problematice vzdělávání, a rozšířili představu, že hodnocení písemek je „zpackané“ a že za skutečně zpackané písemky nemohou v první řadě studenti či jejich příprava, ale jedině a pouze Cermat. Tuto představu převzala i „seriózní“ média (nevím, zda spíše z neschopnosti dobrat se objektivních informací, nebo ze snahy najít „téma“, skandál) a ta ovlivnila veřejné mínění.  Jiné názory jako by neexistovaly, odborníky byli jen ti, kteří maturitu kritizovali. Mimochodem, protimaturitní kampaň byla často vedena bez argumentů (třeba údajnou pochybenost hodnotících kritérií nikdo neprokázal, přesto byla často zmiňována) a provázena  ranami pod pás.

 

A.cz: Například?

Například právě na stránkách EDUinu šíří pochybné informace neúspěšná kandidátka na vedoucí jedné z hodnotících skupin a mimo jiné citují z interní komunikace mezi hodnotiteli, ovšem s úmyslnými vynechávkami naprosto měnícími smysl sdělení. Nebo jistý mediálně známý kritik státní maturity na základě vlastní nepřesné interpretace jedné z testových úloh neváhal srovnávat působení státní maturity s vyvoláváním protiromských nálad na Břeclavsku a zastánce státní maturity pozurážel neuvěřitelným a ničím nepodloženým tvrzením, že státní maturitu uvítali hlavně špatní učitelé. Podle něj jim měl strach žáků z neúspěchu u centralizované zkoušky zajistit autoritu, kterou nejspíš stejně nikdy neměli. Není divu, že spoustu učitelů takovéto útoky zcela znechutily.

 

Už teď přinesly státní maturity hodně pozitivního A.cz: Co podle vás dva ročníky státní maturity českému školství reálně přinesly?

Přes všechny chyby při jejich realizaci, to, co jsem uváděl v odpovědi na první otázku – tedy vyšší míru objektivity, spravedlnosti či v případě češtiny omezení neproduktivního memorování a větší pozornost výuce jazyka a slohu. Dále přinesly sice klopotnou a vášněmi zmítanou, ale nesmírně užitečnou diskusi o obsahu a cílech výuky, o možnostech a způsobu hodnocení. Například mnoho češtinářů vám dnes přizná, že se začali zabývat otázkami, které si dříve nepokládali, že je nový maturitní model obohatil o řadu zkušeností a dal jim chuť a odvahu zkoušet něco nového, zajímavějšího. To považuju za zcela konkrétní, byť navenek neviditelný a finančně nevyčíslitelný přínos.

 

A.cz: Jaké podle vás budou státní maturity, které má pro období po roce 2014 navrhnout ministerská komise?

Jsem spíše skeptický. Komise je nevyrovnaná, názorově zjevně dosti jednostranná. Jeden z jejích členů přímo napsal cosi v tom smyslu, že ji považuje nikoli za skupinu odborníků, ale zúčastněných. Maturitní zkoušku je přitom nutné posuzovat v širších souvislostech, dát na hlasy skutečných expertů. A mělo by se více dbát na šíři názorového spektra a ještě víc na hodnotu a způsob argumentace. V tuto chvíli mě jako učitele nastávajících maturantů nejvíce zajímá podoba prováděcí vyhlášky k maturitě pro příští dva roky. V diskusích se objevilo několik zajímavých návrhů jak zadání a metodiku písemné i ústní zkoušky vylepšit, například zvýšení časové dotace a rozsahu písemné práce, sám se zasazuji o uvolnění pravidel pro tvorbu pracovních listů. Byl bych velmi rád, kdyby se do vyhlášky promítly. I kvůli těm, kteří se dosud s myšlenkou státní maturity neztotožnili.

 

Připojit se sOdebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
116 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Josef Soukal
Josef Soukal
10 years ago

Malý komentář ke vstupnímu komentářI:
„Přinejmenším sporná“ je většina eduinovských výroků k nové maturitě.

Ondřej Hausenblas
10 years ago

Diskutéři se dokážou shodit především tím, když obviňují z problémů, které žáci s maturitou měli, samotné žáky. (Divili byste se, kolik lidí, včetně vzdělaných, u nás fakt klidně řekne, že všichni ti stěžovatelé proti písemkám z češtiny jsou fikaní lenoši a podvodníčci, co zkoušejí, zda při těch zmatcích z Cermatu nějak neprosadí svou chybnou maturitní práci!) Ale častější je, že obhájci i obviňovatelé nepoučeně ignorují to, že když je nad nějakou úlohou v osudové zkoušce mezi existujícími odborníky neshoda, musí ta úloha pryč – vyškrtnout z testu, a když to Cermat neuhlídal, tak aspoň vyškrtnout ji z hodnocení. Jako by… Více »

Učitel
Učitel
10 years ago

Když už jsme u toho, jak se diskutéři nejvíc dokážou shodit, tak u mě vedou ti, kteří nedokáží přiznat svou vlastní chybu.
Příklad – reakce pana Hausenblase na chybu ve svém vlastním textu:
http://www.ceskaskola.cz/2012/08/ondrej-hausenblas-ktera-dilemata-nas.html

A co se týče rozhovoru s Josefem Soukalem, musím říct, že je velmi výstižný. Jako učitel mu dávám za pravdu (aniž bych žáky považoval slovy p. Hausenblase za „fikané lenochy a podvodníčky“ a zanedbával jejich výuku a motivaci k učební…).

Učitel
Učitel
10 years ago

Oprava: učení.

Pavel Doležel
Pavel Doležel
10 years ago

Já snad založím občanské sdružení, nebo obecně prospěšnou společnost s názvem „Hausenblas do blázince!“. Pan profesor Uličný, pravda, trochu svérázně, zhodnotil zásluhy pana Hausenblase v oblasti, kterou tento vystudoval. Domnívám se, že poučenému panu Hausenblasovi je třeba pěkně poděkovat, dát mu diplom a řád za zásluhy v oblasti českého školství a poslat ho na zasloužilý odpočinek. Čím dříve, tím lépe.

Zdeněk Sotolář
Zdeněk Sotolář
10 years ago

Zdravím. Pepo, říkáš: „Maturita také úplně ztratí smysl z hlediska náročnějších vysokoškolských oborů.“ Když nebude mít dvě úrovně. Ptám se: A maturita má nějaký smysl z hlediska náročnějších (???) vysokoškolských oborů? Mají ty dvě úrovně maturity pro VŠ nějaký smysl?

Josef Soukal
Josef Soukal
10 years ago

K příspěvku O. Hausenblase: 1) Je zbytečné poukazovat na to, že jsem v rozhovoru řekl něco poněkud jiného, než co mi O. Hausenblas předhazuje. K tomuto způsobu diskuse se uchylují obvykle ti, kterým chybí argumenty. Třeba pro podporu tvrzení, že hlavním problémem valné většiny letošních špatných maturitních prací není skutečnost, že jsou skutečně špatné. 2) Na stránkách loňských odpůrců maturit http://maturantiproti.cz/dokumenty/?id=2 se i dnes odkazuje na Hausenblasovo hodnocení úlohy č. 28 z testu z českého jazyka pro rok 2011. Toho hodnocení je mylné; je natolik neopodstatněné, že nebylo zařazeno ani do loňské druhé eduinské recenze, na níž se O. Hausenblas… Více »

Veronika Valíková
Veronika Valíková
10 years ago

Dobrý den, pane Soukale, že se zbavím vyšší úrovně maturity, to mě opravdu těší. Testy z ČJL byly nepříjemné a ten všudepřítomný S. K. Neumann… Slohy jsou jiný případ. Chyba není je v hodnotitelích (200 slohů za tři neděle…), chyba je v systému a metodice. V ZÚ byla dvě témata vypravovací – obě po studentech vyžadovala, asby naplnili určitou tezi. To odporuje principům tvořivého psaní, pane kolego. Pokud budeme studenty několik let učit, jak psát eseje, můžeme je potom testovat. Ale nejdříve bychom si měli dát práci s učiteli a hodnotiteli. Ti by se měli naučit psát dané útvary ještě… Více »

Josef Soukal
Josef Soukal
10 years ago

Ahoj Zdeňku, pokud by letos proběhla v klidu, mohla ho mít; šlo o otázku důvěry. (Samozřejmě to „neházím“ jen na kritiky Cermatu, ten se letos rozhodně nevyznamenal.) Myslím, že je to jedna z nejpodstatnějších věcí, o něž v letošním boji o maturitu šlo. Nikoli náhodou člen ministerské komise Chládek čerstvě zmiňuje to, že i pro výhledově plánovanou maturitu je cíl „nahradit přijímací zkoušky“ passé. Doporučuji vyhledat si jeho slova a hlavně jeho vysvětlení, které je – jak jinak – zavádějící. Chládkova dlouhodobá péče o to, aby VŠ náhodou místo (pro studenty) drahých testů Scio nemohly využívat maturitu, je takřka dojemná.… Více »

Josef Soukal
Josef Soukal
10 years ago

Ještě dodatek pro Z. Sotoláře: V rozhovoru i své odpovědi jsem měl na mysli přijímací řízení na VŠ (nikoli vlastní studium). Místo „náročnější“ jsem měl uvést „obory, o něž je značný zájem“.

Josef Soukal
Josef Soukal
10 years ago

Paní Valíková,

také Vás zdravím. Myslím, že se uvidíme V Olomouci, a tak se omlouvám, že případnou diskusi s Vámi odročuji.

Radek Sárközi
10 years ago

Podle mě byla hlavní chyba CERMAT, že v případě slohových prací neprovedl nejprve generální zkoušku externího hodnocení. Rovnou zavedl něco, co nebylo připraveno. Nebyli na to připraveni žáci ani jejich učitelé. Zavádět změny je třeba postupně a nejprve je pro ně třeba získat veřejnost. Pokud je shora nařídím, riskuji velkou vlnu odporu. A to se také stalo…

Jirka Paulů
Jirka Paulů
10 years ago

Nečekané kroky ministra školství – dva místo tří maturitních předmětů, slohy zpět do škol a pokračování problémových práv v Plzni. Opravdu nečekané a nepopulistické!!!

Ondřej Hausenblas
10 years ago

Musel jsem se podívat, kde že jsem to vloni tu chybu v hodnocení testové úlohy č. 28 udělal, a už ji vidím: Napsal jsem tam, že ta úloha je „na základní úrovni vlastně chyták, záměrně matoucí (vinou neumětelství tvůrců testu)“. Bylo zbytečné tak rejpat, vždy tu vadnost nabídky (B) může spatřit každý, kdo tu úlohu nevytvořil, když zauvažuje o tom, jak funguje mysl žáka píšícího test. Ale nejde jen o vadu v tom, že se tu podsouval zkoušenému žáku v nabídce (B) podivný a zavádějící pojem „autor-nezávislý pozorovatel“. Dostatečně diskvalifikující vadou té úlohy pro státní testování v osudové chvíli (maturita)… Více »

Josef Soukal
Josef Soukal
10 years ago

K panu Hausenblasovi: Myslím, že nezařazení Vašeho rozboru do eduinské recenze dost jasně napovídá, že jste v daném případě nedokázal přesvědčit ani ty, kteří jsou jinak dopředu připraveni věřit téměř všemu negativnímu, co se kolem státních maturit šustne. Svoji vlastní větu „Není snad tak těžké pochopit ani to, že o tom, co je a není odborný rozpor, nebude rozhodovat jedna strana sporu“ byste si měl dobře zapamatovat, až budete chtít někomu dokázat, že Botlíkovy vývody ohledně Cermatu jako podněcovatele společenské nenávisti jsou odborné výklady, a nikoli ubohá a odporná demagogie a urážky. Vy ovšem rád obhajujete neobhajitelné, jak bylo trefně… Více »

Veronika Valíková
Veronika Valíková
10 years ago

pro pana Soukala:
Jsem ráda, že jedete do Olomouce. A na rozhovor se těším. Byť jsme v rozdílných táborech, co se státní maturity týče, na literaturu máme pohled podobný, myslím.

A prosím všechny kolegy, kteří dávali najevo svůj názor, zlobili se kvůli státní maturitě, nebo ji naopak hájili – pojďme se sejít. Poslední tři roky se češtináři nenudili – možná bude užitečné, když si ten poměrně zásadní spor vyříkají mezi sebou.

Oldřich Botlík
10 years ago

Pane Soukale, nedáváte Vy si náhodou něco na kuráž, než začnete psát na EDUin? Napsal jste doslova: „O. Botlík, o jehož dezinterpretace jde, při hodnocení jedné z úloh letošního testu z češtiny postupoval takto: zadaný publicistický text „posunul“ do odborného funkčního stylu a vyložil v úloze užitý termín „presumpce neviny“ důsledně v právním pojetí, především ovšem tento termín uplatnil výběrově, pouze na jednu z několika odpovědí, tudíž tento postup k vyvrácení úlohy nešlo použít. […]“ Ať koukám jak koukám, ani ve výchozím textu k úlohám 25-27 letošního didaktického testu Český jazyk a literatura základní úroveň obtížnosti, ani v úlohách samotných… Více »

Pavel Doležel
Pavel Doležel
10 years ago

Pane Botlíku, je jasné, že leckteré úlohy jsou vadné, jako ta s tou nesymetrií grafu v té letošní těžší verzi matematiky. Každý rozumný člověk to uzná a úloha se má vyřadit. Potud je vaše úloha kritika státních maturit naprosto správná a odůvodněná. Proč se ale tento neblahý, ale pochopitelný jev, snažíte tlačit do obecnější roviny smysluplnosti centrálního testování? Nechci se nikoho nepřímo dotknout, ale asi je jasné, že první liga naší matematické, či lingvistické scény není zaměstnána v Cermatu. V Cermatu jsou prostě lidé, kteří jsou ochotni tam za ty peníze být. Určitě tam bude angažováno pár skvělých praktiků pedagogů… Více »

Josef Soukal
Josef Soukal
10 years ago

1) Omlouvám se čtenářům svého textu za zmatečný popis testové úlohy a postupu O. Botlíka. Jak to v diskusích tohoto typu bývá, psal jsem příliš rychle a text po sobě nezkontroloval. Správně mělo být uvedeno např. toto: „O. Botlík, o jehož dezinterpretace jde, při hodnocení jedné z úloh letošního testu z češtiny postupoval takto: zadaný publicistický text „posunul“ do odborného funkčního stylu a vyložil v úloze užitou formulaci „rozpor se zákonem“ důsledně v právním pojetí, přičemž se ve své argumentaci proti úloze snažil využít právnický termín „presumpce neviny“. Ten však uplatnil výběrově, pouze na jednu z několika odpovědí, tudíž tento… Více »

Harry
Harry
10 years ago

Na demagoga Botlíka mám úplně stejný názor jako pan Soukal.

Radek Sárközi
10 years ago

Pokud jsou některé úlohy někým považovány za vadné, měl by existovat transparentní postup, jak se bude rozhodovat, co s takovými úlohami. Podle mě by to neměl dělat přímo CERMAT, ani o tom hlasovat veřejnost, ani náhodní odborníci v diskuzích na webu. Měla by to dělat nezávislá instituce, která dohlíží na kvalitu maturit. Jinak u některých úloh můžeme vést spor, zda jsou vadné či bezvadné, např. u zde zmíněné 28. Ale mně spíš vadí, že se v těch úlohách testují zbytečnosti“ Sem bych určitě zařadil tu úlohu 28 – proč něco takového mají umět všichni maturanti, a kdo to neumí, nebude… Více »

Oldřich Botlík
10 years ago

Pane Doležele, už jsem své argumenty PROTI plošným testům uváděl a vysvětloval mnohokrát. Rád to udělám ještě jednou, ale jen stručně, protože mám plno jiné práce. Začnu tím triviálnějším. Chyby, jichž se dopouští například systém, který stvořil CERMAT (beru ho jako příklad plošného testování), jsou dnes neodstranitelné jak z pozice žáka (i špičkového), tak z pozice nezúčastněného odborníka. Důkaz jste letos viděl u úlohy s grafem funkcí, loni měl CERMAT k dispozici kritický rozbor asi devíti vadných úloh z lehčí češtiny, který nakonec podepsali dva uznávaní univerzitní profesoři českého jazyka a jeden vědecký pracovník Ústavu pro jazyk český AV ČR. Přesto… Více »

Pavel Doležel
Pavel Doležel
10 years ago

Pane Botlíku, vezmu to popořadě. Cituji: „…jsou dnes neodstranitelné jak z pozice žáka (i špičkového), tak z pozice nezúčastněného odborníka. Důkaz jste letos viděl u úlohy s grafem funkcí …“. Tomu nerozumím. Proč jsou neodstranitelné? Důkaz si rozhodně představuji zcela jinak. Že to dělají s chybami, to chápu, ale proč by tyto chyby měly být neodstranitelné? Cituji: „Tento nedostatek lze samozřejmě odstranit systémově.“ Jaký nedostatek? Co je tedy neodstranitelné? Cituji: „Cílem vzdělávání NENÍ naučit žáky správné odpovědi na více či méně rozumné testové otázky. Skutečným cílem vzdělávání JE naučit žáky, aby si rozumné otázky kladli SAMI a uměli na ně… Více »

Pavel Doležel
Pavel Doležel
10 years ago

to Sárközi: Cituji: „Měla by to dělat nezávislá instituce, která dohlíží na kvalitu maturit.“ Moc bych prosil o informaci, kde se ta nezávislá instituce vyskytuje. Pořád se o ní všude mluví, ale nikdo jí nikdy neviděl. Já nevím, že vás to kydání baví. Měl bych takový návrh. Co takhle celou věc řešit koncepčně?

Jiří Lukáš
Jiří Lukáš
10 years ago

K příspěvku Josefa Soukala z 28. 8. Pan Soukal napsal, že pan Botlík záměrně škodí státní maturitě. Hned poté, co uvedl způsoby dehonestace protivníka, je sám použil – nařkl oponenta z nekalého, záškodnického počínání, což je jistě „obecně vnímáno jako pohoršlivé, nepřijatelné, amorální, znepokojivé, nebezpečné“. Vidím to jinak. Ze všech textů O. Botlíka „čouhá“ snaha kriticky se vypořádat s problémy státní maturity. To činí na vysoké intelektuální úrovni. A to i v oblastech týkajících se češtiny. (Myslím, že mnozí z těch, kteří se považují za zdatné češtináře, by se mohli a měli ve schopnosti argumentace inspirovat.) Argumentativní kritika, třeba i… Více »

Radek Sárközi
10 years ago

Byl jsem několikrát na MŠMT, když se státní maturity projednávaly v širším fóru odborníků. Z posledního setkání byl výstup takovýto: „maturita, která napáchá co nejméně škod“! Nic moc ambice, že? A ani tu se nakonec nepodařilo naplnit. To bylo ale ještě za ministryně Kuchtové, která čerstvě povolala zpět do funkce pana Zeleného)…

Oldřich Botlík
10 years ago

Kapituluji před Vaší genialitou, pane Doležele. Škoda, že jste nám všem, kteří se tu víc než dvacet let utápíme v neplodných diskusích o dalším rozvoji českého školství, nenabídl své síly dříve! Už mohlo být dávno vymalováno.

Z lidí, kteří si podobně jako Vy dovolili vrhnout se do problematiky po hlavě, aniž by měli potřebu seznámit se s argumenty, které už byly vyřčeny, Vám může konkurovat snad jen nejlepší ministr školství všech dob Josef Dobeš. A samozřejmě jeho patron, TenKterýSeNikdyNemýlíARozumíZVolejeÚplněVšemu.

Nyní mě prosím omluvte. Chci si ještě užívat babího léta.

Martin Brož
Martin Brož
10 years ago

„kteří se tu víc než dvacet let utápíme v neplodných diskusích o dalším rozvoji českého školství…“ Promiňte, pane Botlíku, ale v tom případě musím Vám i ostatním EDuinům vřele NEPODĚKOVAT za to, kam jste pomohli školství u nás dostat. Za těch 20 let vám úplně ujel vlak, jak vidno z vašich úvah, a ženete vše do ještě většího maléru, neboť chcete podporovat chaos a neřízenost, jaký je dnes ve školách. Chcete změnit metody a formy výuky, aby děti více a lépe přemýšlely o učivu a problémech. Vůbec nevíte, jak dnes žák už v hluboce předpubertálním věku kašle na školu a… Více »

Lenka Dohnalová
Lenka Dohnalová
10 years ago

Pro pana Brože: Vážený pane kolego, z Vašeho komentáře na mě promlouvá velká únava a nespokojenost. Jistě, naše školství zdaleka není v ideálním stavu – avšak obraz žactva Vámi prezentovaný mi připadá přehnaný („dnešní žáci jsou třeskutě líní, nechtějí přemýšlet atp.“). Mám 25 let praxe na různých středních školách a doma děti ve věku 25,20 a 9 let. Setkávám se denně se studenty,jimž na jejich studiu záleží, znám spolužáky svých synů. Dnešní děti vyrůstají v jiných podmínkách , mají jiné přednosti i slabiny,než měla naše generace, ale řeší i jiné problémy… My, pedagogové, bychom se měli snažit hledat nové metody… Více »

Ondřej Hausenblas
10 years ago

Děkuju Lence Dohnalové za ta slova z praxe. Učitelé, kteří vyučují rádi a jejichž žáci se rádi učí, by měli o své práci a žácích veřejně psát víc, častěji, a nebojácně. Jinak je na veřejnosti přehluší reptání a žbrblání bezradných a otrávených, kteří touží jen po ZZM (zkvaknutí zkažené mládeže).
Abych nezabíral čas k diskusi, více se o té potřebě radosti ve výuce šířím na zdejším blogu pod názvem „Učím s radostí?“

Josef Zemek
10 years ago

Pane Sotoláři, rozdíl mezi oběma úrovněmi je tak velký, že toho, kdo má u vyšší úrovně známku 1 nebo 2, bych bez obav vzal na vysokou školu.

Josef Zemek
10 years ago

Pane Sározi, cosi jako generálka v malém se konalo, jmenovalo se to Index. (Samozřejmě tím nechci projektCeHOPP bránit.)

Zuzana Eretová
Zuzana Eretová
10 years ago

Jsem také „unavená a nespokojená“ učitelka, která nesouhlasí s mnohými bludy p. Botlíka. Paní profesorko Dohnalová, nesrovnávejte prosím situaci na středních školách, a na gymnáziu už vůbec ne, se základní školou. Je to nebetyčný rozdíl, o němž zřejmě nevíte nic. Přeju Vám, aby Vás práce učitelky stále bavila a měla jste z ní tak dobrý pocit, jak uvádíte. Za nás, vyluxované základky, které obírají zbytky a o výborných nebo aspoň dobrých žácích si mohou nechat jen zdát, Vám říkám – nechte si své rady a nedělejte z nás hlupce. Až vydržíte učit dva-tři roky na 2. stupni, můžeme si spolu… Více »

Pavel Doležel
Pavel Doležel
10 years ago

Paní Eretová, těm lidem to nevysvětlíte. Oni se domnívají, že vaším problémem je vaše neschopnost. Já bych to bral od někoho, kdo má elitní výsledky na sídlištní základce, a ne od dvou samoteoretiků, kteří neodučili dohromady ani jeden jediný rok na základce a z nichž jeden je větší mašíbl, než druhý. Nemohu pochopit, že jim to není trapné. Asi nějaká porucha osobnosti typu doktor Rath. Oba jsou hodně napřed před námi nepoučenými. Asi tak, jako svědkové Jehovovi jsou ve Strážné věži a scientologové jsou Clear. Dal bych je dohromady s kolegou aktivistou Cibulkou. Pokud jde o paní Dohnalovou, tam spíš… Více »

Lenka Dohnalová
Lenka Dohnalová
10 years ago

Paní Eretová, práci na ZŠ – zvláště na druhém stupni vůbec nepodceňuji, problémy z praxe znám. Mnoho mých známých učí na základce (bratr, švagrová, mnozí spolužáci) – přes všechny problémy si myslím, že bez vztahu k žákům (byť „hloupým“ a problémovým )naše práce moc smyslu nemá. … Pane Doležele, s Vámi nemá cenu diskutovat. Já jsem na 2. stupni základky pracovala…Co Vy o mně víte? A jak si dovolujete mluvit o žácích jako o materiálu? Mohu jen říct, že přeju Vaší dceři opravdu duševně zdravé učitele, kteří budou mít svěřené děti rádi a nebudou je považovat za materiál…Je mi líto,… Více »

Zuzana Eretová
Zuzana Eretová
10 years ago

Máte pravdu, pane Doležele. Zde se řeší jen vzdělávací byznys a problémy, které se hodí do krámu a jsou jakýmsi PR soukromým testovacím agenturám. Ty květnaté řečičky o skvělém vyučování na výběrových školách jsou jen taková kulisa pro neznalou veřejnost.
Díky Vám za podporu – i my děláme, co můžeme, ale bohužel je toho čím dál méně.

Radek Sárközi
10 years ago

Bezradní a vyhořelí učitelé jsou na základních školách i na školách středních. Stejně tak šikovní a nadšení učitelé. Ta první skupina pracuje s materiálem, ta druhá s lidmi… Čteme tu příspěvky z obou skupin. Dětem bych ale přál co nejvíc těch druhých. :-)

Pavel Doležel
Pavel Doležel
10 years ago

Paní Dohnalová, uznávám. Vlezl jsem na web zatuchlého ideového pelechu páně Hausenblasova a tak se mohu jen těžko divit. Když ale vidím ty elementární manipulace, to napadání a implicitní i explicitní znevažování protivníků rádoby přikryté objektivitou, tak se mi zvedá kufr. Já vím, že paranoidní blud je nevývratný, ale dopřejte mi tu radost, dělat si alespoň z bláznů legraci.
Vím, že jste na 2. stupni ZŠ pracovala, už jste to psala. Jak je to ale dlouho? A proč jste odešla? Materiál vám snad nevoněl?

Marek Žák
Marek Žák
10 years ago

S těmi mašíbly raději neplýtvejte. Dobrými radami se neřídíte.

Zdeněk Sotolář
Zdeněk Sotolář
10 years ago

Pan Zemek píše: „rozdíl mezi oběma úrovněmi je tak velký, že toho, kdo má u vyšší úrovně známku 1 nebo 2, bych bez obav vzal na vysokou školu“. Ale na VŠ samozřejmě půjdou i trojkaři z nižší úrovně. Plynou z toho snad nějaké obavy? V dané chvíli jsou ale dvě úrovně na nic. Bohužel. Byl by to myslím užitečný „vedlejší efekt“ státní maturity. Že se Scio rve o přijímačkový byznys je zřejmé.

Josef Zemek
10 years ago

Paní Eretová, přál bych Vám rok učení češtině, angličtině nebo matematice na 3letém učňáku.

Josef Zemek
10 years ago

Olomouc bude.
Včera se přihlásilo asi 14 lidí, v tomto počtu už má smysl se sejít.
Děkuji panu Soukalovi, že na mé včerejší pozvání zareagoval. Budu se snažit, aby olomoucký sněm nebyl mluvenou podobou této diskuse (Komora středoškolských češtinářů je proesní organizace, nikoli klub odpůrců nomých maturit).

Harry
Harry
10 years ago

Nejvýstižněji to zde napsala paní Eretová. Na těchto stránkách se pánové Botlík, Šteffl a někteří další snaží manipulovat s učitelskou veřejností tak, aby to hrálo do not jejich byznysu. Já jenom věřím, že většina učitelů nejsou hloupé ovce, které se takto snadno nechají zmanipulovat.

matka maturantky
matka maturantky
10 years ago

Trochu mě nadzvedl komentář pana Brože, mám potřebu na něj zareagovat z pozice matky tří dětí, která má nějaké ty zkušenosti s českým vzdělávacím systémem. Moje děti chodily na základní školu, ve které panovala dost velká nedůvěra učitelů k žákům a jejich rodičům. Žáci byli považováni za ulejváky a potenciální podvodníky s opisováním úkolů a s docházkou a rodiče za ty, kteří jejich podvody kryjí. Nebylo nejdůležitější, kolik toho děti umí, ale jestli mají v pořádku všechny pomůcky a podepsané úkoly. Pokud žák věděl něco navíc, co se ve škole neučilo, málokdy se dočkal pochvaly. Syn jednou upozornil paní učitelku,… Více »

Veronika Valíková
Veronika Valíková
10 years ago

Pane Harry, já jsem kvůli nové maturitě běsnila ještě dříve než pan Botlík a pan Šteffl. Zeptejte se paní Kvačkové z LN – než se jí radikálně změnily názory, dělala jsem s ní dva články – podzim 2009. Tam jsem poprvé zkritizovala hopnocení slohů a ústní zkoušení, o didaktických testech ani nemluvím.

My jsme totiž museli projít školením a věděli jsme, jak maturita bude vypadat.

Máte mě za ovci?

Máte za ovce všechny učitele, kteří se v roce 2009 podepsali pod petici g. Matiční v Ostravě.

Važte slova, prosím.

matka syna
matka syna
10 years ago

Já bych dodala jen jediné-jací rodiče, takové děti, jaký učitel, takový žák a student. Myslím, že učitel by měl zvládnout své žáky a to hlavně za pomoci rodičů-bohužel věřím, že ta ,,spolupráce“ není někdy možná. Sama jsem nedávno slyšela, jak škola upozornila matku, že jejich dcera fetuje. Reakce matky? ,,To jste si toho nevšimli dřív?“ !!!!! :( Vůbes jí nenapadlo, že si toho měla všimnout především a hlavně ona! Je mi smutno z toho, že se tady došlo k tomu, že dnešní mládež je zkažená a úplně k ničemu, že učit je něco, je úplně zbytečný. Co takhle nerušit SŠ,… Více »

Martin Brož
Martin Brož
10 years ago

Milé matky, dovolím si Vás ujistit, že laskavých, inteligentních, moudrých a více méně stále ještě „nervově normálních“ učitelek a učitelů je v našich základních školách hodně. Jen jim začínají docházet síly z něčeho, na co sami/y nemají vliv. Tlaky ze strany žáků a jejich rodičů, mnohdy ředitelů, zřizovatelů škol. Že čím dál častěji narazíte taky na učitele/ky podrážděné, nešťastné z vlastní bezmocnosti, bránící se někdy zoufale neukázněnosti žáků babráním se ve formálnostech, to nezastírám a chápu. Dobrá zpráva je, že naprostá většina těch, co znám, by chtěla učit líp, mít motivovanější žáky, lepší vzdělávací výsledky. Proč to nejde? To je… Více »

Radek Sárközi
10 years ago

Na kvalitu učitelů by neměl dohlížet stát, ale měla by o ni pečovat profesní pedagogická komora…

Martin Brož
Martin Brož
10 years ago

to R. Sárközi

To jako že by potom, až to v té Olomouci založíte, pan Zemek třeba chodil kontolovat pravopis? :(