Tisková zpráva: Pro úspěšnou integraci ukrajinských žáků nestačí pouze kurzy jazyka, potřebujeme posílení personálních pozic ve školách

24. 3. 2022
EDUin
Screenshot_1-7

Chybí finanční i lidské zdroje a dlouhodobý plán integrace žáků s jiným mateřským jazykem do českých škol

Ve stavu legislativní nouze byl schválen zákon upravující přijímání ukrajinských žáků do českých škol. Kromě stanovení pravidel pro zápisy a přijímací řízení, což nová legislativa upravuje, je třeba zajistit financování krátkodobých i dlouhodobých opatření, která povedou k úspěšné integraci dětí a mladých lidí ve všech úrovních našeho vzdělávacího systému. Vedle intenzivní jazykové podpory bude třeba zapojit i další podpůrné pedagogické a nepedagogické pracovníky. EDUin upozorňuje, že potřebujeme učitele češtiny jako druhého jazyka, adaptační a integrační koordinátory, cizojazyčné asistenty pedagoga, sociální pedagogy a psychology.

Přestože ministerstvo školství v metodických doporučeních některá z těchto opatření zmiňuje, vedle chystané jazykové podpory v základních školách přislíbilo i intenzivní jazykové kurzy pro středoškoláky, je nutné zaměřit se i na posílení personálních kapacit ve školách. A vyčlenit na daná opatření finanční prostředky, které nebudou závislé na nestabilních a krátkodobých zdrojích, jako jsou operační programy financované z evropských zdrojů.

Návrh potřebných opatření pro integraci nově příchozích žáků a dětí, které aktuálně do českých škol přicházejí kvůli válce, představila minulý týden organizace META. Ta se podpoře cizojazyčných žáků v našich školách věnuje dlouhodobě. „Je potřeba podpořit v integraci děti a mladé lidi, kteří utíkají před válkou, protože se dá očekávat, že tu větší část z nich zůstane delší dobu. Nesmíme ale zapomínat ani na ostatní děti pocházející z cizojazyčného prostředí, které se na českých školách již vzdělávají nebo se na nástup do škol chystají,“ upozorňuje Michaela Jiroutová z organizace META.

Problémy s integrací dětí cizinců na základních školách může podle jejích slov částečně řešit úprava vyhlášky č. 48/2005 Sb., která od září 2021 umožňuje bezplatnou jazykovou přípravu nově příchozím žákům v tzv. určených školách. Dané opatření ale není pro současnou situaci, kdy do českých škol přichází enormní množství dětí, dostatečně funkční. Kromě toho, že nijak neřeší situaci žáků s českým státním občanstvím, kteří nemají dostatečnou znalost českého jazyka, se bohužel jazyková příprava v současnosti nevztahuje ani na nově příchozí či stávající žáky středních škol, kteří neumí dostatečně česky. Jednou z mála možností, jak mohou střední školy běžně financovat jazykovou podporu žáků, je doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) na výuku češtiny jako druhého jazyka. V současné situaci ale MŠMT nabádá, aby nově příchozí žáci z Ukrajiny pro doporučení ze ŠPZ pouze kvůli neznalosti češtiny nechodili. Prozatím tedy střední školy financování výuky češtiny hledají jen obtížně. Stejně jako učitele, kteří by češtinu jako druhý jazyk vyučovali.

„Bariérou jsou dlouhodobě také jednotné přijímací zkoušky, které značné části nově příchozích prakticky zamezují studovat maturitní obory odpovídající jejich studijním předpokladům a preferencím. Lex Ukrajina žákům z Ukrajiny kromě odpuštění zkoušky z českého jazyka umožní skládat zkoušku z matematiky v ukrajinštině nebo v angličtině. Tuto úpravu hodnotíme jako velký krok kupředu, jelikož se tak prověřují matematické dovednosti a schopnosti uchazeče, nikoliv porozumění složitému jazyku zadání. Tato ad hoc úprava dokazuje, že cesta, jak vstup do středního vzdělání postavit na rovném základě pro všechny uchazeče bez znalosti jazyka, existuje. Měli bychom se jí držet i v budoucnosti,” dodává Jan Heinrich ze společnosti META.

Návrhy organizace META na úpravu podmínek vzdělávání ve školách

Příklady krátkodobých opatření:

  • Intenzivní výuka češtiny jako druhého jazyka (od MŠ po SŠ) – Je třeba umožnit flexibilnější možnost zapojování kmenových škol, nespoléhat na systém určených škol, který se v prvním pololetí tohoto školního roku ukázal na mnoha místech jako nefunkční (doprava, rozvrhy, doprovázení mladších žáků,…). To znamená, aby každá škola, do které se přihlásí dítě/žák začínající s češtinou, měla možnost financovat výuku ČDJ v dostatečném nebo alespoň pro školu realizovatelném rozsahu. Ideální je výuka ČDJ v rozsahu 1–5 hod. denně podle věku dětí
  • Umožnit zaměstnání osob s pedagogickým vzděláním a/nebo zkušeností z řad příchozích migrantů a migrantek z Ukrajiny. Podpořit rovněž zaměstnávání dvojjazyčných asistentů a asistentek pedagoga.
  • Metodická podpora pro učitele a další pracovníky ve školách, kteří zajištují výuku češtiny jako druhého jazyka a integraci dětí cizinců.

Příklady dlouhodobých opatření:

Dlouhodobá opatření pro integraci žáků cizinců je třeba koordinovat v rámci meziresortní spolupráce (MŠMT, MPSV, MV, MMR) tak, aby nevznikaly segregované školy či třídy pouze pro děti z Ukrajiny.

  • Jazyková příprava by měla být dostupná pro všechny, kteří ji potřebují: Ve všech stupních škol je třeba systémově nastavit organizaci jazykové přípravy (§ 20 školského zákona) pro děti, žáky a žákyně, kteří nově nastupují do formálního vzdělávání. Důležité je umožnit jazykovou přípravu i při přechodu na SŠ a v rámci studia SŠ, ale i v MŠ. Jazykovou přípravu je nutné zpřístupnit všem skupinám vícejazyčných žáků, nejen žáků přicházejících z Ukrajiny a nejen žákům s cizí státní příslušností v povinném vzdělávání.
  • Pro žáky vstupující do vyšších ročníků SŠ je třeba upravit podmínky ukončování vzdělávání a zejména připravit a umožnit intenzivní podporu rozvoje akademického a oborového jazyka potřebnou pro úspěšné ukončení studia a následné uplatnění na trhu práce.
  • Nabízet pedagogickým pracovníkům v rámci pregraduálního i postgraduálního vzdělávání podporu v tématech týkajících se začleňování vícejazyčných dětí a žáků.

Jan Zeman, analytik EDUin, řekl: „Pokud nás během pandemie koronaviru strašila představa, že děti přijdou o rok školní výuky, tak bychom se měli nyní vcítit do ukrajinských dětí, které mohou ztratit mnohem více. Neobejdou se bez učitelů, kteří je naučí česky a nezbytností jsou i další pedagogičtí pracovníci pomáhající s adaptací v neznámém prostředí pro zajištění úspěšné cesty školním systémem. Investice se vrátí zpět. Není třeba dlouze přemýšlet.”

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články