Úspěch pro každého žáka. Online záznam konference pro všechny, kdo tam nebyli.

23. 5. 2014
EDUin
vize_z

Konference proběhla 15. května v pražském DOXu. Pokud jste se nemohli zúčastnit, podívejte se na videozáznam úvodních vystoupení a závěrečné panelové diskuse, stáhněte si promítané prezentace a přečtěte si, o čem se hovořilo na seminářích věnovaných různým způsobům praktické podpory učitelů.

Konferenci Úspěch pro každého žáka uspořádal SKAV ve spolupráci s projektem Pomáháme školám k úspěchu za podpory EDUinMŠMT. Akce navázala na loňskou konferenci nazvanou Kvalitní výuka pro každé dítě v každé škole, která se konala na závěr kampaně Česko mluví o vzdělávání a jejím tématem byla rovnost ve vzdělávání. Na záznam loňské konference se podívejte ZDE. Stránky letošního ročníku konference najdete ZDE.

Hlavním tématem letošního ročníku byla podpora učitelů. Na konferenci šlo nejen o to, jak by taková podpora měla vypadat, ale také o praktickou stránku věci. Příkladům a různým podobám podpory učitelů, která v českých školách již probíhá, se věnovaly jednotlivé semináře. Shrnutí jejich obsahu najdete níže.)

Konferenci moderovala Silvie Pýchová (SKAV) ve spolupráci s Vladimírem Srbem (Pomáháme školám k úspěchu).

Vladimír Srb také představil Vizi programu Úspěch pro každého žáka
Podívejte se na videozáznam, prezentaci si stáhněte ZDE.

Ke vznikající neformální síti organizací se mohou připojit všichni, kdo se chtějí podílet na aktivitách směřujících ke zlepšování výsledků žáků. Více informací najdete ZDE.

Pracovní setkání příznivců proběhne 24. září, přihlásit se můžete do 20. června na adrese monika.mrnavkova@skav.cz.

Součástí materiálů, které účastníci obdrželi, byla publikace nazvaná Celoplošné zlepšení vzdělávacího systému. Napsal ji profesor Ben Levin, přeložil Arnošt Veselý. Publikace přestavuje praktické cesty, jak zkvalitnit vzdělávací systém jako celek. Jako příklad uvádí kanadskou provincii Ontario, kde se tento záměr podařilo uskutečnit.

Publikace je ke stažení ZDE.

Podívejte se na pár fotografií z konference:
[nggallery id=2]

Celou galerii fotografií z konference navštivte ZDE.

Konferenci uvedl svým vystoupením ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek.

O tom, Co se potřebujeme společně naučit mluvila Hana Košťálová, která zastupovala SKAV a Pomáháme školám k úspěchu. Vyslovila mírnou skepsi ke kariérnímu systému. Podstatnější je podle ní podpora učitelů na jejich individuální cestě, která by měla vést k co nejlepším výsledkům jejich žáků. Autonomie učitelů by podle ní měla jít ruku v ruce se sociální pohodou ve škole.

Prezentaci k vystoupení si můžete stáhnout ZDE.

Hana Košťálová mluvila o tom, co se potřebujeme společně naučit 


Shrnutí obsahu praktických seminářů

Po úvodních slovech následovalo dvanáct dílen, které představily již existující projekty podpory učitelské profese. Přinášíme u každého krátké shrnutí a prezentaci, případně video.

Jak pomáhat učitelům, aby se jejich žáci učili matematiku s radostí

Lektoři: Darina Jirotková, Jitka Michnová (H-mat  – Hejného matematika)

Moderátor: Petr Albrecht

 • Klíčem k úspěchu je konstruktivisticky orientovaný pedagog, který je sám přesvědčen o smysluplnosti principů Hejného metody.
 • Druhou podmínkou je přístup vedení školy, které podporuje tvůrčí atmosféru, vzájemnou úctu a bezpečné prostředí, ve kterém se pracuje s chybou jako nástrojem poznávání. Důležité je také postarat se o komunikaci s rodiči, pro něž je Hejného metoda nezvyklá.
 • Jak učitelé poznají, že tato metoda výuky matematiky funguje? Ve třídě se promění atmosféra, je vidět radost žáků z „dělání matematiky“. Úspěšný žák je takový, který má svůj podíl na výsledku.

Prezentaci k vystoupení si můžete stáhnout ZDE.

 

Podpora učitelů v rozvoji dětského čtenářství prostřednictvím vývojového kontinua

Lektoři: Ondřej Hausenblas, Hana Košťálová (Pomáháme školám k úspěchu)

Moderátor: Richard Lukáš

 • Získat děti pro čtení může jen učitel, který sám „zahoří“ pro text, jenž žákům předkládá. Je však třeba zohledňovat i zájmy dětí. K tomu dobře slouží čtenářská dílna, která probíhá každý týden a kde děti mohou číst texty a knihy podle svého výběru.
 • Čtenářské kontinuum je pracovní materiál, na jehož vzniku se podílí větší tým. Popisuje vývoj čtenáře a jeho kompetencí od předčtenářské úrovně po samostatného čtenáře, který dokáže komplexně posuzovat různé texty, brát v potaz záměr autora a podobně.
 • Pro učitele je čtenářské kontinuum přínosné v tom, že jim poskytuje užitečné vodítko pro rozvíjení čtenářských dovedností žáků.

Prezentaci k vystoupení si můžete stáhnout ZDE.

 

Podpora inkluzivního vzdělávání

Lektoři: Jindřich Monček, Tomáš Habart (Člověk v tísni)

Moderátor: Zdeněk Slejška

 • Cílem dílny bylo představit opatření, která chtějí myšlenku inkluzivního vzdělávání uvést do praxe, konkrétně projekt Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR.
 • Příkladem dobré praxe je ZŠ Poděbrady, kde funguje Školní poradenské pracoviště (ŠPP), jehož součástí je speciální pedagog a psycholog. ŠPP pracuje s žáky všech věkových kategorií a podchycuje už předškoláky. Takový systém dokáže zajistit rychlou intervenci bez čekání.
 • Překážkou v rozšíření systému je financování. Cílem je ustanovit, aby škola při určitém počtu žáků získávala nárok na financování úvazku speciálního pedagoga a psychologa.

Prezentaci k vystoupení si můžete stáhnout ZDE.

 

Mentorská podpora pro ředitele mateřských škol a její vliv na žáky

Lektorka: Jana Kargerová (Step by Step ČR), Juliana Gardošová

Moderátor: Milan Kotík

 • Základním nástrojem, který se využívá pro mentoring v rámci programu Začít spolu, jsou Standardy kvality učitele. V nich jsou popsány příklady žádoucí praxe v sedmi základních oblastech, rozpracované do několika úrovní. Standardy učitelům pomáhají při analýze, reflexi pedagogické práce a dalším zlepšování.
 • Mentor je facilitátorem, který doprovází učitele na jeho cestě, pomáhá mu nalézat řešení a poukazuje na pozitivní prvky v jeho praxi, na nichž lze dál stavět. Mentoři v programu Začít spolu jsou sami učiteli z praxe.

Prezentaci k vystoupení si můžete stáhnout ZDE.

 

Kreativní partnerství na českých školách – jak umění mění učení

Lektoři: Marianna Sršňová (Společnost pro kreativitu ve vzdělávání) a Matěj Smetana (umělec a pedagog).

Moderátorka: Markéta Literová

 • Projekt Kreativní partnerství pro rovné příležitosti se pilotně testuje na třech mateřských a základních školách v Praze. V každé škole působí jeden umělec, který pracuje s učiteli napříč jednotlivými předměty a podporuje u dětí rozvoj tvořivosti.
 • Srovnání výsledků pilotní a „běžné“ třídy na ZŠ prof. Švejcara prokázalo lepší a trvalejší dovednosti a zlepšení sociálního klimatu u třídy, která pracovala kreativními metodami. Děti z této třídy dokázaly vytvořit zadání otázek, které druhá (tradiční) třída nedokázala vyřešit ani s atlasem.
 • Kreativně pojatý projekt podporuje propojování a spontánní spolupráci učitelů z různých předmětů.

Prezentaci k vystoupení si můžete stáhnout ZDE.

 

Kvalita v přípravném vzdělávání učitelů

Lektorky: Michaela Píšová (Institut výzkumu školního vzdělávání PedF MU) a Vladimíra Spilková (Katedra primární pedagogiky PedF UK).

Moderátorka: Petra Skalická

 • Prezentace se zaměřila na prvky výuky budoucích učitelů jako individualizace vlastní cesty, profesní růst a péči o kulturu sociálních vztahů. Důležitou a přínosnou součástí profesní přípravy učitelů je studentská praxe formou párové výuky a také tzv. „klinický rok“.
 • Výzkum věnovaný klinickému roku potvrdil významnou pozitivní změnu v oblasti sociální (zařazení mezi kolegy). Z toho vyplývá, že tam je třeba směrovat podporu začínajících učitelů, čímž by se omezilo odcházení mladých učitelů ze škol.

Prezentaci k vystoupení si můžete stáhnout ZDE.

 

Jak podporujeme učitele, aby se jejich žáci stali hybateli změn ve škole a okolí

Lektorka: Petra Šimonová (Sdružení Tereza)

Moderátor: Richard Lukáš

 • Předmětem prezentace byl program Ekoškola, který vychází z myšlenky, že žáci se mohou přičinit o změny ve svém okolí. Podporuje to jejich vztah k místu a osobní odpovědnost.
 • Program pracuje s metodou sedmi kroků, které zahrnují: vytvoření ekotýmu, analýzu současného stavu, plán činnosti, monitorování a vyhodnocování, zapojení témat Ekoškoly do výuky, informování o dění v Ekoškole a navazování spolupráce s dalšími a vytvoření ekokodexu. Ekoškoly mohou uskutečňovat záměry jako vysazení školního sadu, pořízení nových stojanů na kola apod.
 • Školní ekotým zahrnuje pracovníky i žáky školy, kteří zastupují různé třídy, cílem je sdílení odpovědnosti mezi žáky a učiteli, což se ne vždy daří; žáci bývají iniciátory aktivit jen výjimečně.

Prezentaci k vystoupení si můžete stáhnout ZDE.

 

Jak se vzájemně učíme v naší Základní škole Zdice

Lektorky: Jitka Palanová a  Jana Štybnarová (ZŠ Zdice)

Moderátorka: Markéta Literová

 • Projekt Pomáháme školám k úspěchu podporuje učitele podporu ve vzájemném učení. Navštěvují své hodiny, vyměňují si zkušenosti a využívají asistentů – studentů pedagogických fakult.
 • Mezi hlavní přínosy patří rozvoj týmové spolupráce a možnost zamyšlení nad rozvojem celé školy.
 • Učitelský sbor pracuje na společných cílech, pedagogové mohou zkoušet nové věci a připravovat hodiny společně. Kladem pro žáky je jednotný přístup k výuce a postupné zlepšování její kvality. Úskalím je naopak časová náročnost takové práce.

Prezentaci k vystoupení si můžete stáhnout ZDE.

 

Jak podporuje Centrum současného umění DOX učitele a jaký to má dopad na žáky

Lektor: Jiří Raiterman (Centrum současného umění DOX)

Moderátorka: Klára Laurenčíková

 • Podpora učitelů v Centru DOX se řídí myšlenkou, že úspěch je stejně důležitý jako neúspěch a práce s ním. Je důležité, aby se žák mohl k tématu vztáhnout i jinak než ve škole a aby úspěch mohly zažít i ty děti, které jej ve škole nezažijí. Pro učitele jsou připravené speciální dílny.
 • Metodický materiál Mapa společenských stereotypů zachycuje vnímání různých společenských skupin (postižený, Rom, homosexuál, bezdomovec) a na jejím základě probíhá diskuse se žáky.
 • Kurzy pro školy jsou tvořené na míru, systematická spolupráce s oddíly dětí a mládeže zatím neprobíhá.

Prezentaci k vystoupení si můžete stáhnout ZDE.

 

Co nás naučila párová výuka aneb učitelský Tandem na škole

Lektoři: Martin Kozel, Kristýna Cihlářová (Nadace Depositum Bonum)

Moderátor: Zdeněk Slejška

 • Prezentace seznámila účastníky se zkušenostmi s tandemovou výukou fyziky. Ta spočívá ve společné přípravě, výuce a reflexi hodin, na kterých se podílí učitel a budoucí učitel (student), přičemž oba mají k dispozici mentorskou podporu.
 • Působení dvou učitelů ve výuce přispívá k reflexi učitelské práce, individualizaci výuky a praktičnosti přípravy potenciálních učitelů. Tento proces je smysluplný, nicméně také náročný a dlouhodobý.

Prezentaci k vystoupení si můžete stáhnout ZDE.

 

Jak podporujeme učitele z celého Moravskoslezského kraje

Lektoři: Miloš Šlapal, Bohumil Zmrzlík (Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum Nový Jičín)

Moderátor: Milan Kotík

 • Úspěch znamená nejen rozvíjení kompetencí dětí, ale to, aby se děti chtěly dál vzdělávat, spolupracovat s ostatními, pomáhat a mít z toho radost.
 • Důležitou roli hrají krajské poradní sbory (KPS), které poskytují podporu s realizací kurikulární reformy a pomáhají propojovat inovativní školy. Členové poradních sborů, kteří jsou sami učitelé nebo ředitelé, vzdělávají jednotlivé učitele i celé sborovny.
 • Vznikající projekt Spirála pomůže prostřednictvím poradních sborů vyškolit interní mentory pro školy.

Prezentaci k vystoupení si můžete stáhnout ZDE.

 

Začátky mentoringu v českých školách a Dilemata školních konzultací

Lektoři: Karolína Smejkalová, Bohumíra Lazarová (Ústav pedagogických věd FF MU a Česká asociace mentoringu ve vzdělávání)

Moderátor: Petr Albrecht

 • Mentoring je ve školách zdrojem vnitřní podpory učitelů a přispívá k rozvoji školy. Je mimořádně přínosný pro začínající učitele a pomáhá předcházet pocitům izolovanosti nových pedagogů.
 • Vhodné spárování učitele a mentora je velmi důležité, stejně jako zajištění, aby podpora byla bezpečná. Pro zdárné fungování mentoringu na škole je důležité změnit přístup a vnímání ze strany učitelského sboru – nejde o kontrolu, ale o podporu.
 • Podmínkou úspěšnosti je pravidelnost, dlouhodobé působení a odborná autorita mentora.

Prezentaci k vystoupení si můžete stáhnout ZDE.

 

Panelová diskuse na téma Jak podporovat učitele, aby se to pozitivně projevilo na úspěchu žáků a na atmosféře školy?

Do závěrečného panelu konference byli pozváni tito odborníci:

Hana Košťálová (Pomáháme školám k úspěchu, SKAV)

Vladimíra Spilková (Pedagogická fakulta UK)

Miloš Šlapal (KVIC)

Jitka Palánová (ZŠ Zdice)

Jitka Michnová (H-mat)

Vít Beran (ZŠ Kunratice)

moderoval Zdeněk Slejška

Shrnutí hlavních závěrů panelové diskuse:

 • Přímá podpora učitelů je důležitá, neboť zajišťuje důležitou zpětnou vazbu ohledně aplikace teoretických poznatků ve výuce. (Michnová)
 • Podporu nelze učitelům nařídit. Klíčová je vnitřní kultura školy, která motivuje k rozvoji. Je třeba mít na paměti, že vytvoření takového klimatu trvá roky. (Beran)
 • Co se týče podpory, je třeba trvat na dobrovolnosti a ctít princip autonomie učitelů. Jinak se sebelépe míněná podpora mine účinkem. (Košťálová)
 • Je důležité oddělit roli řídící a lídrovskou. Lídry školy by měli být mentoři a mentorky, kteří mohou učitelům poskytnout bezpečnou podporu. Nikoli ředitel, který kontroluje jejich práci a rozhoduje o platech. (Beran)
 • Podmínkou úspěchu každého žáka je úspěch každého učitele.

Podívejte se na videozáznam panelové diskuse a závěrečného shrnutí konference:

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články