Tisková zpráva: Novela školského zákona umožní podporu pro všechny děti, které ji potřebují

ilustrační foto. by Chuck Simmins (flickr.com) (CC BY 2.0)

Ministrem navržené změny zruší diskriminující nálepkování žáků zdravotní diagnózou a pomůže ředitelům získat peníze na podporu všech dětí, které ji potřebují, ať už v normální či speciální škole.

Praha 12. května – Jednou z pozitivních změn navržených v novele školského zákona, je úprava klíče, podle kterého se dostává podpory dětem se speciálními potřebami. Až doposud byla tato podpora vázána na zdravotní diagnózu a byla dostupná jen dětem s vážnějším postižením. Nová úprava stanovuje pět stupňů podpory a umožní pomáhat i dětem s menšími problémy, které jsou s takovou podporou schopné chodit i do běžné školy.

Klíčový paragraf 16 školského zákona by v novelizované podobě zněl takto:

§ 16

Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

(1) Dítětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami se rozumí osoba, která k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrnými opatřeními se rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám dítěte, žáka nebo studenta. Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření školou a školským zařízením.

(2) Podpůrná opatření spočívají zejména v

a)       poradenské pomoci školy a školského poradenského zařízení,

b)      úpravě organizace, obsahu, forem a metod vzdělávání a školských služeb, včetně zabezpečení výuky předmětů speciálně pedagogické péče a včetně prodloužení délky středního nebo vyššího odborného vzdělávání až o dva roky,

c)       úpravě podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání,

d)      použití kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek, využívání komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob12), Braillova písma a podpůrných nebo náhradních komunikačních systémů,

e)      úpravě očekávaných výstupů vzdělávání v mezích stanovených rámcovými vzdělávacími programy a akreditovanými vzdělávacími programy,

f)       vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu,

g)       využití asistenta pedagoga, nebo

h)      stavebních a technických úpravách prostor, kde se poskytuje vzdělávání a školské služby.

(3) Podpůrná opatření se člení do pěti stupňů podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti. Podpůrná opatření vyššího stupně lze použít, pouze pokud k dosažení účelu podle odstavce 1 nepostačují podpůrná opatření nižšího stupně. Začlenění podpůrných opatření do jednotlivých stupňů stanoví prováděcí právní předpis.

Tato změna by zrušila dosavadní podporu dětí vázanou na konkrétní diagnózu a zlepšila by přístup k penězům na podporu dětí těm školám, které se ujmou jejich vzdělávání. Tedy i dnešním základním školám praktickým a speciálním.  Protesty části starostů a odborné veřejnosti, že jde o opatření, která mají sloužit ke zrušení praktických škol, nejsou na místě.  Tento návrh by jen zrovnoprávnil ty školy, které se o vzdělání těchto dětí reálně starají.

Lenka Felcmanová z České odborné společnosti pro inkluzívní vzdělávání řekla: „Jde o klíčovou změnu, která odstraní důvody, proč je Česká republika opakovaně mezinárodními institucemi zmiňována jako země, kde dochází k diskriminaci žáků, kteří jsou zařazováni do škol pro děti s lehkým mentálním postižením, i když toto postižení nemají. Nová pravidla by umožnila zajistit zvýšenou podporu každému dítěti, které ji z objektivních důvodů potřebuje. Nejvíce by však změna prospěla tzv. hraničním dětem, které sice nemají oficiálně žádnou diagnózu, ale při vzdělávání podpůrná opatření nutně potřebují. Ty v dosavadním systému zůstávaly viset ve vzduchoprázdnu, k tíži těch škol, které byly vstřícné a jejich vzdělávání se ujaly.“

Poznámky pro editory: 

  • Informace o otevřeném dopisu starostů a zástupců speciálních škol ministrovi školství, který nesouhlasí s navrženými změnami, se dočtete více ZDE.
  • Celé znění novely školského zákona si přečtěte ZDE.
  • ČOSIV – Česká společnost pro inkluzívní vzdělávání je nezisková organizace usilující o zajištění rovného přístupu všech osob ke kvalitnímu vzdělání v běžných školách a školských zařízeních hlavního výchovně vzdělávacího proudu. Více na www.cosiv.cz.
  • EDUin je obecně prospěšná společnost, která se věnuje problematice vzdělávání a jejíž snahou je informovat veřejnost o všem důležitém, co se děje ve školství a vzdělávání. EDUin, o. p. s., byla založena v květnu 2010 a realizuje a připravuje několik informačních a osvětových projektů. Více se dozvíte na www.eduin.cz.

 

 ilustrační foto. by Chuck Simmins (flickr.com) (CC BY 2.0)

Připojit se sOdebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
12 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Zdeněk Bělecký
Zdeněk Bělecký
8 years ago

Zdravotní diagnóza je diskriminující nálepka? Fanatismus se před ničím nezastaví, že? Získáváte nominaci na cenu bludná perla (správná asociace, bludný balvan a zelená perla) za výrok v oblasti pseudolidskoprávního multiekobioterorismu.

Tomáš Feřtek
Tomáš Feřtek
8 years ago

No, pokud se na tu zdravotní diagnózu váže výhradní podpora, pak to není lidskoprávní fanatismus, ale konkrétní problém. Což říkám s konkrétní zkušeností z minulého týdne. Ale spíš by mě zajímalo, jestli vidíte nějaký problém ve znění toho paragrafu. Jsou tam nějaká rizika?

Jana
Jana
8 years ago

No, zdá se mi, že je tam pořád nevhodná definice toho, kdo je tedy dítě se spec. vzděl. potřebami. Zde je za takové dítě brané to, které potřebuje podpůrná opatření. Což je trošku vtipné vysvětlení. Následně podpůrná opatření jsou určená těm, kdo potřebuje úpravy odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám dítěte. Takže, kde jsou ty děti „slabé“??? Pokud mám „hraniční“ dítě s divnými životními podmínkami nebo z minority, pak ho v tomto textu vidím. Pokud mám ale stejně „slabé“ dítě z rodiny, kde rodiče žijí v běžných podmínkách a mají běžnou barvu pleti/kulturní prostředí – tak na… Více »

Jana Karvaiová
Jana Karvaiová
8 years ago
Reply to  Jana

Víte v čem je problém? právě v tom přesném pojmenování stavu věci.Což je ale,jak jste se dočetla,právě asi to diskriminující. Poradny před 30 lety napsaly dítěti do papírů – mentálně retardovaný nebo intelekt v pásmu debility. To byl v té době akademicky schválený název např. lehké mentální retardace. jenže každému taky bylo hned jasné, co s dítětem je a jak k němu přistupovat po stránce pedagogické. Po revoluci se to vše zvrtlo. Do těchto věcí začaly doslova“kecat“ všelijaké lidskoprávní organizace (ve jménu nediskriminace) a tyto zavedené a jasné termíny se začaly rozmělňovat do slovíček typu – ne příliš úspěšné dítě,… Více »

Zdeněk Sotolář
Zdeněk Sotolář
8 years ago

Bez slibované vyhlášky k § 19 je to jen bublina. ZAtím nejsou peníze ani na současnou podporu třeba asistenty), kde Chládek vezme na podporu širší? Prodá ten košík uzenin od Babiše?

Jana Karvaiová
Jana Karvaiová
8 years ago

Výhradní podpora se vázala právě proto, aby se ušetřily peníze. Do určitého roku (bohužel nevím kterého,cca 1996?) byly děti diagnostikovány a poté jim byla dána do normativu podpora třeba pro 5 postižení (což jde – dítě je s poruchou sluchu,mentálně slabé,s dyslexií ….).Poté nastala „šetřící “ úprava,kdy např. dítě, které bylo do 4.ročníku vedeno jako dys…poruchové bylo přeřazeno do Zvš(v té době legální název školy) a náhle nesmělo být vykazováno jako dys…Pak přišla ještě jedna další „šetřící“ úprava. A tam šlo o to, že dítě mělo více problémů,ale škola se musela rozhodnout pro ten „nejhorší“ a uvést jen to. Poté… Více »

Lujda
Lujda
8 years ago

Naprosto souhlasím. Také máme ve škole několik tzv. speciálních tříd, ale o nějakém zvýšeném financování…. cha cha. Nejvíc to stejně odnesou děti a pak učitelé! Integrace, inkluze a na závěr státní maturita – nějak to nechápu.

Radek Sárközi
8 years ago

Opravdu je v ČR největší problém ve špatné legislativě, nebo její realizaci v praxi?

Jana Karvaiová
Jana Karvaiová
8 years ago

Realizace v praci.ale ne díky učitelům.Loni jsem měla dívenku – těžká epilepsie,dysfazie a mentální postižení. Hádejte,dostala jsem na ni asistentku?(hrozily záchvaty,dívka byla extrémně pomalá naprosto ve všem) Ani omylem.Asistentku si za své peníze museli najímat rodiče ,takže jen na 3 hodiny odpoledne po škole jako doprovod a asistentku do družiny.A bud spíš hůř.

Jana Karvaiová
Jana Karvaiová
8 years ago

(7) Pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením nebo se závažnými vývojovými poruchami učení nebo chování lze zřizovat školy nebo ve školách třídy, oddělení a studijní skupiny. Zařadit do takové třídy, studijní skupiny nebo oddělení nebo přijmout do takové školy lze pouze dítě, žáka nebo studenta se zdravotním postižením nebo se závažnými vývojovými poruchami učení nebo chování. Podmínkou pro zařazení podle věty druhé je písemná žádost zletilého žáka nebo studenta nebo zákonného zástupce dítěte nebo žáka, doporučení školského poradenského zařízení a soulad tohoto postupu se zájmem dítěte, žáka nebo studenta a se zásadou podle odstavce 3 věty druhé. Toto… Více »

bibi
bibi
8 years ago

Myslím, že by měli mít rodiče dětí s handicapem možnost vybrat si pro své děti školu takovou, jak oni uznají za vhodné. Zastánci inkluze mají pocit, že musí páchat „dobro“, přestože o to spousta rodičů nestojí a naopak si přejí, aby jejich dítě bylo vzděláváno ve škole speciální nebo praktické. Na jedné straně eduini propagují možnost domácího vzdělávání – rodiče si přece mají právo vybrat, jak své děti budou vzdělávat. Ale toto právo upírají rodičům dětí s nějakým handicapem. Mluvím teď ze zkušeností s rodiči, kteří nejsou z romské minority ani sociálně vyloučeni. Jsou to rodiče, kteří mají dobrou práci,… Více »

jsna karvaiovs
jsna karvaiovs
8 years ago
Reply to  bibi

Dekuji.Lepe bych to nevyjadrila.