Kristýna Titěrová: Hello Czech Republic – Doma v nové zemi

9. 3. 2016
EDUin
Bez-n-zvu-2

Publikujeme text Kristýny Titěrové, který se věnuje kauze kolem metodických materiálů, které obecně prospěšná společnost META připravila podle příručky Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR). Příručka se věnuje tématu uprchlictví a vzbudila mezi zdejšími politiky především z řad ODS nečekané pohoršení. Ministryně školství ustoupila tlaku politiků a vyjádřila se v tom smyslu, že aktuální témata celospolečenské debaty do škol nepatří, že jimi nemáme děti zatěžovat. Otázkou je, co má škola dětem předat, pokud to není právě schopnost orientovat se v dnešním komplikovaném světě. Této otázce se věnoval i poslední Kulatý stůl SKAV a EDUin, záznam najdete ZDE. Text Kristýny Titěrové by psán původně pro časopis Řízení školy a vyšel v jeho březnovém čísle (3/2016). Metodiku najdete ZDE.

Ráda bych zde představila metodickou příručku a s ní spojené výukové materiály, které vznikly v rámci kampaně Hello Czech Republic a které vyvolaly v českých i zahraničních médiích, v nejvyšších patrech české politiky i mezi našimi spoluobčany nečekanou reakci.

Jak to vzniklo

Pražská kancelář Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) přišla minulý rok se švédskou metodickou příručku Hej Sverige vytvořenou neziskovou organizací Friends, která uceleně zpracovává uprchlické téma a s ním spojená témata identity, stereotypů, předsudků a integrace. Součástí příručky je komiks Jednou se zase setkáme, Sanam a krátký film Šádí, jež přibližují na skutečném příběhu situaci uprchlíků přicházejících do Evropy.

Švédský originál používá minimálně jedna třetina švédských škol, má záštitu tamního ministerstva školství a Evropská komise jej prezentuje jako příklad dobré praxe. Nejen proto se pražské UNHCR rozhodlo, že tuto příručku převede i do Česka. Hlavním důvodem bylo vybavit pedagogy nástrojem, který by jim pomohl diskutovat tak aktuální téma, jakým uprchlictví v současné době je (podotýkám, že to vše se odehrálo ještě před uprchlickou krizí, která Evropu „zachvátila“ v létě, téma příručky se od té doby stalo ještě aktuálnějším).

META, o.p.s. vyhrála výběrové řízení na převedení a adaptaci materiálů na české prostředí díky svým mnohaletým zkušenostem s prací s migranty i pedagogy.  Adaptace materiálů probíhala nejprve v rámci menší pracovní skupiny vybraných pedagogů, kteří si příručku přečetli, diskutovaly se jednotlivé aktivity a jejich vhodnost, či potřeba úpravy. Poté se aktivity z metodiky vyzkoušely na vybraných ZŠ a SŠ, proběhla jejich reflexe, některé aktivity se opět pozměnily. Na podzim 2015 jsme debatovali nad aktivitami z metodiky s dalšími pedagogy na dvoudenním workshopu. Učitelé, kteří se na workshopu měli sami možnost účastnit aktivit z metodiky v roli žáků, opět připomínkovali vhodnost aktivit, jejich skladbu a provedení. Na základě této diskuze v širším kruhu a podnětů z ní vzešlých byla metodika finálně upravena a následně vytištěna.

Cíl a obsah metodiky

Hello Czech Republic – Doma v nové zemi je metodická příručka určená zejména učitelům 2. stupně základních škol a školám středním, kteří chtějí ve svých třídách kultivovat diskuzi na témata uprchlictví, odcizení, identita, práce s předsudky a stereotypy či zajištění bezpečného prostředí ve škole.

Uprchlictví ale není jediným tématem příručky. Aktivity vedou především k:

  • přemýšlení nad kulturní identitou,
  • přijímání odlišnosti,
  • adaptaci na nové prostředí,
  • práci s urážlivými poznámkami,
  • kritickému zkoumání médií, i názorů v diskuzi, která se kolem těchto témat vede.

Metodika svým obsahem i aktivitami umožňuje učitelům zprostředkovávat jeden ze základních cílů vzdělávání, tedy „vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi“ (RVP ZV). Všechna témata a aktivity příručky vychází z cílů Průřezových témat Rámcových vzdělávacích programů (dále RVP), ať už se jedná o Výchovu k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Výchovu demokratického občana či Multikulturní výchovu.

Materiál se skládá z třinácti aktivit, které využívají různé metody práce (úvaha, diskuze, práce s příběhem, psaní textu apod.). U každé aktivity jsou uvedeny cíle, hlavní pojmy, orientační čas a pokyny pro její vypracování. Součástí většiny aktivit je i samostatný pracovní list, který lze žákům kopírovat. Komiks Jednou se zase setkáme, Sanam a krátký film Šádí jsou uměleckým ztvárněním příběhů dvou dětí, které bez doprovodu dospělých a za velmi pohnutých okolností utíkají ze své země do Švédska. Jejich cílem je zprostředkovat dětem konkrétní příběh, který je pak východiskem k vybraným aktivitám metodiky a vede žáky k empatii a porozumění kontextu uprchlictví.

Ostrá proti kampaň

Po veřejné prezentaci metodiky v lednu tohoto roku se strhla nebývalá mediální kampaň proti metodice a komiksu. Autoři (tedy META, o.p.s. a UNHCR) byli obviňováni ze strašení dětí atomovým výbuchem, šíření propagandy a jednostranného pohledu na uprchlické téma a dokonce z idiocie (prezidentem republiky!). Kritika se snesla zejména od lidí, kteří prokazatelně materiály nečetli. Při interpelaci v Poslanecké sněmovně se i ministryně školství od projektu distancovala. A to i přesto, že UNHCR o chystané kampani MŠMT průběžně informovalo, ministerstvo mělo na metodiku zpracovanou pochvalnou recenzi a podzimního workshopu i lednové prezentace se účastnil náměstek ministerstva pan Krýsa. Reakce paní ministryně Valachové byla tedy nejen proto velmi překvapivá a sklidila kritiku od mnohých odborníků i pedagogů, kteří stejně jako my považují naopak za potřebné s žáky tato témata diskutovat. Zároveň, jak jsem již zmínila, diskuze nad aktuálními tématy patří do škol i z hlediska závazného kurikula, kterým je zmiňovaný RVP. To paní ministryně nakonec uznala i na setkání s UNHCR a společností META, které proběhlo na konci ledna. Na něm se domluvila i potřeba vést na téma spíše odbornou než politickou diskuzi.

Dnes již pověstné strašení jaderným výbuchem vyvolala svou velmi zavádějící a manipulativní reportáží TV Nova, která při informování o metodice navodila reportáž atomovým hřibem a pak se náhodných osob na ulici i vybraných politiků ptala, zda takovou „kontroverzní metodiku schvalují, či nikoliv“. Aktivita Útěk do Peacestánu skutečně v úvodu simuluje situaci, kdy jsou všichni obyvatelé nuceni opustit Českou republiku z důvodu jaderné havárie. Situace naprosto bez jakékoliv dramatičnosti simulovaná dopisem vlády imaginárního Peacestánu, který je ochoten obyvatele Česka přijmout, je východiskem pro diskuzi směřující k přemýšlení nad potřebami emigrantů z hlediska zachování kulturní, jazykové i sociální integrity (žáci diskutují ve skupinách, zda by si chtěli v nové zemi zachovat kulturní zvyklosti, jazyk a za jakých podmínek by chtěli v nové zemi žít). Kuriózní je fakt, že zrovna tato aktivita byla všemi pedagogy, kteří ji zkoušeli, hodnocena jako jedna z nejlepších z celé metodiky. Žádný z pedagogů nevyjádřil obavu, že by mohla někoho děsit. A také že neděsí. Co ovšem děsí nás, je reakce některých spoluobčanů (potažmo rodičů školou povinných dětí), kteří nás nazývají vlastizrádci, kolaboranty a propagandisty. Asi nejkurióznější reakcí na tento vzdělávací materiál je žádost společnosti ČEZ. Ta nás jménem vedoucího útvaru komunikace krátce po odvysílání reportáže TV NOVA vyzvala k odstranění námětu jaderné havárie z již jmenované aktivity, protože jednak tato simulovaná situace není reálná a za druhé to silně poškozuje pověst ČEZu i jaderné ekonomiky v očích mládeže, „nemluvě o faktu, že je v přímém rozporu se státní politikou snižování emisí a boje proti globálnímu oteplování“.

Jak je vidět, reakcí může téma uprchlictví a migrace vyvolat opravdu mnoho. S podobnými a i velmi nepříjemnými reakcemi se mohou setkat i učitelé. Od škol to tedy vyžaduje velmi pevný postoj v otázce vlastní kultury školy a toho, o čem se vede diskuze a jak. I o tom je ale tato metodika. Práci s postoji, hodnotami a normami považuje za nedílnou součástí vzdělávacího procesu. Spolu s vědomostmi, dovednostmi a schopnostmi jsou důležitými (klíčovými) kompetencemi pro osobní rozvoj každého žáka. Posláním školy je těmito kompetencemi žáky vybavit, respektive je prohloubit a k tomu mohou aktivity metodiky Hello Czech Republic přispět.

Využití aktivit je na zvážení učitele

V úvodu k metodice vyzýváme její čtenáře: „Jako učitelé znáte svou třídu nejlépe. Využívejte proto tento materiál způsobem, o němž jste přesvědčeni, že bude vaší skupině nejlépe vyhovovat. Považujte ho za pomoc či inspiraci při práci s tématy jako uprchlictví, integrace, stereotypy, předsudky, odlišnost, identita atd.“ Je samozřejmostí, že učitel je tím pravým odborníkem a profesionálem, který se sám rozhodne nad využitelností a vhodností konkrétní aktivity s ohledem na své vlastní zkušenosti a schopnosti řídit diskuzi i podmínky v konkrétní třídě.  O propagandě a snaze ovlivňovat názory nemůže být ani řeč. A to i proto, že metodika nenabízí žádné „správné“ odpovědi ani řešení konkrétních situací. Jen zprostředkovává skrze autentické příběhy, či simulované situace bezpečné prostředí pro diskuzi nad těmito tématy.

Jedním z cílů materiálů Hello CR je kultivovat diskuzi, upozorňovat na urážlivé, stereotypní či předsudečné poznámky a ty konfrontovat s fakty. Dalším cílem je naučit žáky kriticky pracovat s informacemi, které jim druzí lidé či média předkládají. Reakce na tyto materiály ukazuje, že tyto dovednosti jsou opravdu velice potřeba především v diskuzi (nejen) na toto téma mezi námi dospělými. Moc bych si přála, aby se mezi pedagogy našlo spousta takových, kteří to budou učit aspoň naše děti. A pokud k tomu využijí metodiku Hello Czech Republic, budu jenom ráda.

Kampaň bude dále pokračovat jednodenními workshopy pro pedagogy v různých regionech České republiky. Veškeré informace budou zveřejněny na webových stránkách www.meta-ops.cz či portálu inluzivniskola.cz.

Metodická příručka, komiks i film jsou volně ke stažení na webových stránkách META, o.p.s. . Tištěné verze metodické příručky a komiksu jsou k vyzvednutí v kanceláři META, o.p.s na adrese Ječná 17, Praha 2 (po předchozí domluvě) či k zaslání poštou. Pro více informací o kampani a materiálech kontaktujte Lucii Procházkovou na prochazkova@meta-ops.cz.

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články