Vyjádření MŠMT k informaci EDUin ohledně údajného zavádění jednotných učebních osnov

Dotaz EDUin zaslaný na MŠMT dne 4.4.2011:

V souvislosti s tiskovou zprávou EDUin, vás prosíme o zprostředkování vyjádření ministerstva školství k problematice „povinných osnov“.
Konkrétní otázky znějí:

  • Obsahuje navrhovaná novela školského zákona v jakékoli podobě větu, že školy mají sladit své školní vzdělávací programy se vzdělávacími obsahy publikovanými ministerstvem?
  • Pokud ano, můžeme dostat výklad této věty?
  • Znamená to, že mají školy přizpůsobit své osnovy vzorovým osnovám publikovaným VÚP?

 

Odpověď MŠMT ze dne 6.4.2011:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy začlenilo do návrhu novely zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, také změnu § 5 odst. 1, jíž by se mělo jako kritérium pro tvorbu školních vzdělávacích programů základního vzdělávání nově stanovit také „obsah vybraných vzdělávacích oblastí“.

Znění navrhovaného ustanovení přiznává MŠMT pravomoc doplnit rámcový vzdělávací program základního vzdělávání (RVP ZV) podrobnějším vymezením obsahu vzdělávání v některých vzdělávacích oblastech – český jazyk, matematika, anglický jazyk.

Stanovení obsahu vybraných vzdělávacích oblastí nebude pokrývat rozsah celého školního vzdělávacího programu (ŠVP). MŠMT se zaměří výhradně na kritické oblasti vzdělávání, kde bylo na základě výsledků sledování kvality vzdělávání v mezinárodním srovnání a z činnosti České školní inspekce zjištěno, že kvalita výstupů základního vzdělávání stagnuje a v některých oblastech se i zhoršuje proti výsledkům z předchozích období.

Ve své podstatě se jedná o doplnění obsahového vymezení učiva v RVP ZV tak, aby školy při přípravě nebo kontrole svých vzdělávacích programů měly větší jistotu při konkretizaci učiva, že jejich programy jsou v souladu s RVP ZV.

Vymezení “obsahu vybraných vzdělávacích oblastí“ (které bylo dohodnuto se zástupci základních škol) je možné ještě dále upravit a dopracovat pro potřeby školy a předpokládá se, že převaha základních škol je již nyní s vydávaným vymezením učiva v souladu. Ze zatím vydaného materiálu „Příklad zpracování učebních osnov českého jazyka, matematiky a anglického jazyka“ je také zřejmé, že školám zbývá nadále prostor pro vlastní profilaci a doplnění obsahů v uvedených vzdělávacích oblastech a k zachování účelné míry autonomie základních škol, pokud jde o tvorbu ŠVP.“

 

Následuje odpověď MŠMT na žádost EDUin o upřesnění pojmu „obsah vybraných vzdělávacích oblastí“ zaslanou dne 7.4.2011. V rámci dotazu jsme se ptali i na to, jestli se tímto pojmem rozumí ukázky osnov pro základní školy zveřejněné na webu www.vuppraha.cz:

 

Obsah vybraných vzdělávacích oblastí je pojem, pod který je možné zařadit i jiný rozsah vzdělávání než český jazyk, angličtina nebo matematika a pojmout do tohoto obsahu také další pravidla pro jeho uplatnění v ŠVP.

 

Pojem „vzdělávací oblast“ není zákonem striktně definován, a proto vymezení oblastí záleží na MŠMT. Stejně tak nebude zákonem dáno, že stanovení obsahu musí být pro danou „vzdělávací oblast“ provedeno s jednotnou mírou podrobnosti. MŠMT na základě nového znění § 5 odst. 1 školského zákona hodlá upravit pouze oblasti, v nichž si sjednocení úrovně vzdělávání vyžaduje aktuální stav zjištěný mimo jiné v mezinárodním srovnání výsledků vzdělávání. Rozhodující je proto věcná potřeba metodického sjednocení vzdělávání, která se může týkat třeba jen části učiva v tom kterém předmětu nebo jít i napříč předměty. MŠMT ovšem bude dbát toho, aby možnosti škol samostatně profilovat školní vzdělávací programy nebyly neúčelně omezovány.

 

Pokud jde o dokumenty zveřejněné VÚP, nejde o dokument, který byl vytvořen na základě nově navrhovaného ustanovení § 5 odst. 1, protože toto ustanovení není zatím schváleno. Pokud by se využilo podkladů tohoto dokumentu, který je dán nezávazně školám k dispozici k porovnání s jejich ŠVP, bude dopracování tohoto materiálu muset ještě předcházet podrobná odborná diskuse s dalším doplněním pravidel k jeho uplatnění ve školách.

Připojit se sOdebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments