OECD: Nedostatky a doporučení pro české školství

5. 2. 2012
EDUin

Předkládáme odborné veřejnosti překlad první části materiálu, který byl zveřejněn na stránkách OECD 30. ledna 2012. V českých médiích z něj zatím byl publikován jen zlomek, informace o doporučení zvýšit četnost slovních hodnocení. Jeho význam je ale výrazně větší. Je třeba zdůraznit, že Česká republika má tímto k dispozici kvalitní koncepční materiál, který se zabývá klady a nedostatky systému regionálního školství a navrhuje kroky k nápravě. Jako první část poskytujeme v překladu přehled identifikovaných slabých stránek a doporučení.
Výňatek pochází z materiálu OECD Reviews of Evaluation and Assessment in Education, Czech Republic, MAIN CONCLUSIONS. Autoři: Paulo Santiago, Alison Gilmore, Deborah Nusche and Pamela Sammons. Celý dokument v angličtině najdete ZDE. Podrobnější komentář k doporučením OECD zveřejníme v nejbližších dnech, stejně jako celý materiál v českém překladu.

 

NEDOSTATKY

Celkový rámec hodnocení

 • Není dopracován celkový konsistentní rámec pro hodnocení ve vzdělávacím systému

 • V současných dokumentech a záměrech týkajících se hodnocení je věnována nedostatečná pozornost problematice spravedlivosti a inkluze

 • RVP nejsou dostatečně specifické, aby mohly sloužit jako návod pro učení a hodnocení

 • Není zřejmé, že hodnocení musí sloužit především zlepšování učení každého jednotlivého žáka

 • Vědomosti a dovednosti jednotlivých aktérů v oblasti hodnocení ve vzdělávání jsou nedostatečné

 • Aktivity jednotlivých úrovní státní správy jsou nedostatečně provázány, nedostatečně jsou zajištěny též podpora a vedení z centra

Hodnocení práce žáků

 • Přístup k výuce a hodnocení je velmi tradiční

 • Hodnocení není systematicky používáno jako podpora učení a závěrečné (sumativní) hodnocení je řadou aktérů považováno za problematické

 • Hodnocení v jednotlivých školách a třídách je nesrovnatelné

 • Národní standardizované testování zahrnuje řadu omezení a rizik

 • Obavy vzbuzuje skutečnost, že standardizované testy mají sloužit řadě rozmanitých účelů

 • Rodiče dostávají velmi omezenou informaci o výsledcích jejich žáků

Hodnocení práce učitelů

 • Neexistuje sdílená představa o tom, jak vypadá kvalitní výuka

 • Nedochází k systematickému hodnocení práce učitelů, čeští ředitelé tradičně nevěnují dostatečnou pozornost řízení pedagogického procesu

 • Není zřejmé, zda hodnocení práce učitelů sloužit primárně ke zlepšování jejich práce nebo jako nástroj kontroly a oceňování

 • Není transparentní vazba mezi hodnocením práce učitele a jeho odměňováním

 • Měly by být posíleny vazby mezi hodnocením práce učitele a jeho dalším profesním rozvojem

Hodnocení práce škol

 • Externí hodnocení omezený dopad na zlepšování práce škol

 • Je věnována nedostatečná pozornost výsledkům, respektive pokroku žáků

 • Je třeba posílit vlastní hodnocení škol, dostupné informační zdroje jsou nedostatečně využívány ke zlepšování práce škol

 • Není dostatečně vnímán význam práce ředitele školy, hodnocení práce ředitele je velmi sporadické

Hodnocení systému

 • Je kladen malý důraz na hodnocení vzdělávacího systému

 • Nejsou k dispozici informace o výsledcích žáků

 • Není možno monitorovat výsledky žáků jednotlivých škol a jejich vývoj v čase

 • Dostupné informace o vzdělávacím systému jsou nedostatečně využívány

DOPORUČENÍ

Celkový rámec hodnocení

 • Vymezit cíle vzdělávání

 • Vytvořit integrovaný rámec hodnocení ve vzdělávání a posílit některé jeho složky

 • Lépe propojit jednotlivé složky rámce

 • Posílit odbornost všech aktérů v oblasti hodnocení

 • Lépe provázat aktivity jednotlivých úrovní státní správy a  zajistit podporu centrálních orgánů

Hodnocení práce žáků

 • Vývoji standardizovaných národních testů předřadit vývoj standardů, které budou specifikovat cíle, kterých žák ve vzdělávání dosáhnout

 • Omezit nežádoucí dopady standardizovaných testů

 • Vypracovat komplexní strategii hodnocení výsledků žáků a posílit úlohu hodnocení podporujícího učení (formativní hodnocení)

 • Systematicky rozvíjet dovednost učitelů hodnotit práci žáků

 • Poskytnout učitelům rozmanité nástroje, které jim pomohou hodnotit práci žáků

 • Nastartovat procesy, které pomohou zajistit vyšší srovnatelnost hodnocení v jednotlivých školách a třídách

 • Zajistit, aby hodnocení práce žáků nesloužilo jejich vyčleňování, a  poskytovat rodičům a žákům dostatečně obsažnou informaci o  práci žáků

Hodnocení práce učitelů

 • Vytvořit standardy práce učitele

 • Posílit hodnocení práce učitelů zaměřené na zlepšování jejich práce

 • Posílit význam řízení pedagogického procesu

 • Vytvořit systém certifikace a kariérního postupu učitelů

Hodnocení práce školy

 • Posílit externí hodnocení

 • Zlepšit propojení mezi externím hodnocením a autoevaluací a zvýšit kvalitu autoevaluace

 • ce se zaměřit na sledování postupu při odstraňování nedostatků zjištěných při evaluaci

 • Zvýšit kapacitu škol provádět evaluaci školy a kapacitu ředitelů řídit pedagogický proces

 • Posílit hodnocení práce ředitelů škol

Hodnocení systému

 • Zvýšit kvalitu hodnocení systému v rámci systému hodnocení

 • Zajistit sběr dat o výsledcích žáků pro účely monitoringu systému

 • Stanovit priority ve vztahu k zajišťování informací pro monitoring systému

 • Posílit role krajů a obcí při zlepšování práce škol

 • Optimalizovat zpracovávání a zveřejňování dat na úrovni systému

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemy články