Novela školského zákona umožní Cermatu utajovat, co se mu zlíbí

8. 9. 2011
EDUin
logo_EDUinfo

EDUin žádá poslance školského výboru, aby při dnešním jednání změnili riziková místa v  novele školského zákona a přikázali zveřejňovat zadání maturitních testů

Praha 8. září 2011 – S ohledem na dnešní jednání „školského“ výboru Poslanecké sněmovny upozorňujeme média a poslance na stále nezměněná problematická místa ve schvalované novele školského zákona. Nejdůležitější pasáž upravuje povinnosti Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CVVZ – CERMAT) informovat veřejnost o své činnosti a naopak některé informace utajovat. Důležité je také věnovat se postavení mezinárodních škol působících na našem území.

 

Navrhované znění novely by rozšířilo možnosti Cermatu utajovat zadání maturitních testů a další dokumenty a informace o přípravě a průběhu státních maturit. Čerstvé zkušenosti z jarního kola maturit ukazují, že Cermatu je naopak třeba jasně přikázat, aby dodržoval zákon, který jasně říká, že na zveřejnění těchto dokumentů mají studenti nárok (viz § 82 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. v příloze pro editory ) .

 

Žádáme tedy poslance, aby v rámci dnešního zasedání „školského“ výboru projednali úpravu znění novely školského zákona tak, aby se nerozšiřovaly pravomoci Cermatu utajovat informace, na něž má veřejnost ze zákona nárok, a zároveň, aby explicitně vložili do zákona povinnost zveřejňovat zadání maturitních testů hned druhý den poté, co je studenti skládající státní maturitu vyplní.

 

Dalším dosud neřešeným problémem je postavení mezinárodních škol – viz žlutě označený text na straně 8 novely, kterou najdete v příloze této tiskové zprávy. Dokumentace, kterou nově požaduje stát po mezinárodních školách působících v České republice, jim velmi komplikují existenci. Podrobnější informace najdete ve starší tiskové zprávě ZDE.

 

Zdeněk Slejška, výkonný ředitel EDUin, řekl: “ Žádali jsme poslance o tyto změny poprvé už na konci dubna, ale sporné pasáže zákona zatím zůstaly bez podstatných změn. Mezi tím se ukázalo, že státní maturita má opravdu mnoho diskutabilních míst a bez přístupu veřejnosti k utajovaným informacím vůbec nelze vést kvalifikovanou debatu o tom, jak a v čem by se měl pro příští léta maturitní model změnit. Doufáme tedy, že poslanci přistoupí k úpravám novely teď, aby nebylo nutné tyto změny mnohem složitěji prosazovat až při jednání pléna Sněmovny. “

 

Kontakty:

· Zdeněk Slejška, výkonný ředitel EDUin, o.p.s.

e-mail: zdenek.slejska@eduin.cz, mobil: 605 967 368

 

Poznámky pro editory:

  • Starší tiskové zprávy EDUin zabývající se novelou školského zákona najdete ZDEZDE

  • Problematiku zákonné úpravy mezinárodních škol najdete popsánu ZDE

  • § 82 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o  předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění: „Každý má právo nahlédnout do všech materiálů týkajících se jeho osoby, které mají význam pro rozhodnutí o  výsledku zkoušky.“

  • Problematickou pasáž novely týkající se Cermatu kopírujeme v plném znění

 

§ 80b Informace veřejně nepřístupné a povinnost zachovávat mlčenlivost

 

(1) Zadání zkoušky společné části maturitní zkoušky a jednotlivé zkoušky podle § 113 odst. 2 písm. a), jakož i jeho jakákoli část, je informací veřejně nepřístupnou od okamžiku, kdy je Centrum za takovou informaci označí, až do okamžiku, kdy je postupem stanoveným v prováděcím právním předpisu zveřejněno.

(2) Centrum dále může způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem označit jako veřejně nepřístupné

a) informace o opatřeních přijatých k zajištění ochrany informací veřejně nepřístupných podle odstavce 1,

b) informace o způsobu přípravy a výběru zadání zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky a jednotlivé zkoušky podle § 113 odst. 2 písm. a),

c) informace o procesech zajišťujících uložení a nakládání s informacemi veřejně nepřístupnými, nebo

d) informace o tom, které osoby jsou oprávněné seznamovat se s informacemi veřejně nepřístupnými, které osoby vytvářejí a provádějí opatření k zajištění ochrany informací veřejně nepřístupných, podílejí se na přípravě zadání zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky a jednotlivé zkoušky podle § 113 odst. 2 písm. a) nebo zajišťují nakládání s informacemi veřejně nepřístupnými.

(2) (3) Centrum přijímá opatření nezbytná k tomu, aby informace označené jako veřejně nepřístupné byly zpřístupněny výhradně osobám, které jsou oprávněny se s nimi seznamovat.

(3) (4) Zaměstnanci Centra, jakož i další fyzické osoby, které přijdou do styku s informacemi veřejně nepřístupnými, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o těchto informacích a neumožnit přístup k těmto informacím neoprávněným osobám.

(4) (5) Povinnosti mlčenlivosti může zaměstnance Centra zprostit pouze ředitel Centra, v případě ředitele Centra a další fyzické osoby ministr, školství, mládeže a tělovýchovy.

  • Plné znění vládního návrhu novely školského zákona najdete ZDE. Problematická místa jsme označili žlutě.

  • EDUin je obecně prospěšná společnost, která se věnuje problematice vzdělávání a jejíž snahou je informovat veřejnost o všem důležitém, co se děje ve školství a vzdělávání. EDUin o.p.s. byla založena v květnu 2010 a připravuje několik informačních a osvětových projektů. Více se dozvíte na www.eduin.cz

  • Populární verzi vzdělávacích témat najdete na blogu http://fertek.blog.respekt.ihned.cz

 

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemy články