Jak má vypadat zveřejňování dat z plošných písemných zkoušek

20. 9. 2017
EDUin
16677312809_879384fee0_z

Publikujeme třetí část seriálu o maturitních datech, který pro EDUin.cz připravil Oldřich Botlík. První díl se věnoval tomu, kde lze v současné době najít maturitní data a jak by mělo vypadat jejich zveřejňování. Druhý díl tomu, které zákony zaručují přístup veřejnosti k těmto datům. Ve třetí části se dozvíte, jaká data a kdy by měla být pravidelně zveřejňována.

Předkládám stručný přehled toho, co, kdy a jak by mělo být zveřejňováno rutinně, tj. aniž by o to musel kdokoli žádat. Žádné z dále uváděných informací není třeba kvůli zveřejnění pořizovat – kvůli zkoušce vznikly a také jejich další zpracování pro potřeby zveřejnění je velmi nenáročné. Netvrdím, že je má zveřejňovat právě Cermat. Ten ostatně ani není správcem těchto dat, ale má na starosti pouze jejich pořízení a zpracování. Ve školství existuje řada dalších důležitých informací, které by měly být zveřejňovány rutinně. Stát je sbírá, ale veřejnost z nich nemá prakticky žádný užitek. Ukázkou zveřejňování rozsáhlých dat je třeba stránka European Social Survey nebo stránka PISA.

Co a kdy

a) platná dokumentace související s přípravou na zkoušku (aktuální legislativa, harmonogram, katalogy, metodiky hodnocení) – v dostatečném předstihu před konáním zkoušky

b) znění testů a zadání písemných prací – odpoledne v den konání zkoušky

c) klíče správných řešení, záměr sledovaný zařazením jednotlivých úloh do testu, odůvodnění správných odpovědí, protokoly a zápisy z jednání komisí, které schvalovaly výsledky – vždy po jednání příslušné komise

d) částečně anonymizovaná zdrojová data z písemných zkoušek připravená z výsledků zpřístupněných školám – vzápětí po zpřístupnění výsledků školám

e) výsledky jednotlivých testových úloh a testů v „lidsky čitelné podobě“ – do tří dnů po zpřístupnění výsledků školám (včetně informací o výběru nesprávných položek nabídky)

f) jména autorů zadání písemných prací, testů a použitých testových úloh – až přestanou být veřejně nepřístupnou informací, tj. nejpozději ihned po skončení příslušného zkušebního období

g) částečně anonymizovaná zdrojová data z písemných zkoušek připravená na základě projednaných odvolání žáků – poté, co se Cermat vyjádří ke všem žádostem o přezkum

h) obsah databáze odpovědí žáků v otevřených testových úlohách – je třeba ho začít postupně zpřístupňovat učitelské veřejnosti.

Obsah i termíny vycházejí ze zákona o svobodném přístupu k informacím a z toho, co už bylo zveřejněno. Částečně anonymizovaná data by měla obsahovat informaci o pohlaví žáka a o široké skupině oborů, do níž patří obor žáka (ve kterém maturuje, případně na který se hlásí). Jde o cca 15 až 20 skupin, které sleduje Cermat ve svých výročních zprávách. Akademické kruhy mají nejspíš větší nároky (například potřebují menší míru anonymizace nebo propojení dat ze zkoušek s jinými datovými soubory) – způsob jejich uspokojení si musejí dojednat samy. Zde jde o uspokojení potřeb širší veřejnosti, odborné i laické. Cermat nejspíš bude dále zveřejňovat tzv. agregovaná data (průměrné celkové výsledky za celé školy/obory a skupiny škol/oborů) – tato data by ovšem měla existovat rovněž ke stažení ve strojově čitelném formátu, aby se s nimi dalo snadno pracovat.

Jak
Pořadové číslo žáka uváděné dosud ve zveřejněných anonymizovaných zdrojových datech – je-li v daném roce unikátní – postačí pro „spojování“ souborů (například dat z maturitního testu ČJL a dat z maturitních písemných prací z ČJL, případně dat z přijímacího testu ČJL a dat z přijímacího testu Matematika). Bude však uživatelsky pohodlnější, když bude spojení provedeno před zveřejněním. Zatím zveřejněná data z testů, zejména celkové výsledky úloh, neobsahují identifikaci správných položek. Uživatelé ji mohou doplnit na základě klíčů, ale mohou tak vznikat chyby a je to pracné. Cermat ji v datech nepochybně má, ale zbytečně ji před zveřejněním odstraňuje.

Pokud bude státní maturita existovat i za čtyři roky, bude už možné propojit data z letošních jednotných přijímaček s daty ze státní maturity v roce 2021. Toto propojení bude muset udělat Cermat a zveřejnit až výsledná zdrojová data.

Data musejí „sedět“ – není například možné, aby Cermat jednou do souborů nezahrnoval žádné žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek (PUP) a podruhé do nich zahrnul také žáky s PUP ve skupině 1.

Zcela zásadní význam má logická struktura „rozcestníku“, který bude odkazovat na jednotlivé zveřejněné položky. Samozřejmostí musí být, že všechny odkazy budou přehledně shromážděny na jednom jediném místě a odtud také povedou na každou zveřejněnou informaci – ať už byla zveřejněna rutinně, nebo na základě žádosti.

Zveřejněné informace budou obsahovat datum zveřejnění (případně datum opravy) a nebudou odstraňovány. Data ze státní maturity od roku 2011 včetně budou doplněna zpětně.

Kromě zveřejňování zdrojových dat by se ovšem měla zlepšit také kvalita zpětné vazby směrem k žákům, která má třeba u písemných prací z ČJL ostudně nízkou úroveň. Například u britských zkoušek GSCE a A-level budou muset hodnotitelé již v roce 2018 poskytovat písemné zdůvodnění svého hodnocení a ohodnocené práce budou zpřístupněny žákům. V britských zkouškách jsou uzavřené úlohy spíše výjimkou, a žáci se proto dozvídají své výsledky až během léta. Cílem změn je zvýšení tzv. přezkoumatelnosti výsledků hodnocení. Toto opatření má usnadnit žákům obranu proti případnému nespravedlivému hodnocení.

 

za

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články