Rodiče a učitelé z Litoměřicka pomáhají se vznikem přelomového dokumentu v českém školství

4. 3. 2015
EDUin
boy_z

Publikujeme text Evy Smejkalové, speciální pedagožky, která se podílela na připomínkování Katalogu podpůrných opatření, který vzniká jako součást projektu SPIV, vedeného Univerzitou Palackého v Olomouci a Člověkem v tísni. Katalog má sloužit učitelům jako podpora při práci s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami, jak ji definuje paragraf 16 novely školského zákona. Katalog podpůrných opatření najdete ZDE.

Zlomovým okamžikem v mém životě byly problémy vlastního syna při jeho vstupu do školy. S postupnou integrací syna do školního prostředí mě pomohla především PhDr. Tomická, Ph.D. ze  SPC v Litoměřicích a také svojí vstřícností ředitel ZŠ Havlíčkova, Mgr. Vaněk. Postupem času, kontaktem s ostatními dětmi, které měly obtíže ve vzdělávání či zdravotní postižení, a v nemalé míře rodiči ve mě uzrálo rozhodnutí a touha pomáhat nejen vlastnímu synovi, ale také ostatním dětem s postižením a vystudovala jsem magisterský obor speciální pedagogiky na TUL v Liberci.

Během studia jsem začala pracovat jako asistentka pedagoga na školách litoměřického okresu, nejdříve s chlapcem s dětskou mozkovou obrnou, dále pak s dívkou s Prader-Willi syndromem, nevidomou dívkou a nyní s Adamem, chlapcem s tělesným postižením kvadruparetickou formou dětské mozkové obrny, s čímž úzce souvisí jeho těžká narušená komunikační schopnost. Ačkoli každé z těchto dětí se zdravotním postižením má zcela odlišné příčiny vzniku postižení, symptomy, vzdělávací potřeby a věk, jedno však mají tito dnes již žáci základních i středních škol společné a to: mít příležitost vzdělávat se a vyrůstat spolu se svými zdravými vrstevníky.

upol

Eva Smejkalová

Dnes patřím mezi české speciální pedagogy, kteří své zkušenosti promítají do přelomového dokumentu ve vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami – Katalogu podpůrných opatření. Praktický manuál, který připravili odborníci z Univerzity Palackého a společnosti Člověk v tísni, krok za krokem poradí pedagogům, jak pracovat s dítětem, které ve výuce selhává – ať už kvůli tělesnému handicapu, mentálnímu postižení či zdravotnímu nebo sociálnímu znevýhodnění.

Ve spolupráci s maminkou Adama jsme připomínkovaly materiál v oblasti týkající se dětí s narušenou komunikační schopností a tělesným postižením. „Katalog hodně pomůže učitelům, kteří nikdy nepřišli do styku s dítětem s postižením. Nikdo neví, kdy se s takovým žákem setká. Integrací je teď čím dál víc,“ myslí si maminka Adama, který je v současné době vzděláván ve druhé třídě běžné základní školy v Terezíně. Školy, která má velkou podporu v osobě paní ředitelky Mgr. Hany Bažantové a podporuje plně integraci žáků s různými typy postižení.

Katalog podpůrných opatření navazuje na novelu školského zákona, kterou v srpnu schválila česká vláda. Novela přináší změny i ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Opouští totiž dělení podle medicínských nebo psychologických diagnóz do kategorií „zdravotní postižení“, „zdravotní znevýhodnění“ a „sociální znevýhodnění“ a nově zavádí takzvaný systém podpůrných opatření. Ten více zohlední skutečné dopady postižení či znevýhodnění dětí do vzdělávání. Pomoc, která bude dětem určená, se bude nově dělit do pěti stupňů.

„Tento způsob podpory umožní rychleji a efektivněji reagovat na potřeby žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,“ zdůraznil Jan Michalík, hlavní řešitel projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR, v jehož rámci vzniká i Katalog podpůrných opatření. Projekt je podpořen z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Na Katalogu se kromě Univerzity Palackého a společnosti Člověk v tísni podílejí také Asociace pracovníků speciálně pedagogických center a Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání.

Týmy tvořené 90 odborníky vypracovaly katalog pro šest „základních“ zdravotních postižení a znevýhodnění: mentální, tělesné, zrakové, sluchové, narušenou komunikační schopnost a poruchy autistického spektra a pro žáky se sociálním znevýhodněním. Materiál nabízí více než  370 karet podpůrných opatření pro přímou práci se žáky.

Autoři počítají s tištěnou i elektronickou verzí Katalogu. Pracovníci projektu s ním už v létě seznámili pedagogy ze 140 škol v České republice – jde o školy všech druhů i stupňů, včetně škol speciálních a praktických. Tyto školy budou materiál do 31. prosince pilotně ověřovat. „Na základě získaných připomínek dílčí části Katalogu počátkem roku 2015 upravíme tak, aby co nejvíce odpovídaly potřebám školského terénu. Finální verzi předáme ministerstvu v červnu 2015,“ doplnil Jan Michalík.

 

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články