Řízení školy: RVP – Význam pojmu kompetence a gramotnost pro dva různé světy

1. 2. 2022
EDUin
Novy-projekt

Přečtěte si text Jana Zemana, který pojmenovává rozdílnosti v užívání pojmů kompetence a gramotnost během příprav revize kurikula pro základní školy. Dané rozdíly nejsou pouze akademickým problémem, ale vnášejí potíže a nedorozumění do samotné debaty o proměnách rámcového vzdělávacího programu. Text vyšel v lednovém vydání časopisu Řízení školy.

Národní pedagogický institut naplánoval sérii konferencí a workshopů, kde může téměř kdokoliv rozebírat s členy expertních panelů jednotlivá témata velké revize RVP ZV (malá revize proběhla nedávno se zaměřením na digitální kompetenci a novou Informatiku). Není sporu, že tyto akce mají za účel sbírat názory veřejnosti, avšak vedle toho nám také nabízí vzácnou službu ve formě vhledu do myslí odborníků i běžných učitelů, kteří se sejdou se svými názory na jednom místě a ve stejný čas. Jak takové setkání1) na téma kompetence a gramotnosti2) může vypadat?

Je pátek 19. 11. tři hodiny odpoledne. Samotný termín a čas je znakem, že se na pražské pedagogické fakultě kromě expertů sejdou i jedinci (učitelé), kterým na vzdělávání záleží. V úvodní prezentaci jsou ukázány problémy vztahů kompetencí a gramotností, neboť se vzájemně ovlivňují a doplňují, a tím pádem mohou mít pro různé jedince různé významy. Základem debaty by tedy mělo být vyjasnění vztahů mezi těmito pojmy. Po úvodu přicházejí prezentace odborníků se zaměřením na jednotlivé gramotnosti (matematická, digitální, přírodovědná, jazyková atd.) a zde se objevují první projevy rozdílné komunikace odborné a učitelské veřejnosti. Příkladem může být závěr prezentace o matematické gramotnosti, kde se rozebírá, jak změnit výuku matematiky. Zaznívají doporučení, např. zaměřit se na žákovo sebevnímání a u toho využívat formativní hodnocení, klást větší důraz na rozvoj komunikace (ve skupině a při argumentaci) nebo na zlepšování meta-strategií a heuristických postupů. V podobném duchu se nesou i další prezentace, třeba ta o jazykové gramotnosti, u níž by nové změny v jejím pojetí měli mít za výsledek „aby žák dokázal usouvztažňovat všechny znalosti a zkušenost s jazykem (mateřským jazykem a dalšími cizími jazyky)“.
Ve složení skupiny doktor na katedře chemie, ředitelka ZŠ a učitelky ZŠ se pouštíme do debaty v online prostoru, kde zaznívají věty: „Jak to máme sledovat? Jak to máme hodnotit? Jak to máme učit?“. Debata končí shodou, že je zapotřebí jasně určit, jak se má rozvoj kompetencí sledovat, a že pro efektivní promítnutí kompetenčního přístupu do výuky je třeba poskytnout ukázky až do úrovně jednotlivých úloh (instrukcí k činnosti žáků), které umožňují sledovat projevy úrovně rozvoje kompetence žáků. Naše úvahy podpoří i závěrečné zhodnocení workshopu Arnoštem Veselým, podle něhož „…existuje velká zmatenost pojmů. Učitelé mají problémy, že to vymezení je nejasné, nepřesné (…) Pojmů je možná příliš mnoho pro pedagogickou praxi. Evidentně se tady míchají dva přístupy. Jeden pedagogický, akademický, ten náš diskurz, kde potřebujeme mít pojmy termínově přesně vydefinované a jasné, ale na druhé straně jsou tu požadavky praxe, které jsou někde jinde.“ Při porovnání prezentací expertů a diskuse v pracovní skupině je vidět, že nám tu vznikají dva světy. Pro první je důležitá otázka „Co?“ a pro druhý představa „Jak?“. Při tvorbě nového RVP bychom proto neměli pouze překlikávat v prezentacích plných textu a nadšeně se bavit o tom, „jak tato gramotnost obsahuje nejen tyto 3 kompetence, ale také trochu i dvě další…“, ale raději být připraveni na přesné vysvětlení, JAK lze pojmy kompetence a gramotnost přivést k životu ve výuce všech učitelů. Nelze spoléhat na to, že většina z nich to po sepsání papíru nějak vymyslí. Možná to dokáží vyučující, kteří dorazili v pátek odpoledne ve volném čase na workshop o kompetencích a gramotnostech, ale podle kapacity posluchárny lze odhadnout, že jich zde ještě pár (desítek tisíc) chybělo.
1) Viz https://www.npi.cz/aktuality/5790-workshop-rvp-klicove-kompetence-a-gramotnosti.
2) Viz https://velke-revize-zv.rvp.cz/files/kompetence-a-gramotnosti-hlavni-otazky-21-11-1.pdf.
logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články